Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0013(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0368/2016

Разисквания :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0496

Протокол
Понеделник, 12 декември 2016 г. - Страсбург

10. Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия ***II - Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози ***II - Единно европейско железопътно пространство***II (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen представи препоръката A8-0368/2016.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Wim van de Camp и David-Maria Sassoli представиха своите препоръки A8-0373/2016 и A8-0371/2016.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Markus Ferber, от името на групата PPE, Bogusław Liberadzki, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tibor Szanyi и Maria Grapini, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и Ismail Ertug.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner и Eleftherios Synadinos.

Изказаха се: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp и David-Maria Sassoli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9, точка 9.10 и точка 9.11 от протокола от 14.12.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност