Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0013(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0368/2016

Debatter :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0496

Protokoll
Måndagen den 12 december 2016 - Strasbourg

10. Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***II - Inrikes persontrafik på järnväg ***II - Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen av inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen redogjorde för rekommendationen A8-0368/2016.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Wim van de Camp och David-Maria Sassoli redogjorde för sina rekommendationer A8-0373/2016 och A8-0371/2016.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Bogusław Liberadzki för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tibor Szanyi och Maria Grapini, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, som även besvarade en fråga ("blått kort") från José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Ismail Ertug.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner och Eleftherios Synadinos.

Talare: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp och David-Maria Sassoli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9, punkt 9.10 och punkt 9.11 i protokollet av den 14.12.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy