Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2009(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0345/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0345/2016

Συζήτηση :

PV 12/12/2016 - 15
CRE 12/12/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2016 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0485

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

15. Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 [2016/2009(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: József Nagy (A8-0345/2016)

Ο József Nagy παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO) και Florent Marcellesi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Edouard Martin (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Péter Niedermüller, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Σοφία Σακοράφα, Γεώργιος Επιτήδειος και Ramon Tremosa i Balcells.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και József Nagy.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου