Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 12. december 2016 - Strasbourg

8. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaške v okviru njenega pristopa k Evropski uniji (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in Kosovom o splošnih načelih sodelovanja Kosova v programih Unije (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

JURI, INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. Predsednik se bo v skladu s členom 307 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI, INTA, IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb (COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1101/89, uredb (ES) št. 2888/2000 in (ES) št. 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

ITRE

2) od odborov

2.1) poročila

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku za plovila, ki plujejo pod zastavo Danske, Norveške in Švedske (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalec: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani, o spremembi Sporazuma z namenom razširitve določb Sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu (2016/2226(INI)) - Odbor INTA - Poročevalka: Maria Arena (A8-0330/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani o spremembi Sporazuma z namenom razširitve določb Sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu (16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalka: Maria Arena (A8-0332/2016)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ter razveljavitvi Direktive Sveta 96/50/ES in Direktive Sveta 91/672/EGS (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalka: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

- Poročilo o instrumentih skupne kmetijske politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih (2016/2034(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalka: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu kulturne dediščine (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD)) - Odbor CULT - Poročevalec: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

- Poročilo o splošni reviziji Poslovnika Parlamenta (2016/2114(REG)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Richard Corbett (A8-0344/2016)

- Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 (2016/2009(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalec: József Nagy (A8-0345/2016)

- Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015 (2016/2219(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

- Poročilo o skladni politiki EU za kulturno in kreativno industrijo (2016/2072(INI)) - Odbor ITRE - Odbor CULT - Poročevalec: Christian Ehler - Poročevalec: Luigi Morgano (A8-0357/2016)

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2008/376/ES o sprejetju Raziskovalnega programa Raziskovalnega sklada za premog in jeklo in o večletnih tehničnih smernicah za ta program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

- Poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (2016/2036(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Elmar Brok (A8-0360/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, protokola o pristopu k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

- Poročilo o pravicah žensk v državah vzhodnega partnerstva (2016/2060(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

- Poročilo o dejavnostih Odbora za peticije za leto 2015 (2016/2146(INI)) - Odbor PETI - Poročevalka: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programih Unije (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalec: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

- * Poročilo o imenovanju Juhana Partsa za člana Računskega sodišča (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)) - Odbor CONT - Poročevalec: Bart Staes (A8-0375/2016)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Španije – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija) (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/34/EU glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture (11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2347/2002 (11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)) - Odbor PECH - Poročevalka: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1370/2007 v zvezi z odprtjem trga za notranje storitve železniškega potniškega prevoza (11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1192/69 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij (11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalka: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov