Indeks 
Protokol
PDF 238kWORD 74k
Mandag den 12. december 2016 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 4.Parlamentets sammensætning
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 7.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Arbejdsplan
 10.Normalisering af jernbanevirksomhedernes regnskaber ***II - National personbefordring med jernbane ***II - Fælles europæisk jernbaneområde***II (forhandling)
 11.Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne ***I (forhandling)
 12.De politiske gruppers sammensætning
 13.Udvalgenes sammensætning
 14.Det nordøstlige Atlanterhav: dybhavsbestande og fiskeri i internationale farvande *** II (forhandling)
 15.Situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015 (forhandling)
 16.En sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier (kortfattet forelæggelse)
 17.Kvinders rettigheder i landene i Det Østlige Partnerskab (kortfattet forelæggelse)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.

Indlæg af Notis Marias.


2. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring for at fordømme de nylige attentater, som havde ramt Istanbul, Mogadishu og Kario, og som havde krævet mange ofre. Han nævnte ligeledes, at et tag på en kirke i Uyo (Nigeria) var kollapset, hvilket havde krævet mindst 160 ofre. Han gav udtryk for Parlamentets medfølelse med ofrenes familier.

Han nævnte ligeledes skæbnen for den irske statsborger Ibrahim Halawa, som blev retsforfulgt i Egypten for at have deltaget i en demonstration, og som risikerede dødsstraf, og meddelte, at han havde anmodet Republikken Egyptens præsident om at tage hensyn til det forhold, at den tiltalte havde været mindreårig på tidspunktet for de gerninger, som han var anklaget for.

Han meddelte endelig at havde anmodet den ethiopiske premierminister om omgående at løslade oppositionslederen Merera Gudina, der var blevet anholdt den 30. november 2016 ved sin hjemkomst efter en rejse i Europa, hvor han navnlig var mødtes med medlemmer af Europa-Parlamentet.


3. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Protokollerne fra møderne den 30. november 2016 og 1. december 2016 godkendtes.

°
° ° °

Ernest Urtasun meddelte, at han havde været til stede på mødet den 30. november 2016, men at hans navn ikke var opført på mødedeltagerlisten.


4. Parlamentets sammensætning

Pablo Zalba Bidegain var blevet valgt til formand for Instituto de Crédito Oficial i Spanien.

Parlamentet konstaterede, jf. artikel 7, stk. 3, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet, at dette hverv var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og at hans mandat var ledigt med virkning fra den 18. november 2016 og underrettede de nationale kompetente myndigheder herom.


5. De politiske gruppers sammensætning

Alessandra Mussolini havde tilsluttet sig PPE-Gruppen med virkning fra den 12. december 2016.


6. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 14. december 2016 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer, for så vidt angår anvendelsesdatoen (00051/2016/LEX - C8-0513/2016 - 2016/0355(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, for så vidt angår varer, der midlertidigt har forladt Unionens toldområde ad sø- eller luftvejen (00050/2016/LEX - C8-0512/2016 - 2016/0229(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan (00045/2016/LEX - C8-0511/2016 - 2016/0197(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer, om ændring af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af direktiv 2001/81/EF (00034/2016/LEX - C8-0510/2016 - 2013/0443(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (omarbejdning) (00035/2016/LEX - C8-0509/2016 - 2014/0091(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 (00046/2016/LEX - C8-0507/2016 - 2012/0179(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen (00049/2016/LEX - C8-0505/2016 - 2013/0029(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbane (00048/2016/LEX - C8-0504/2016 - 2013/0028(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber (00047/2016/LEX - C8-0503/2016 - 2013/0013(COD))


7. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000135/2016) af Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck og Joëlle Mélin, for ENVI, til Kommissionen: Lægemidler til pædiatrisk brug, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) af Mady Delvaux, for JURI, til Kommissionen: Anerkendelse af indholdet i civilstandsattester (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Forpligtelser på området visumgensidighed, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).


8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i EU-programmer (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

JURI, INTA

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden ville i overensstemmelse med traktatens artikel 307 høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI, INTA, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne (COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1101/89 samt forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ITRE

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang til fiskeri i Skagerrak for fartøjer, der fører Danmarks, Norges og Sveriges flag (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE)) - PECH udvalg - Ordfører: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side om ændring af aftalen med henblik på at udvide aftalens bestemmelser til også at omfatte bilateral handel med tekstiler under hensyn til udløbet af den bilaterale tekstilaftale (2016/2226(INI)) - INTA udvalg - Ordfører: Maria Arena (A8-0330/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side om ændring af aftalen med henblik på at udvide aftalens bestemmelser til også at omfatte bilateral handel med tekstiler under hensyn til udløbet af den bilaterale tekstilaftale (16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Maria Arena (A8-0332/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer for sejlads på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 96/50/EF og Rådets direktiv 91/672/EØF (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

- Betænkning om redskaber under den fælles landbrugspolitik til at mindske prisudsvingene på landbrugsmarkederne (2016/2034(INI)) - AGRI udvalg - Ordfører: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et europæisk år for kulturarv (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD)) - CULT udvalg - Ordfører: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

- Betænkning om den generelle revision af Europa-Parlamentets forretningsorden (2016/2114(REG)) - AFCO udvalg - Ordfører: Richard Corbett (A8-0344/2016)

- Betænkning om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2015 (2016/2009(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: József Nagy (A8-0345/2016)

- Betænkning om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området (2016/2219(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

- Betænkning En sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier (2016/2072(INI)) - ITRE udvalg - CULT udvalg - Ordfører: Christian Ehler - Ordfører: Luigi Morgano (A8-0357/2016)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse af Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram og om de flerårige tekniske retningslinjer for dette program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) - ITRE udvalg - Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

- Betænkning om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2016/2036(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Elmar Brok (A8-0360/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af tiltrædelsesprotokollen til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side for at tage hensyn til Ecuadors tiltrædelse af aftalen (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

- Betænkning om kvinders rettigheder i de østlige partnerskabslande (2016/2060(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

- Betænkning om arbejdet i Udvalget for Andragender 2015 (2016/2146(INI)) - PETI udvalg - Ordfører: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet om de generelle principper for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets deltagelse i EU-programmerne (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Juhan Parts til medlem af Revisionsretten (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)) - CONT udvalg - Ordfører: Bart Staes (A8-0375/2016)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Spanien – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive) (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen (11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 (11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbane (11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber (11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)


9. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden december 2016 (PE 595.324/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at opføre en forhandling om betænkningen af Corbett om den generelle revision af Europa-Parlamentets forretningsorden (A8-0344/2016), på dagsordenen efter forhandlingen om redegørelsen ved Kommissionen om pakken ”en energiunion” (punkt 86 i PDOJ).

Talere: Helmut Scholz, for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Philippe Lamberts for anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (207 for, 158 imod, 11 hverken/eller).

Anmodning fra ENF-Gruppen om at opføre en redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Aleppo som andet punkt på eftermiddagens dagsorden.

Talere: Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Jean-Luc Schaffhauser for anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

Anmodning fra EFDD-Gruppen om at fjerne redegørelsen ved Kommissionen om situationen for retsstaten og demokratiet i Polen fra dagsordenen (punkt 103 i PDOJ).

Talere: James Carver for EFDD-Gruppen, der begrundede anmodningen, Marek Jurek for anmodningen, Janusz Lewandowski, som mente, at datoen for forhandlingen var uheldig, fordi den faldt sammen med 35-årsdagen for indførelsen af krigsretstilstanden i Polen, og foreslog, at spørgsmålet skulle behandles i LIBE-udvalget (under tilstedeværelse af førstenæstformand i Kommissionen Frans Timmermans), inden det på ny skulle behandles på plenarmødet, Terry Reintke, imod EFDD-Gruppens anmodning, og Bogusław Liberadzki, der foreslog, at afstemningen skulle finde sted i januar eller, hvis dette ikke var muligt, onsdag den 14. december 2016.

Parlamentet forkastede anmodningen fra EFDD ved VE (80 for, 200 imod, 103 hverken/eller).

Parlamentet forkastede anmodningen fra Janusz Lewandowski ved VE (149 for, 200 imod, 31 hverken/eller).

Parlamentet godkendte anmodningen fra Bogusław Liberadzki ved VE (193 for, 171 imod, 21 hverken/eller).

Onsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at opføre en redegørelse ved Kommissionen om Kommissionens henstilling om gennemførelsen af erklæringen mellem EU og Tyrkiet og genoptagelsen af overførslerne inden for rammerne af Dublinforordningen som andet punkt på eftermiddagens dagsorden.

