Показалец 
Протокол
PDF 253kWORD 78k
Понеделник, 12 декември 2016 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на политическите групи
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 8.Внесени документи
 9.Ред на работа
 10.Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия ***II - Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози ***II - Единно европейско железопътно пространство***II (разискване)
 11.Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I (разискване)
 12.Състав на политическите групи
 13.Състав на комисиите
 14.Североизточната част на Атлантическия океан: дълбоководни запаси и риболов в международни води *** II (разискване)
 15.Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (разискване)
 16.Последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии (кратко представяне)
 17.Правата на жените в държавите от Източното партньорство (кратко представяне)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието беше открито в 17.00 ч.

Изказа се Notis Marias.


2. Изявление на председателството

Председателят направи изявление, за да осъди скорошните нападения в Истанбул, Могадишу и Кайро, предизвикали многобройни жертви. Той спомена също така срутването на покрива на църква в град Уйо (Нигерия), което доведе до смъртта на най-малко 160 души. Той предаде съболезнованията на Парламента на семействата на жертвите.

Той спомена също така съдбата на ирландския гражданин Ибрахим Халава, който е съден в Египет за участието си в манифестация и който рискува да получи смъртна присъда, и съобщи, че е поискал от президента на Република Египет да вземе предвид факта, че обвиняемият е бил малолетен към момента на настъпване на фактите, за които е обвинен.

И накрая председателят съобщи, че е поискал от министър-председателя на Етиопия незабавното освобождаване на опонента Мерера Гудина, задържан на 30 ноември 2016 г. при завръщането му от пътуване в Европа, по време на което той се е срещнал по-специално с членове на Европейския парламент.


3. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 30 ноември 2016 г. и 1 декември 2016 г. бяха одобрени.

°
° ° °

Ernest Urtasun съобщи, че е присъствал на заседанието от 30 ноември 2016 г., но че името му не фигурира в присъствения списък.


4. Състав на Парламента

Pablo Zalba Bidegain е назначен за председател на Официалния кредитен институт в Испания.

Парламентът отбелязва, че съгласно член 7, параграф 3 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с мандата на член на ЕП и обявява мястото за свободно, считано от 18 ноември 2016 г., като информира за това компетентните национални органи.


5. Състав на политическите групи

Alessandra Mussolini е член на групата PPE, считано от 12 декември 2016 г.


6. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 14 декември 2016 г. следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента (00051/2016/LEX - C8-0513/2016 - 2016/0355(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали временно митническата територия на Съюза по море или по въздух (00050/2016/LEX - C8-0512/2016 - 2016/0229(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (00045/2016/LEX - C8-0511/2016 - 2016/0197(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (00034/2016/LEX - C8-0510/2016 - 2013/0443(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (преработен текст) (00035/2016/LEX - C8-0509/2016 - 2014/0091(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета година за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета (00046/2016/LEX - C8-0507/2016 - 2012/0179(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура (00049/2016/LEX - C8-0505/2016 - 2013/0029(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт (00048/2016/LEX - C8-0504/2016 - 2013/0028(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия (00047/2016/LEX - C8-0503/2016 - 2013/0013(COD))


7. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000135/2016) зададен от Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck и Joëlle Mélin, от името на комисията ENVI, към Комисията: Лекарствени продукти за педиатрична употреба, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) зададен от Mady Delvaux, от името на комисията JURI, към Комисията: Признаване на съдържанието на документи за гражданското състояние (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Задължения в областта на визовата реципрочност, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).


8. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на Рамковото споразумение между Европейския съюз и Косово относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

JURI, INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и защитата на географските указания на спиртни напитки (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.
В съответствие с разпоредбите на член 307 от Договора, председателят ще се консултира факултативно с Комитета на регионите относно това предложение

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI, INTA, IMCO

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите (COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1101/89 на Съвета и Регламенти (ЕО) № 2888/2000 и (ЕО) № 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ITRE

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно взаимното предоставяне на достъп за риболов в Скагерак за кораби под знамето на Дания, Норвегия и Швеция (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE)) - PECH - Докладчик: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

- Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета относно сключването на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия (2016/2226(INI)) - INTA - Докладчик: Maria Arena (A8-0330/2016)

- *** Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на Споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия (16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)) - INTA - Докладчик: Maria Arena (A8-0332/2016)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации за вътрешно корабоплаване и за отмяна на Директива 96/50/ЕО на Съвета и Директива 91/672/ЕИО на Съвета (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)) - TRAN - Докладчик: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

- Доклад относно инструменти на ОСП за намаляване на нестабилността на цените на селскостопанските пазари (2016/2034(INI)) - AGRI - Докладчик: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

- *** I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на културното наследство (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD)) - CULT - Докладчик: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

- Доклад за цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент (2016/2114(REG)) - AFCO - Докладчик: Richard Corbett (A8-0344/2016)

- Доклад относно положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (2016/2009(INI)) - LIBE - Докладчик: József Nagy (A8-0345/2016)

- Доклад относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (2016/2219(INI)) - AFET - Докладчик: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

- Доклад относно последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии (2016/2072(INI)) - ITRE - CULT - Докладчик: Christian Ehler - Докладчик: Luigi Morgano (A8-0357/2016)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2008/376/ЕО относно приемането на програмата за изследвания на Изследователския фонд за въглища и стомана и относно многогодишните технически насоки за тази програма (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) - ITRE - Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

- Доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (2016/2036(INI)) - AFET - Докладчик: Elmar Brok (A8-0360/2016)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)) - INTA - Докладчик: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

- Доклад относно правата на жените в държавите от Източното партньорство (2016/2060(INI)) - FEMM - Докладчик: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

- Доклад относно дейността на комисията по петиции през 2015 г. (2016/2146(INI)) - PETI - Докладчик: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Алжирската демократична народна република, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за общите принципи на участие на Алжирската демократична народна република в програми на Съюза (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE)) - AFET - Докладчик: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Юхан Партс за член на Сметната палата (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A8-0375/2016)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – автомобилна промишленост, подадено от Испания (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)) - BUDG - Докладчик: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

2.2) препоръки за второ четене

- *** II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура (11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)) - TRAN - Докладчик: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

- *** II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 (11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)) - PECH - Докладчик: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

- *** II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт (11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)) - TRAN - Докладчик: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

- *** II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия (11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)) - TRAN - Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)


9. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през декември 2016 г. (PE 595.324/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 152 от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Искане на групата GUE/NGL за вписване в дневния ред на разискване относно доклада „Корбът“ във връзка с общо преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента (A8-0344/2016), след дебата относно декларацията на Комисията за пакета от мерки във връзка с Енергийния съюз (точка 86 от проекта на дневен ред).

Изказаха се: Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането, и Philippe Lamberts, за да подкрепи искането.

С електронно гласуване (207 гласа „за“, 158 гласа „против“ и 11 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Искане на групата ENF за вписване в дневния ред като втора точка от следобедното заседание на декларация на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно положението в Алепо.

Изказаха се: Edouard Ferrand, от името на групата ENF, който обоснова искането, и Jean-Luc Schaffhauser, за да подкрепи искането.

Парламентът отхвърля искането

Искане на групата EFDD за вписване в дневния ред на декларация на Комисията относно положението с правовата държава и демокрацията в Полша (точка 103 от проекта на дневен ред).

Изказаха се: James Carver, от името на групата EFDD, който обоснова искането, Marek Jurek, за да подкрепи искането, Janusz Lewandowski, който счита, че датата за провеждане на разискването е зле избрана, тъй като съвпада с 35-ата годишнина от налагането на военно положение в Полша, и предлага въпросът да бъде разгледан в комисията LIBE (в присъствието на първия заместник-председател на Комисията г-н Тимерманс), преди да бъде върнат за разглеждане в пленарна зала, Terry Reintke, против искането на групата EFDD, и Bogusław Liberadzki, който предложи разискването да бъде проведено през януари, или ако това не е възможно, в сряда, 14 декември 2016 г.

Чрез електронно гласуване (80 гласа „за“, 200 гласа „против“ и 103 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърля предложението на групата EFDD.

Чрез електронно гласуване (149 гласа „за“, 200 гласа „против“ и 31 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърля предложението на Janusz Lewandowski.

