Rodyklė 
Protokolas
PDF 237kWORD 76k
Pirmadienis, 2016 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Frakcijų sudėtis
 6.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 7.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 8.Gauti dokumentai
 9.Darbų programa
 10.Geležinkelio įmonių apskaitos norminimas ***II - Vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugos ***II - Bendra Europos geležinkelių erdvė***II (diskusijos)
 11.Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas ***I (diskusijos)
 12.Frakcijų sudėtis
 13.Komitetų sudėtis
 14.Giliavandenių žuvų ištekliai ir jų žvejyba šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse *** II (diskusijos)
 15.Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m. (diskusijos)
 16.Nuosekli ES kultūros ir kūrybos sektorių politika (trumpas pristatymas)
 17.Moterų teisės Rytų partnerystės valstybėse (trumpas pristatymas)
 18.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.

Kalbėjo Notis Marias.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas savo pareiškime pasmerkė naujausius išpuolius Stambule, Mogadiše ir Kaire, kurių metu nukentėjo daugybė žmonių. Jis taip pat paminėjo bažnyčios stogo griūtį Ujo miesteNigerijoje, kai žuvo mažiausiai 160 žmonių. Parlamento vardu jis pareiškė užuojautą aukų šeimoms.

Be to, jis paminėjo Airijos piliečio Ibrahimo Halawa, kuris įkalintas Egipte už dalyvavimą demonstracijoje ir kuriam už tai gresia mirties bausmė, likimą. Pirmininkas pranešė, kad kreipėsi į Egipto Respublikos Prezidentą su prašymu atsižvelgti į tai, kad tuo metu, kai nuteistasis padarė nusižengimus, kuriais kaltinamas, jis buvo nepilnametis.

Pirmininkas taip pat paskelbė, kad paprašė Etiopijos Ministro Pirmininko nedelsiant paleisti opozicijos veikėją Mererą Gudiną, areštuotą 2016 m. lapkričio 30 d. grįžus iš kelionės po Europą, kurios metu jis susitiko būtent su Europos Parlamento nariais.


3. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

2016 m. lapkričio 30 d. ir 2016 m. gruodžio 1 d. posėdžių protokolai patvirtinti.

°
° ° °

Ernest Urtasun pareiškė, kad dalyvavo 2016 m. lapkričio 30 d. posėdyje, tačiau jo pavardė neįtraukta į dalyvių sąrašą.


4. Parlamento sudėtis

Pablo Zalba Bidegain buvo paskirtas Ispanijos kredito instituto (isp. „Instituto de Crédito Oficial“) pirmininku.

Parlamentas pažymi, kad pagal Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 3 dalį šios pareigos nesuderinamos su jo, kaip Europos Parlamento nario, mandatu ir konstatuoja, kad nuo 2016 m. lapkričio 18 d. atsirado laisva vieta ir apie tai praneša valstybių narių kompetentingoms institucijoms.


5. Frakcijų sudėtis

Alessandra Mussolini nuo 2016 m. gruodžio 12 d. prisijungė prie PPE frakcijos.


6. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį, 2016 m. gruodžio 14 d., pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl taikymo datos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (00051/2016/LEX - C8-0513/2016 - 2016/0355(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, kiek tai susiję su prekėmis, kurios buvo laikinai išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos jūra ar oru (00050/2016/LEX - C8-0512/2016 - 2016/0229(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba (00045/2016/LEX - C8-0511/2016 - 2016/0197(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB (00034/2016/LEX - C8-0510/2016 - 2013/0443(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl profesinių pensijų įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros (nauja redakcija) (00035/2016/LEX - C8-0509/2016 - 2014/0091(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlante sąlygos bei žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002 (00046/2016/LEX - C8-0507/2016 - 2012/0179(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/34/ES, kiek tai susiję su keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimu ir geležinkelių infrastruktūros valdymu (00049/2016/LEX - C8-0505/2016 - 2013/0029(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu (00048/2016/LEX - C8-0504/2016 - 2013/0028(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių (00047/2016/LEX - C8-0503/2016 - 2013/0013(COD)).


7. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000135/2016) kurį pateikė Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck ir Joëlle Mélin, ENVI komiteto vardu, Komisijai: Pediatrijoje naudojami vaistai, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) kurį pateikė Mady Delvaux, JURI komiteto vardu, Komisijai: Civilinės būklės dokumentų turinio pripažinimas (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) kurį pateikė Claude Moraes, LIBE komiteto vardu, Komisijai: Įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).


8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kosovo bendrojo susitarimo dėl Kosovo dalyvavimo Sąjungos programose bendrųjų principų sudarymo (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

JURI, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus ir spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal Sutarties 307 straipsnio nuostatas Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI, INTA, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1101/89 ir reglamentai (EB) Nr. 2888/2000 bei (EB) Nr. 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ITRE

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- *** Rekomendacija on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Kingdom of Norway on reciprocal access to fishing in the Skagerrak for vessels flying the flag of Denmark, Norway and Sweden (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas išplečiant jo nuostatų taikymą dvišalei prekybai tekstilės gaminiais, siekiant atsižvelgti į dvišalio susitarimo dėl tekstilės gaminių galiojimo pasibaigimą, sudarymo projekto (2016/2226(INI)) - INTA komitetas - Pranešėja: Maria Arena (A8-0330/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Uzbekistano Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas išplečiant jo nuostatų taikymą dvišalei prekybai tekstilės gaminiais, siekiant atsižvelgti į dvišalio susitarimo dėl tekstilės gaminių galiojimo pasibaigimą, sudarymo projekto (16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Maria Arena (A8-0332/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 96/50/EB ir 91/672/EEB (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

- Pranešimas dėl BŽŪP priemonių kainų svyravimams žemės ūkio produktų rinkose mažinti (2016/2034(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kultūros paveldo metų (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

- Pranešimas dėl bendros Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros (2016/2114(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Richard Corbett (A8-0344/2016)

- Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2015 m. (2016/2009(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: József Nagy (A8-0345/2016)

- Pranešimas dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (2016/2219(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

- Pranešimas dėl nuoseklios ES kultūros ir kūrybos pramonės politikos (2016/2072(INI)) - ITRE komitetas - CULT komitetas - Pranešėjas: Christian Ehler - Pranešėjas: Luigi Morgano (A8-0357/2016)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/376/EB dėl Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos ir tos programos daugiamečių techninių gairių priėmimo (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

- Pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo (2016/2036(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0360/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, sudarymo Sąjungos vardu projekto (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

- Pranešimas dėl moterų teisių Rytų partnerystės valstybėse (2016/2060(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

- Pranešimas dėl 2015 m. Peticijų komiteto veiklos (2016/2146(INI)) - PETI komitetas - Pranešėja: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo projekto (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

- * Pranešimas dėl siūlymo skirti Juhaną Partsą Audito Rūmų nariu (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)) - CONT komitetas - Pranešėjas: Bart Staes (A8-0375/2016)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Ispanijos paraiška „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobiliai“) (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/34/ES, kiek tai susiję su keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimu ir geležinkelių infrastruktūros valdymu (11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlante sąlygos bei žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002 (11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)) - PECH komitetas - Pranešėja: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu (11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių (11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)


9. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2016 gruodžio plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 595.324/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

– GUE/NGL frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę diskusiją dėl R. Corbett parengto pranešimo „Bendra Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūra“ (A8-0344/2016) po Komisijos pareiškimo su energetikos sąjunga susijusių priemonių rinkinio tema (darbotvarkės projekto 86 punktas).

Kalbėjo: Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu pateikė prašymo pagrindimą, o Philippe Lamberts pasisakė už prašymo patenkinimą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (207 balsavo už, 158 – prieš, 11 susilaikė) patenkino prašymą.

ENF frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl padėties Alepe antru punktu po pietų.

Kalbėjo: Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu pateikė prašymo pagrindimą, o Jean-Luc Schaffhauser pasisakė už prašymo patenkinimą.

Parlamentas atmetė prašymą

– EFDD frakcijos prašymas išbraukti iš darbotvarkės Komisijos pareiškimą dėl teisinės valstybės ir demokratijos principų laikymosi Lenkijoje (darbotvarkės projekto 103 punktas).

Kalbėjo: James Carver EFDD frakcijos vardu, jis pateikė prašymo pagrindima, Marek Jurek pasisakė už tai, kad prašymas būtų patenikintas, Janusz Lewandowski mano, kad diskusijoms parinkta netinkama data, nes ji sutampa su 35-osiomis karinės padėties Lenkijoje paskelbimo metinėmis, ir pasiūlė šį klausimą nagrinėti LIBE komiteto posėdyje (dalyvaujant pirmajam Komisijos primininko pavaduotojui F. Timmermansui) prieš jį pateikiant plenariniam posėdžiui, Terry Reintke pasisakė prieš frakcijos EFDD prašymą, o Bogusław Liberadzki pasiūlė šiuo klausimu diskutuoti sausio mėn. arba, jei tai neįmanoma, trečiadienį, 2016 m. gruodžio 14 d.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (80 balsavo už, 200 – prieš, 103 susilaikė) atmetė EFDD frakcijos prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (149 balsavo už, 200 – prieš, 31 susilaikė) atmetė Janusz Lewandowski pasiūlymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (193 balsavo už, 171 – prieš, 21 susilaikė) pritarė Bogusław Liberadzki pasiūlymui.

