Seznam 
Zápis
PDF 235kWORD 75k
Pondělí, 12. prosince 2016 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Členství v politických skupinách
 6.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 7.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 8.Předložení dokumentů
 9.Plán práce
 10.Normalizace účtů železničních podniků ***II - Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici ***II - Jednotný evropský železniční prostor***II (rozprava)
 11.Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů ***I (rozprava)
 12.Členství v politických skupinách
 13.Členství ve výborech
 14.Severovýchodní Atlantik: hlubinné populace a rybolov v mezinárodních vodách *** II (rozprava)
 15.Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015 (rozprava)
 16.Soudržná politika EU pro kulturní a kreativní odvětví (krátké přednesení)
 17.Práva žen ve státech Východního partnerství (krátké přednesení)
 18.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.

Vystoupil Notis Marias.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, ve kterém odsoudil nedávné atentáty, ke kterým došlo v Istanbulu, Mogadišu a Káhiře a které si vyžádaly četné oběti. Zmínil rovněž, že v důsledku zřícení střechy kostela v nigerijském městě Uyo zahynulo nejméně 160 osob. Vyjádřil soustrast Parlamentu rodinám obětí.

Předseda dále připomněl osud irského státního příslušníka Ibrahima Halawy, který byl v Egyptě odsouzen za účast na demonstraci a kterému hrozí trest smrti, a oznámil, že požádal prezidenta Egyptské republiky, aby zohlednil skutečnost, že obžalovaný byl v době, kdy měl spáchat činy, ze kterých byl obviněn, nezletilý.

Předseda nakonec oznámil, že požádal etiopského premiéra, aby byl okamžitě propuštěn aktivista Merera Gudina, který byl zatčen dne 30. listopadu 2016 po svém návratu z cesty po Evropě, během které se setkal zejména s poslanci Evropského parlamentu.


3. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 30. listopadu 2016 a 1. prosince 2016, byly schváleny.

°
° ° °

Ernest Urtasun oznámil, že ačkoli byl přítomen na denním zasedání dne 30. listopadu 2016, jeho jméno není uvedeno na prezenční listině.


4. Složení Parlamentu

Pablo Zalba Bidegain byl jmenován předsedou španělského Úřadu pro poskytování úvěrů (Instituto de Crédito Oficial).

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 3 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, a s platností ode dne 18. listopadu 2016 konstatoval uvolnění jeho mandátu a informoval o této skutečnosti dotčený členský stát.


5. Členství v politických skupinách

Alessandra Mussolini se s platností od 12. prosince 2016 stala členkou skupiny PPE.


6. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 14. prosince 2016 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum použitelnosti (00051/2016/LEX - C8-0513/2016 - 2016/0355(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, pokud jde o zboží, které dočasně opustilo celní území Unie námořní nebo vzdušnou cestou (00050/2016/LEX - C8-0512/2016 - 2016/0229(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království (00045/2016/LEX - C8-0511/2016 - 2016/0197(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES (00034/2016/LEX - C8-0510/2016 - 2013/0443(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (přepracované znění) (00035/2016/LEX - C8-0509/2016 - 2014/0091(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 (00046/2016/LEX - C8-0507/2016 - 2012/0179(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury (00049/2016/LEX - C8-0505/2016 - 2013/0029(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici (00048/2016/LEX - C8-0504/2016 - 2013/0028(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků (00047/2016/LEX - C8-0503/2016 - 2013/0013(COD))


7. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000135/2016) , kterou pokládá Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck a Joëlle Mélin, za výbor ENVI, Komisi: Léčivé přípravky pro pediatrické použití, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) , kterou pokládá Mady Delvaux, za výbor JURI, Komisi: Uznávání obsahu dokladů o rodinném stavu (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) , kterou pokládá Claude Moraes, za výbor LIBE, Komisi: Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).


8. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v souvislosti s jejím přistoupením k Evropské unii (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a Kosovem o obecných zásadách účasti Kosova na programech Unie (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

JURI, INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, obchodní úpravě aoznačování lihovin, používání názvů lihovin vobchodní úpravě aoznačování jiných potravin aochraně zeměpisných označení lihovin (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI, INTA, IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU oenergetické účinnosti (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 1101/89, nařízení (ES) č. 2888/2000 anařízení (ES) č. 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ITRE

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod vlajkou Dánska, Norska a Švédska k rybolovu ve Skagerraku (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE)) - výbor PECH - Zpravodaj: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích (2016/2226(INI)) - výbor INTA - Zpravodajka: Maria Arena (A8-0330/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích (16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Maria Arena (A8-0332/2016)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnice Rady 96/50/ES a směrnice Rady 91/672/EHS (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

- Zpráva o nástrojích SZP určených ke snížení kolísavosti cen na zemědělských trzích (2016/2034(INI)) - výbor AGRI - Zpravodajka: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku kulturního dědictví (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD)) - výbor CULT - Zpravodaj: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

- Zpráva o celkové revizi jednacího řádu Evropského parlamentu (2016/2114(REG)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Richard Corbett (A8-0344/2016)

- Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2015 (2016/2009(INI)) - výbor LIBE - Zpravodaj: József Nagy (A8-0345/2016)

- Zpráva o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti (2016/2219(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

- Zpráva o soudržné politice EU pro kulturní a kreativní odvětví (2016/2072(INI)) - výbor ITRE - výbor CULT - Zpravodaj: Christian Ehler - Zpravodaj: Luigi Morgano (A8-0357/2016)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

- Zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (2016/2036(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0360/2016)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru jménem Unie (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

- Zpráva o právech žen ve státech Východního partnerství (2016/2060(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

- Zpráva o činnosti Petičního výboru v průběhu roku 2015 (2016/2146(INI)) - výbor PETI - Zpravodajka: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

- *** Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o obecných zásadách účasti Alžírské demokratické a lidové republiky na programech Unie (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

- * Zpráva o návrhu na jmenování Juhana Partse členem Účetního dvora (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A8-0375/2016)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Španělsko – EGF/2016/004 ES Comunidad Valenciana) (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury (11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2347/2002 (11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici (11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků (11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)


9. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prosincového plenárního zasedání (PE 595.324/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o zprávě Corbett o celkové revizi jednacího řádu Evropského parlamentu (A8-0344/2016), která by se konala po rozpravě o prohlášení Komise o balíčku opatření „čistá energetika pro všechny“ (bod 86 PDOJ).

Vystoupili: Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Philippe Lamberts ve prospěch žádosti.

Parlament žádost schválil EH (207 pro, 158 proti, 11 zdržení se).

Žádost skupiny ENF, aby bylo jako druhý bod odpoledního pořadu jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci ve městě Aleppo.

Vystoupili: Edouard Ferrand za skupinu ENF s odůvodněném žádosti a Jean-Luc Schaffhauser ve prospěch žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Žádost skupiny EFDD, aby bylo z pořadu jednání staženo prohlášení Komise o situaci v Polsku, pokud se jedná o právní stát a demokracii (bod 103 PDOJ).

Vystoupili: James Carver za skupinu EFDD s odůvodněním žádosti, Marek Jurek ve prospěch žádosti, Janusz Lewandowski, který uvedl, že datum konání rozpravy nebylo vybráno vhodně, jelikož připadá na 35. výročí vyhlášení výjimečného stavu v Polsku, a navrhl, aby se záležitostí před jejím projednáním v plénu zabýval výbor LIBE (za přítomnosti místopředsedy Komise Timmermanse), Terry Reintke proti žádosti skupiny EFDD, a Bogusław Liberadzki, který navrhl, aby se rozprava konala buď v lednu, nebo případně ve středu 14. prosince 2016.

Parlament zamítl návrh EFDD EH (80 pro, 200 proti, 103 zdržení se).

Parlament zamítl návrh Janusze Lewandowského EH (149 pro, 200 proti, 31 zdržení se).

Parlament schválil návrh Bogusława Liberadzkého EH (193 pro, 171 proti, 21 zdržení se).

Středa

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla jako druhý bod odpoledního pořadu jednání zařazena rozprava o prohlášení Komise o doporučení Komise k provádění prohlášení EU a Turecka a znovuzavedení přesunů osob na základě dublinského nařízení.

Vystoupily: Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Ska Keller ve prospěch žádosti.

Parlament žádost schválil EH (204 pro, 149 proti, 6 zdržení se).

Žádost skupiny EFDD, aby bylo na pořad jednání zařazeno prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o útoku na koptskou katedrálu v Káhiře a svobodě vyznání a náboženského přesvědčení.

Vystoupili: James Carver za skupinu EFDD s odůvodněním žádosti, Philippe Lamberts ve prospěch žádosti a Pier Antonio Panzeri proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (173 pro, 150 proti, 24 zdržení se).

Čtvrtek

beze změny.

Plán práce byl tímto schválen.

°
° ° °

Vystoupil Takis Hadjigeorgiou.


10. Normalizace účtů železničních podniků ***II - Vnitrostátní služby v přepravě cestujících po železnici ***II - Jednotný evropský železniční prostor***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen uvedla doporučení A8-0368/2016.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Wim van de Camp a David-Maria Sassoli uvedli doporučení A8-0373/2016 a A8-0371/2016.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Markus Ferber za skupinu PPE, Bogusław Liberadzki za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Curzio Maltese za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tibor Szanyi a Maria Grapini, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Ismail Ertug.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner a Eleftherios Synadinos.

Vystoupili: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp a David-Maria Sassoli.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.9, bod 9.10 a bod 9.11 zápisu ze dne 14.12.2016.


11. Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein uvedl zprávu.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Vystoupili: Elissavet Vozemberg-Vrionidi za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki za skupinu S&D, Peter van Dalen za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, a Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Jill Seymour za skupinu EFDD, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke a Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García a Lucy Anderson.

Vystoupili: Violeta Bulc a Knut Fleckenstein.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.12 zápisu ze dne 14.12.2016.


12. Členství v politických skupinách

José Inácio Faria již není členem skupiny ALDE a ode dne 12. prosince 2016 je členem skupiny PPE.


13. Členství ve výborech

Předseda obdržel od skupiny PPE následující žádost o jmenování:

výbor ENVI: Ivica Tolić, kterým je nahrazena Dubravka Šuica.

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


14. Severovýchodní Atlantik: hlubinné populace a rybolov v mezinárodních vodách *** II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

Isabelle Thomas uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Gabriel Mato za skupinu PPE, Ricardo Serrão Santos za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, Marco Affronte za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Alain Cadec, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Jarosław Wałęsa a Renata Briano.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias a Nicola Caputo.

Vystoupily: Věra Jourová a Isabelle Thomas.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 13.12.2016.


15. Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015 (rozprava)

Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2015 [2016/2009(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: József Nagy (A8-0345/2016)

József Nagy uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Cristian Dan Preda (navrhovatel výboru AFCO) a Florent Marcellesi (navrhovatel výboru FEMM).

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: Edouard Martin (navrhovatel výboru PETI), Pavel Svoboda za skupinu PPE, Péter Niedermüller za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE, David Coburn za skupinu EFDD, Vicky Maeijer za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski a Juan Fernando López Aguilar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios a Ramon Tremosa i Balcells.

Vystoupili: Věra Jourová a József Nagy.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 13.12.2016.


16. Soudržná politika EU pro kulturní a kreativní odvětví (krátké přednesení)

Zpráva o soudržné politice EU pro kulturní a kreativní odvětví [2016/2072(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajové: Christian Ehler a Luigi Morgano (A8-0357/2016)

Christian Ehler a Luigi Morgano představili zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Notis Marias, Constance Le Grip, José Blanco López, João Ferreira, Bogdan Brunon Wenta a Jasenko Selimovic.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 13.12.2016.


17. Práva žen ve státech Východního partnerství (krátké přednesení)

Zpráva o právech žen ve státech Východního partnerství [2016/2060(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

Constance Le Grip (zastupující zpravodajku) uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tibor Szanyi, Notis Marias, Jasenko Selimovic a Nicola Caputo.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.6 zápisu ze dne 13.12.2016.


18. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Ivan Štefanec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Lidia Senra Rodríguez, Emilian Pavel, Nicola Caputo, Deirdre Clune a Jasenko Selimovic.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 595.324/OJMA).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:25.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Bullmann, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Šoltes

Právní upozornění - Ochrana soukromí