Чрез електронно гласуване (193 гласа „за“, 171 гласа „против“ и 21 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява предложението на Bogusław Liberadzki.

Сряда

Искане на групата GUE/NGL за вписване в дневния ред като втора точка от следобедното заседание на декларация на Комисията във връзка с препоръката на Комисията относно прилагането на изявлението на ЕС и Турция и възобновяването на трансферите в рамките на системата от Дъблин.

Изказаха се: Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането, и Ska Keller, която подкрепи искането.

С електронно гласуване (204 гласа „за“, 149 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Искане на групата EFDD за вписване в дневния ред на декларация на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно нападението срещу коптската катедрала в Кайро – свобода на религията и убежденията.

Изказаха се: James Carver, от името на групата EFDD, който обоснова искането, Philippe Lamberts, за да подкрепи искането, и Pier Antonio Panzeri, против искането.

С електронно гласуване (173 гласа „за“, 150 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се Takis Hadjigeorgiou.


10. Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия ***II - Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози ***II - Единно европейско железопътно пространство***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen представи препоръката A8-0368/2016.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Wim van de Camp и David-Maria Sassoli представиха своите препоръки A8-0373/2016 и A8-0371/2016.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Markus Ferber, от името на групата PPE, Bogusław Liberadzki, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Tibor Szanyi и Maria Grapini, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и Ismail Ertug.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner и Eleftherios Synadinos.

Изказаха се: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp и David-Maria Sassoli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9, точка 9.10 и точка 9.11 от протокола от 14.12.2016 г г.


11. Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki, от името на групата S&D, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, и Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Jill Seymour, от името на групата EFDD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke и Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García и Lucy Anderson.

Изказаха се: Violeta Bulc и Knut Fleckenstein.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.12 от протокола от 14.12.2016 г г.


12. Състав на политическите групи

José Inácio Faria не е вече член на групата ALDE, а се присъедини към групата PPE, считано от 12 декември 2016 г.


13. Състав на комисиите

Председателят получи от групата PPE следното искане за назначаване:

комисия ENVI: Ivica Tolić на мястото на Dubravka Šuica

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


14. Североизточната част на Атлантическия океан: дълбоководни запаси и риболов в международни води *** II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

Isabelle Thomas представи препоръката за второ четене.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Gabriel Mato, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Alain Cadec, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Jarosław Wałęsa и Renata Briano.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias и Nicola Caputo.

Изказаха се: Věra Jourová и Isabelle Thomas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 13.12.2016 г г.


15. Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (разискване)

Доклад относно положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. [2016/2009(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: József Nagy (A8-0345/2016)

József Nagy представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията AFCO) и Florent Marcellesi (докладчик по становището на комисията FEMM).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Edouard Martin (докладчик по становището на комисията PETI), Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Péter Niedermüller, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, David Coburn, от името на групата EFDD, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios и Ramon Tremosa i Balcells.

Изказаха се: Věra Jourová и József Nagy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 13.12.2016 г г.


16. Последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии (кратко представяне)

Доклад относно последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии [2016/2072(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика - Комисия по култура и образование. Докладчици: Christian Ehler и Luigi Morgano (A8-0357/2016)

Christian Ehler и Luigi Morgano направиха представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Notis Marias, Constance Le Grip, José Blanco López, João Ferreira, Bogdan Brunon Wenta и Jasenko Selimovic.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 13.12.2016 г г.


17. Правата на жените в държавите от Източното партньорство (кратко представяне)

Доклад относно правата на жените в държавите от Източното партньорство [2016/2060(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Мария Габриел (A8-0365/2016)

Constance Le Grip (заместник-докладчик) направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tibor Szanyi, Notis Marias, Jasenko Selimovic и Nicola Caputo.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 13.12.2016 г г.


18. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Ivan Štefanec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Lidia Senra Rodríguez, Emilian Pavel, Nicola Caputo, Deirdre Clune и Jasenko Selimovic.


19. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 595.324/OJMA).


20. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.25 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Bullmann, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Ковачев, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Šoltes

Правна информация - Политика за поверителност