Trečiadienis

GUE/NGL frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę Kommisijos pareiškimą dėl Komisijos Rekomendacijos dėl ES ir Turkijos pareiškimo įgyvendinimo ir perdavimų pagal Dublino reglamentą atnaujinimo antru punktu po pietų.

Kalbėjo: Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, ji pateikė prašymo pagrindimą, ir Ska Keller, kuri pritarė prašymui

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (204 balsavo už, 149 – prieš, 6 susilaikė) patenkino prašymą.

EFDD frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą „Išpuolis koptų bažnyčioje Kaire: religijos ar tikėjimo laisvė“.

Kalbėjo: James Carver EFDD frakcijos vardu, jis pateikė prašymo pagrindimą, Philippe Lamberts pasisakė už prašymo patenkinimą, o Pier Antonio Panzeri pasisakė prieš prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (173 balsavo už, 150 – prieš, 24 susilaikė) patenkino prašymą.

Ketvirtadienis

Jokių pasiūlymų nepateikta.

Darbų programa patvirtinta.

°
° ° °

Kalbėjo Takis Hadjigeorgiou.


10. Geležinkelio įmonių apskaitos norminimas ***II - Vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugos ***II - Bendra Europos geležinkelių erdvė***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas(Pranešėja) Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Rekomendacija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas(Pranešėja) Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/34/ES, kiek tai susiję su keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimu ir geležinkelių infrastruktūros valdymu [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas(Pranešėja) David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen pristatė rekomendaciją A8-0368/2016.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Wim van de Camp ir David-Maria Sassoli pristatė savo rekomendacijas A8-0373/2016 ir A8-0371/2016.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Bogusław Liberadzki S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Curzio Maltese GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tibor Szanyi ir Maria Grapini), Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė José Blanco López), Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ir Ismail Ertug.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp ir David-Maria Sassoli.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.9 punktas, 9.10 punktas ir 2016 12 14 protokolo 9.11 punktas.


11. Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma patekimo į uosto paslaugų rinką ir finansinio uostų skaidrumo sistema [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas(Pranešėja) Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki S&D frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, ir Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jill Seymour EFDD frakcijos vardu, Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke ir Maria Grapini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García ir Lucy Anderson.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Knut Fleckenstein.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 12 14 protokolo 9.12 punktas.


12. Frakcijų sudėtis

José Inácio Faria nuo 2016 m. gruodžio 12 d. perėjo iš ALDE frakcijos į PPE frakciją.


13. Komitetų sudėtis

Pirmininkas gavo šį PPE frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

ENVI komitetas: Ivica Tolić vietoj Dubravka Šuica

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


14. Giliavandenių žuvų ištekliai ir jų žvejyba šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse *** II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatomos specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlante sąlygos bei žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas(Pranešėja) Isabelle Thomas (A8-0369/2016).

Isabelle Thomas pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Gabriel Mato PPE frakcijos vardu, Ricardo Serrão Santos S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Linnéa Engström Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Affronte EFDD frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, Alain Cadec, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Jarosław Wałęsa ir Renata Briano.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Isabelle Thomas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 12 13 protokolo 5.2 punktas.


15. Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2015 m. (diskusijos)

Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2015 m. [2016/2009(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas(Pranešėja) József Nagy (A8-0345/2016)

József Nagy pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Cristian Dan Preda (AFCO komiteto nuomonės referentas) ir Florent Marcellesi (FEMM komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Edouard Martin (PETI komiteto nuomonės referentas), Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Péter Niedermüller S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Bruno Gollnisch, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski ir Juan Fernando López Aguilar.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios ir Ramon Tremosa i Balcells.

Kalbėjo: Věra Jourová ir József Nagy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 12 13 protokolo 5.4 punktas.


16. Nuosekli ES kultūros ir kūrybos sektorių politika (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl nuoseklios ES kultūros ir kūrybos sektorių politikos [2016/2072(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjai: Christian Ehler ir Luigi Morgano (A8-0357/2016)

Christian Ehler ir Luigi Morgano pristatė pranešimą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Notis Marias, Constance Le Grip, José Blanco López, João Ferreira, Bogdan Brunon Wenta ir Jasenko Selimovic.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 12 13 protokolo 5.5 punktas.


17. Moterų teisės Rytų partnerystės valstybėse (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl moterų teisių Rytų partnerystės valstybėse [2016/2060(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjas(Pranešėja) Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

Constance Le Grip (pranešėjos pavaduotoja) padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tibor Szanyi, Notis Marias, Jasenko Selimovic ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2016 12 13 protokolo 5.6 punktas.


18. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Ivan Štefanec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Lidia Senra Rodríguez, Emilian Pavel, Nicola Caputo, Deirdre Clune ir Jasenko Selimovic.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 595.324/OJMA).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.25 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Bullmann, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Šoltes

Teisinė informacija - Privatumo politika