Indekss 
Protokols
PDF 233kWORD 74k
Pirmdiena, 2016. gada 12. decembris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Politisko grupu sastāvs
 6.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 7.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Darba kārtība
 10.Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos ***II - Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi ***II - Vienota Eiropas dzelzceļa telpa***II (debates)
 11.Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma ***I (debates)
 12.Politisko grupu sastāvs
 13.Komiteju sastāvs
 14.Ziemeļaustrumu Atlantija: dziļūdens krājumi un zveja starptautiskajos ūdeņos *** II (debates)
 15.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā (debates)
 16.ES kultūras un radošo nozaru saskaņota politika (īss izklāsts)
 17.Sieviešu tiesības Austrumu partnerības valstīs (īss izklāsts)
 18.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.

Uzstājās Notis Marias.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu, nosodot nesenos atentātus Stambulā, Mogadīšo un Kairā, kuros cieta daudz cilvēku. Viņš pieminēja arī baznīcas jumta iebrukšanu Ujo (Nigērijā), kuras rezultātā cieta vismaz 160 cilvēku. Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību cietušo ģimenēm.

Priekšsēdētājs pieminēja arī Īrijas pilsoņa Ibrahim Halawa stāvokli – viņš Ēģiptē ir saukts pie atbildības tiesā par piedalīšanos demonstrācijā, par ko viņam draud nāvessods, – un paziņoja, ka ir lūdzis Ēģiptes Republikas prezidentu ņemt vērā to, ka apsūdzētais viņam inkriminēto noziedzīgo darbību brīdī bija nepilngadīgs.

Visbeidzot, viņš paziņoja, ka ir lūdzis Etiopijas premjerministru nekavējoties atbrīvot opozīcijas pārstāvi Merera Gudina, kas tika aizturēts 2016. gada 30. novembrī, kad viņš atgriezās no ceļojuma pa Eiropu, kura laikā viņš bija ticies arī ar Eiropas Parlamenta deputātiem.


3. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2016. gada 30. novembra un 2016. gada 1. decembra sēžu protokoli tika apstiprināti.

°
° ° °

Ernest Urtasun bija darījis zināmu, ka viņš bija klāt 2016. gada 30. novembra sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.


4. Parlamenta sastāvs

Pablo Zalba Bidegain ir ticis iecelts par finanšu institūcijas “Instituto de Crédito Oficial” (Spānijā) priekšsēdētāju.

Parlaments pieņēma zināšanai to, ka saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 7. panta 3. punktu minētā amata ieņemšana nav savienojama ar Eiropas Parlamenta deputāta amata pienākumu pildīšanu, un paziņoja, ka šā deputāta vieta ir atbrīvojusies, sākot ar 2016. gada 18. novembri, un par to informēja attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes.


5. Politisko grupu sastāvs

Alessandra Mussolini ir pievienojusies PPE grupai, sākot ar 2016. gada 12. decembri.


6. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2016. gada 14. decembrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz piemērošanas dienu groza Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (00051/2016/LEX - C8-0513/2016 - 2016/0355(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz precēm, kuras ir uz laiku izvestas no Savienības muitas teritorijas pa jūru vai pa gaisu, groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (00050/2016/LEX - C8-0512/2016 - 2016/0229(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei (00045/2016/LEX - C8-0511/2016 - 2016/0197(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza Direktīvu 2003/35/EK un atceļ Direktīvu 2001/81/EK (00034/2016/LEX - C8-0510/2016 - 2013/0443(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju (AKUI) darbību un uzraudzību (pārstrādāta redakcija) (00035/2016/LEX - C8-0509/2016 - 2014/0091(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejai dziļūdens krājumos Ziemeļaustrumu Atlantijā un noteikumus zvejai starptautiskajos ūdeņos Ziemeļaustrumu Atlantijā un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2347/2002 (00046/2016/LEX - C8-0507/2016 - 2012/0179(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību (00049/2016/LEX - C8-0505/2016 - 2013/0029(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (EK) Nr. 1370/2007 groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu (00048/2016/LEX - C8-0504/2016 - 2013/0028(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos (00047/2016/LEX - C8-0503/2016 - 2013/0013(COD)).


7. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000135/2016), kuru uzdeva Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck un Joëlle Mélin ENVI komitejas vārdā Komisijai: Pediatrijā lietojamas zāles (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016), kuru uzdeva Mady Delvaux JURI komitejas vārdā Komisijai: Civilstāvokļa dokumentu satura atzīšana (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016), kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Pienākumi vīzu savstarpējības jomā (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).


8. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai (13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Kosovu par vispārējiem principiem Kosovas dalībai Savienības programmās (13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

JURI, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, noformēšanu un marķēšanu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā un par stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI, INTA, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu2010/31/ES par ēku energoefektivitāti (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1101/89, Regulu (EK) Nr. 685/2001 un Regulu (EK) Nr. 2888/2000 (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ITRE

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par savstarpēju piekļuvi zvejai Skagerakā kuģiem, kas kuģo ar Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas karogu (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)) - PECH komiteja - Referents: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem (2016/2226(INI)) - INTA komiteja - Referente: Maria Arena (A8-0330/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Maria Arena (A8-0332/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanā iekšējos ūdeņos un Padomes Direktīvas 96/50/EK un Padomes Direktīvas 91/672/EEK atcelšanu (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Gesine Meissner (A8-0338/2016).

- Ziņojums par KLP instrumentiem cenu svārstīguma mazināšanai lauksaimniecības tirgos (2016/2034(INI)) - AGRI komiteja - Referente: Angélique Delahaye (A8-0339/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas kultūras mantojuma gadu (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) - CULT komiteja - Referents: Mircea Diaconu (A8-0340/2016).

- Ziņojums par Parlamenta Reglamenta vispārēju pārskatīšanu (2016/2114(REG)) - AFCO komiteja - Referents: Richard Corbett (A8-0344/2016).

- Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2015. gadā (2016/2009(INI)) - LIBE komiteja - Referents: József Nagy (A8-0345/2016).

- Ziņojums par Gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā 2015. gadā (2016/2219(INI)) - AFET komiteja - Referents: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016).

- Ziņojums par ES kultūras un radošo nozaru saskaņotu politiku (2016/2072(INI)) - ITRE komiteja - CULT komiteja - Referents: Christian Ehler - Referents: Luigi Morgano (A8-0357/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2008/376/EK par Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programmas pieņemšanu un par daudzgadu tehniskajām pamatnostādnēm šai programmai (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)) - ITRE komiteja - Referents: Jerzy Buzek (A8-0358/2016).

- Ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (2016/2036(INI)) - AFET komiteja - Referents: Elmar Brok (A8-0360/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pievienošanās protokolu Tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, lai ņemtu vērā Ekvadoras pievienošanos (07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Helmut Scholz (A8-0362/2016).

- Ziņojums par sieviešu tiesībām Austrumu partnerības valstīs (2016/2060(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Mariya Gabriel (A8-0365/2016).

- Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2015. gadā (2016/2146(INI)) - PETI komiteja - Referente: Ángela Vallina (A8-0366/2016).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku par vispārējiem principiem Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas līdzdalībai Savienības programmās (16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016).

- * Ziņojums par priekšlikumu iecelt Juhan Parts par Revīzijas palātas locekli (12886/2016 – C8-0445/2016 – 2016/0817(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Bart Staes (A8-0375/2016).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu — Spānijas pieteikums EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Esteban González Pons (A8-0379/2016).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par grozījumu izdarīšanu Direktīvā 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD)) - TRAN komiteja - Referents: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejai dziļūdens krājumos Ziemeļaustrumu Atlantijā un noteikumus zvejai starptautiskajos ūdeņos Ziemeļaustrumu Atlantijā un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2347/2002 (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)) - PECH komiteja - Referente: Isabelle Thomas (A8-0369/2016).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Wim van de Camp (A8-0373/2016).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos atcelšanu (11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Merja Kyllönen (A8-0368/2016).


9. Darba kārtība

Bija izdalīts 2016. gada decembra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 595.324/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 152. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Otrdiena

- GUE/NGL grupas pieprasījums darba kārtībā pēc debatēm par Komisijas paziņojumu par pasākumu paketi “Tīra enerģija visiem” (GDKP 86. punkts) iekļaut debates par R. Corbett ziņojumu par Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējo pārskatīšanu (A8-0344/2016).

Uzstājās Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, un Philippe Lamberts, atbalstot šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (207 par, 158 pret, 11 atturas).

- ENF grupas pieprasījums kā otro punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves paziņojumu par stāvokli Alepo.

Uzstājās Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, un Jean-Luc Schaffhauser, atbalstot šo pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

- EFDD grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā Komisijas paziņojumu par stāvokli tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā (GDKP 103. punkts).

Uzstājās James Carver EFDD grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, Marek Jurek, atbalstot šo pieprasījumu, Janusz Lewandowski, norādot, ka debašu laiks nav piemērots, jo tas atbilst ārkārtas stāvokļa ieviešanas Polijā 35. gadadienai, un ierosināja šo jautājumu pirms atkārtotas izskatīšanas plenārsēdē vispirms izskatīt LIBE komitejā (klātesot Komisijas priekšsēdētāja pirmajam vietniekam H. Timmermans), Terry Reintke, iebilstot pret EFDD grupas pieprasījumu, un Bogusław Liberadzki, ierosinot debates rīkot janvārī vai, ja tas nav iespējams, trešdien, 2016. gada 14. decembrī.

Elektroniski balsojot, Parlaments EFDD grupas pieprasījumu noraidīja (80 par, 200 pret, 103 atturas).

Elektroniski balsojot, Parlaments Janusz Lewandowski pieprasījumu noraidīja (149 par, 200 pret, 31 atturas).