Talere: Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Ska Keller for anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (204 for, 149 imod, 6 hverken/eller).

Anmodning fra EFDD-Gruppen om at opføre en redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om angrebet på den koptiske katedral i Kariro - religions- og trosfrihed.

Talere: James Carver for EFDD-Gruppen, som begrundede anmodningen, Philippe Lamberts for anmodningen og Pier Antonio Panzeri imod anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (173 for, 150 imod, 24 hverken/eller).

Torsdag

Ingen ændringer foreslået..

Arbejdsplanen fastsattes således.

°
° ° °

Indlæg af Takis Hadjigeorgiou.


10. Normalisering af jernbanevirksomhedernes regnskaber ***II - National personbefordring med jernbane ***II - Fælles europæisk jernbaneområde***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbaneselskabernes regnskaber [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbane [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen forelagde henstillingen A8-0368/2016.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Wim van de Camp og David-Maria Sassoli forelagde henstillingerne A8-0373/2016 og A8-0371/2016.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Markus Ferber for PPE-Gruppen, Bogusław Liberadzki for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Curzio Maltese for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi og Maria Grapini, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska og Ismail Ertug.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner og Eleftherios Synadinos.

Talere: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp og David-Maria Sassoli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.9, punkt 9.10 og punkt 9.11 i protokollen af 14.12.2016.


11. Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein forelagde betænkningen.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Elissavet Vozemberg-Vrionidi for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki for S&D-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, og Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Jill Seymour for EFDD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke og Maria Grapini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García og Lucy Anderson.

Talere: Violeta Bulc og Knut Fleckenstein.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.12 i protokollen af 14.12.2016.


12. De politiske gruppers sammensætning

José Inácio Faria var ikke længere medlem af ALDE-Gruppen og havde tilsluttet sig PPE-Gruppen med virkning fra den 12. december 2016.


13. Udvalgenes sammensætning

Formanden havde fra PPE modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

ENVI: Ivica Tolić i stedet for Dubravka Šuica

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


14. Det nordøstlige Atlanterhav: dybhavsbestande og fiskeri i internationale farvande *** II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige betingelser for fiskeriet efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og bestemmelser for fiskeriet i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

Isabelle Thomas forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Gabriel Mato for PPE-Gruppen, Ricardo Serrão Santos for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Linnéa Engström for Verts/ALE-Gruppen, Marco Affronte for EFDD-Gruppen, Sylvie Goddyn for ENF-Gruppen, Alain Cadec, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Jarosław Wałęsa og Renata Briano.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias og Nicola Caputo.

Talere: Věra Jourová og Isabelle Thomas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 13.12.2016.


15. Situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015 (forhandling)

Betænkning om situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2015 [2016/2009(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: József Nagy (A8-0345/2016)

József Nagy forelagde betænkningen.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Cristian Dan Preda (ordfører for udtalelse fra AFCO) og Florent Marcellesi (ordfører for udtalelse fra FEMM).

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

Talere: Edouard Martin (ordfører for udtalelse fra PETI), Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Péter Niedermüller for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for LDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski og Juan Fernando López Aguilar.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios og Ramon Tremosa i Balcells.

Talere: Věra Jourová og József Nagy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 13.12.2016.


16. En sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om en sammenhængende EU-politik for de kulturelle og kreative industrier [2016/2072(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordførere: Christian Ehler og Luigi Morgano (A8-0357/2016)

Christian Ehler og Luigi Morgano foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Notis Marias, Constance Le Grip, José Blanco López, João Ferreira, Bogdan Brunon Wenta og Jasenko Selimovic.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 13.12.2016.


17. Kvinders rettigheder i landene i Det Østlige Partnerskab (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om kvinders rettigheder i de østlige partnerskabslande [2016/2060(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

Constance Le Grip (for ordføreren) foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tibor Szanyi, Notis Marias, Jasenko Selimovic og Nicola Caputo.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 13.12.2016.


18. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Ivan Štefanec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Lidia Senra Rodríguez, Emilian Pavel, Nicola Caputo, Deirdre Clune og Jasenko Selimovic.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 595.324/OJMA).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Bullmann, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Šoltes

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik