Index 
Notulen
PDF 237kWORD 74k
Maandag 12 december 2016 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling fracties
 6.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 7.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 8.Ingekomen stukken
 9.Regeling van de werkzaamheden
 10.Normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen ***II - Binnenlands passagiersvervoer per spoor ***II - Eén Europese spoorwegruimte***II (debat)
 11.Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens ***I (debat)
 12.Samenstelling fracties
 13.Samenstelling commissies
 14.Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan: diepzeebestanden en visserij in de internationale wateren ***II (debat)
 15.De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 (debat)
 16.Een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector (korte presentatie)
 17.Rechten van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap (korte presentatie)
 18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.00 uur geopend.

Het woord wordt gevoerd door Notis Marias.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af om de recente aanslagen te veroordelen die Istanbul, Mogadishu en Caïro hebben getroffen en waarbij talrijke slachtoffers zijn gevallen. Hij wijst er tevens op dat in Uyo (Nigeria) het dak van een kerk is ingestort, waarbij minstens 160 slachtoffers zijn gevallen. Hij betuigt namens het Parlement zijn medeleven met de families van de slachtoffers.

De Voorzitter verwijst ook naar het lot van de Ierse onderdaan Ibrahim Halawa, die in Egypte terecht staat wegens zijn deelname aan een manifestatie en daar met de doodstraf wordt bedreigd. Hij deelt mee dat hij de president van de Egyptische Republiek gevraagd heeft in aanmerking te nemen dat de beschuldigde op het moment van de hem aangerekende feiten minderjarig was.

Hij deelt tot slot mee dat hij bij de Ethiopische premier heeft aangedrongen op de onmiddellijke vrijlating van de opposant Merera Gudina, die op 30 november 2016 is aangehouden bij zijn terugkeer van een reis in Europa tijdens dewelke hij met name een ontmoeting had met leden van het Europees Parlement.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 30 november 2016 en 1 december 2016 worden goedgekeurd.

°
° ° °

Ernest Urtasun heeft laten weten dat hij tijdens de vergadering van 30 november 2016 weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.


4. Samenstelling Parlement

Pablo Zalba Bidegain is benoemd tot president van de Instituto de Crédito Oficial in Spanje.

Het Parlement neemt nota van het feit dat deze functie, overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. Het stelt vast dat deze zetel met ingang van 18 november 2016 vacant is en stelt de bevoegde nationale autoriteiten hiervan op de hoogte.


5. Samenstelling fracties

Alessandra Mussolini heeft zich met ingang van 12 december 2016 aangesloten bij de PPE-Fractie.


6. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede op woensdag 14 december 2016 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten wat betreft de datum van toepassing ervan (00051/2016/LEX - C8-0513/2016 - 2016/0355(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie wat betreft goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten (00050/2016/LEX - C8-0512/2016 - 2016/0229(COD))

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië (00045/2016/LEX - C8-0511/2016 - 2016/0197(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG (00034/2016/LEX - C8-0510/2016 - 2013/0443(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) (herschikking) (00035/2016/LEX - C8-0509/2016 - 2014/0091(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de visserij op diepzeebestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en van bepalingen voor de visserij in de internationale wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2347/2002 van de Raad (00046/2016/LEX - C8-0507/2016 - 2012/0179(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur (00049/2016/LEX - C8-0505/2016 - 2013/0029(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor (00048/2016/LEX - C8-0504/2016 - 2013/0028(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen (00047/2016/LEX - C8-0503/2016 - 2013/0013(COD))


7. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000135/2016) van Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck en Joëlle Mélin, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) van Mady Delvaux, namens de Commissie JURI, aan de Commissie: Erkenning van de inhoud van akten van de burgerlijke stand (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Verplichtingen op het gebied van visumwederkerigheid, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).


8. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) van 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma’s (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

JURI, INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI, INTA, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen (COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1101/89 van de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 2888/2000 en (EG) nr. 685/2001 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

ITRE

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende wederzijdse toegang tot de visserij in het Skagerrak voor vaartuigen die de vlag van Denemarken, Noorwegen en Zweden voeren (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst teneinde de bepalingen van de overeenkomst uit te breiden tot de bilaterale handel in textiel, gelet op het vervallen van de bilaterale overeenkomst inzake textiel (2016/2226(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Maria Arena (A8-0330/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, tot uitbreiding van de bepalingen van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tot de bilaterale handel in textiel (16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Maria Arena (A8-0332/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van Richtlijn 96/50/EG van de Raad en Richtlijn 91/672/EEG van de Raad (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

- Verslag over de instrumenten van het GLB ter vermindering van de prijsschommelingen op de landbouwmarkten (2016/2034(INI)) - commissie AGRI - Rapporteur: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD)) - commissie CULT - Rapporteur: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