Elektroniski balsojot, Parlaments Bogusław Liberadzki pieprasījumu apstiprināja (193 par, 171 pret, 21 atturas).

Trešdiena

- GUE/NGL grupas pieprasījums kā otro punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Komisijas paziņojumu par Komisijas ieteikumu attiecībā uz ES un Turcijas paziņojuma īstenošanu un pārsūtīšanas atbilstīgi Dublinas procedūrai atjaunošanu.

Uzstājās Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, un Ska Keller, atbalstot šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (204 par, 149 pret, 6 atturas).

- EFDD grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves paziņojumu par uzbrukumu koptu katedrālei Kairā: reliģijas un ticības brīvība.

Uzstājās James Carver EFDD grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, Philippe Lamberts, atbalstot šo pieprasījumu, un Pier Antonio Panzeri – pret šo pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (173 par, 150 pret, 24 atturas).

Ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

°
° ° °

Uzstājās Takis Hadjigeorgiou.


10. Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos ***II - Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi ***II - Vienota Eiropas dzelzceļa telpa***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos atcelšanu [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Merja Kyllönen (A8-0368/2016).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Wim van de Camp (A8-0373/2016).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016).

Merja Kyllönen iepazīstināja ar ieteikumu A8-0368/2016.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Wim van de Camp un David-Maria Sassoli iepazīstināja ar ieteikumiem A8-0373/2016 un A8-0371/2016.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Markus Ferber PPE grupas vārdā, Bogusław Liberadzki S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Curzio Maltese GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Tibor Szanyi un Maria Grapini, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska un Ismail Ertug.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner un Eleftherios Synadinos.

Uzstājās Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp un David-Maria Sassoli.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.9. punkts, 9.10. punkts un 14.12.2016. protokola 9.11. punkts.


11. Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēmu [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016).

Knut Fleckenstein iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki S&D grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā un Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jill Seymour EFDD grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke un Maria Grapini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García un Lucy Anderson.

Uzstājās Violeta Bulc un Knut Fleckenstein.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.12.2016. protokola 9.12. punkts.


12. Politisko grupu sastāvs

José Inácio Faria vairs nav ALDE grupas loceklis un ir pievienojies PPE grupai, sākot ar 2016. gada 12. decembri.


13. Komiteju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu.

ENVI komiteja: Ivica Tolić – Dubravka Šuica vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


14. Ziemeļaustrumu Atlantija: dziļūdens krājumi un zveja starptautiskajos ūdeņos *** II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejai dziļūdens krājumos Ziemeļaustrumu Atlantijā un noteikumus zvejai starptautiskajos ūdeņos Ziemeļaustrumu Atlantijā un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Isabelle Thomas (A8-0369/2016).

Isabelle Thomas iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Gabriel Mato PPE grupas vārdā, Ricardo Serrão Santos S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā, Marco Affronte EFDD grupas vārdā, Sylvie Goddyn ENF grupas vārdā, Alain Cadec, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Jarosław Wałęsa un Renata Briano.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias un Nicola Caputo.

Uzstājās Věra Jourová un Isabelle Thomas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2016. protokola 5.2. punkts.


15. Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā (debates)

Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2015. gadā [2016/2009(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: József Nagy (A8-0345/2016).

József Nagy iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Cristian Dan Preda (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs) un Florent Marcellesi (FEMM komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Edouard Martin (PETI komitejas atzinuma sagatavotājs), Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, Péter Niedermüller S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski un Juan Fernando López Aguilar.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios un Ramon Tremosa i Balcells.

Uzstājās Věra Jourová un József Nagy.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.12.2016. protokola 5.4. punkts.


16. ES kultūras un radošo nozaru saskaņota politika (īss izklāsts)

Ziņojums par ES kultūras un radošo nozaru saskaņotu politiku [2016/2072(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja - Kultūras un izglītības komiteja. Referenti: Christian Ehler un Luigi Morgano (A8-0357/2016).

Christian Ehler un Luigi Morgano iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Notis Marias, Constance Le Grip, José Blanco López, João Ferreira, Bogdan Brunon Wenta un Jasenko Selimovic.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 13.12.2016. protokola 5.5. punkts.


17. Sieviešu tiesības Austrumu partnerības valstīs (īss izklāsts)

Ziņojums par sieviešu tiesībām Austrumu partnerības valstīs [2016/2060(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0365/2016).

Constance Le Grip (aizstājot referenti) iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tibor Szanyi, Notis Marias, Jasenko Selimovic un Nicola Caputo.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 13.12.2016. protokola 5.6. punkts.


18. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Ivan Štefanec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Lidia Senra Rodríguez, Emilian Pavel, Nicola Caputo, Deirdre Clune un Jasenko Selimovic.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 595.324/OJMA).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Bullmann, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Šoltes

Juridisks paziņojums - Privātuma politika