Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 december 2016 - Strasbourg

8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Förslag till rådets beslut om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och Kosovo om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

JURI, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag. Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i EUF-fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI, INTA, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott:

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda (COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott:

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1101/89 och förordningarna (EG) nr 2888/2000 och (EG) nr 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

ITRE

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut (2016/2226(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Maria Arena (A8-0330/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut (16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Maria Arena (A8-0332/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 96/50/EG och rådets direktiv 91/672/EEG (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

- Betänkande om GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader (2016/2034(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

- Betänkande om den allmänna översynen av parlamentets arbetsordning (2016/2114(REG)) - utskottet AFCO - Föredragande: Richard Corbett (A8-0344/2016)

- Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 (2016/2009(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: József Nagy (A8-0345/2016)

- Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015 (2016/2219(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

- Betänkande om en enhetlig EU-politik för den kulturella och kreativa sektorn (2016/2072(INI)) - utskottet ITRE - utskottet CULT - Föredragande: Christian Ehler - Föredragande: Luigi Morgano (A8-0357/2016)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

- Betänkande om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (2016/2036(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Elmar Brok (A8-0360/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

- Betänkande om kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet (2016/2060(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

- Betänkande om verksamheten i utskottet för framställningar under 2015 (2016/2146(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om de allmänna principerna för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i unionsprogram (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

- * Betänkande om nomineringen av Juhan Parts till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0375/2016)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Spaniens ansökan – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive) (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen (11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2347/2002 (11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg (11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning (11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy