Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0179(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0369/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0369/2016

Συζήτηση :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2016 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0483

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

14. Βορειοανατολικός Ατλαντικός: αποθέματα βαθέων υδάτων και αλιεία σε διεθνή ύδατα *** II (συζήτηση)
CRE

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

Η Isabelle Thomas παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Alain Cadec, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Jarosław Wałęsa και Renata Briano.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Νότης Μαριάς και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Isabelle Thomas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου