Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0013(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0368/2016

Συζήτηση :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0496

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

10. Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ***II - Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ***II - Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος***II (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Η Merja Kyllönen παρουσιάζει τη σύσταση A8-0368/2016.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Οι Wim van de Camp και David-Maria Sassoli παρουσιάζουν τις συστάσεις τους A8-0373/2016 και A8-0371/2016.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bogusław Liberadzki, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Tibor Szanyi και Maria Grapini, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska και Ismail Ertug.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Gesine Meissner και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp και David-Maria Sassoli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9, σημείο 9.10 και σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου