Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras

8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kosovo bendrojo susitarimo dėl Kosovo dalyvavimo Sąjungos programose bendrųjų principų sudarymo (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

JURI, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus ir spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal Sutarties 307 straipsnio nuostatas Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI, INTA, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1101/89 ir reglamentai (EB) Nr. 2888/2000 bei (EB) Nr. 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ITRE

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- *** Rekomendacija on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on reciprocal access to fishing in the Skagerrak for vessels flying the flag of Denmark, Norway and Sweden (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas išplečiant jo nuostatų taikymą dvišalei prekybai tekstilės gaminiais, siekiant atsižvelgti į dvišalio susitarimo dėl tekstilės gaminių galiojimo pasibaigimą, sudarymo projekto (2016/2226(INI)) - INTA komitetas - Pranešėja: Maria Arena (A8-0330/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas išplečiant jo nuostatų taikymą dvišalei prekybai tekstilės gaminiais, siekiant atsižvelgti į dvišalio susitarimo dėl tekstilės gaminių galiojimo pasibaigimą, sudarymo projekto (16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Maria Arena (A8-0332/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 96/50/EB ir 91/672/EEB (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

- Pranešimas dėl BŽŪP priemonių kainų svyravimams žemės ūkio produktų rinkose mažinti (2016/2034(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kultūros paveldo metų (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

- Pranešimas dėl bendros Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros (2016/2114(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Richard Corbett (A8-0344/2016)

- Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2015 m. (2016/2009(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: József Nagy (A8-0345/2016)

- Pranešimas dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (2016/2219(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

- Pranešimas dėl nuoseklios ES kultūros ir kūrybos pramonės politikos (2016/2072(INI)) - ITRE komitetas - CULT komitetas - Pranešėjas: Christian Ehler - Pranešėjas: Luigi Morgano (A8-0357/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/376/EB dėl Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos ir tos programos daugiamečių techninių gairių priėmimo (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

- Pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo (2016/2036(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0360/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, sudarymo Sąjungos vardu projekto (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

- Pranešimas dėl moterų teisių Rytų partnerystės valstybėse (2016/2060(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

- Pranešimas dėl 2015 m. Peticijų komiteto veiklos (2016/2146(INI)) - PETI komitetas - Pranešėja: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Juhaną Partsą Audito Rūmų nariu (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0375/2016)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Ispanijos paraiška „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobiliai“) (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/34/ES, kiek tai susiję su keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimu ir geležinkelių infrastruktūros valdymu (11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlante sąlygos bei žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002 (11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)) - PECH komitetas - Pranešėja: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu (11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių (11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Teisinė informacija - Privatumo politika