- Verslag over de algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement (2016/2114(REG)) - commissie AFCO - Rapporteur: Richard Corbett (A8-0344/2016)

- Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 (2016/2009(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: József Nagy (A8-0345/2016)

- Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015 (2016/2219(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

- Verslag over een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector (2016/2072(INI)) - commissie ITRE - commissie CULT - Rapporteur: Christian Ehler - Rapporteur: Luigi Morgano (A8-0357/2016)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2008/376/EG inzake de vaststelling van het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal en inzake de technische meerjarenrichtsnoeren voor dat programma (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) - commissie ITRE - Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

- Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (2016/2036(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Elmar Brok (A8-0360/2016)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

- Verslag over de rechten van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap (2016/2060(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

- Verslag on the activities of the Committee on Petitions 2015 (2016/2146(INI)) - commissie PETI - Rapporteur: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

- *** Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Volksrepubliek Algerije over de algemene beginselen voor de deelname van de Democratische Volksrepubliek Algerije aan programma's van de Unie (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

- * Verslag over de voordracht van Juhan Parts voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)) - commissie CONT - Rapporteur: Bart Staes (A8-0375/2016)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Spanje – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobielsector) (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur (11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de visserij op diepzeebestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, tot vaststelling van bepalingen voor de visserij in de internationale wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2347/2002 (11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007 met betrekking tot openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor (11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen (11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)


9. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van december 2016 (PE 595.324/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om een debat over het verslag Corbett over de algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement (A8-0344/2016), op de agenda te plaatsen na het debat over de verklaring van de Commissie over het maatregelenpakket inzake de energie-unie ( punt 86 PDOJ).

Het woord wordt gevoerd door Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Philippe Lamberts, voor het verzoek.

Bij ES (207 voor, 158 tegen, 11 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Verzoek van de ENF-Fractie om een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de toestand in Aleppo als tweede punt van de middag op de agenda te plaatsen.

Het woord wordt gevoerd door Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, die het verzoek toelicht, en Jean-Luc Schaffhauser, voor het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

Verzoek van de EFDD-Fractie om de verklaring van de Commissie over de toestand van de rechtsstaat en de democratie in Polen (punt 103 PDOJ) van de agenda te schrappen.

Het woord wordt gevoerd door James Carver, namens de EFDD-Fractie, die het verzoek toelicht, Marek Jurek, voor het verzoek, Janusz Lewandowski, die van oordeel is dat de datum van het debat slecht gekozen is omdat deze samenvalt met de vijfendertigste verjaardag van de afkondiging van de staat van beleg in Polen, en die voorstelt de kwestie te behandelen in de Commissie LIBE (in aanwezigheid van de eerste vicevoorzitter van de Commissie Timmermans) vooraleer zij in de plenaire vergadering wordt behandeld, Terry Reintke, tegen het verzoek van de EFDD-Fractie, en Bogusław Liberadzki, die voorstelt dat het debat in januari plaatsvindt, of anders op woensdag 14 december 2016.

Bij ES (80 voor, 200 tegen, 103 onthoudingen) verwerpt het Parlement het voorstel van de EFDD-Fractie.

Bij ES (149 voor, 200 tegen, 31 onthoudingen), verwerpt het Parlement het voorstel van Janusz Lewandowski.

Bij ES (193 voor, 171 tegen, 21 onthoudingen), hecht het Parlement zijn goedkeuring aan het voorstel van Bogusław Liberadzki.

Woensdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om een verklaring van de Commissie over da aanbeveling van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de verklaring EU/Turkije en de herinvoering van de Dublinoverdrachten als tweede punt van de middag op de agenda te plaatsen.

Het woord wordt gevoerd door Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Ska Keller, voor het verzoek.

Bij ES (204 voor, 149 tegen, 6 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Verzoek van de EFDD-Fractie om een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de aanslag op de koptische kathedraal van Caïro - vrijheid van godsdienst en overtuiging, op de agenda te plaatsen.

Het woord wordt gevoerd door James Carver, namens de EFDD-Fractie, die het verzoek toelicht, Philippe Lamberts, voor het verzoek, en Pier Antonio Panzeri, tegen het verzoek.

Bij ES (173 voor, 150 tegen, 24 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Donderdag

Geen wijzigingen.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Takis Hadjigeorgiou.


10. Normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen ***II - Binnenlands passagiersvervoer per spoor ***II - Eén Europese spoorwegruimte***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007 met betrekking tot openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen licht de aanbeveling toe A8-0368/2016.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Wim van de Camp en David-Maria Sassoli lichten de aanbeveling toe A8-0373/2016 en A8-0371/2016.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Bogusław Liberadzki, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tibor Szanyi en Maria Grapini, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en Ismail Ertug.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp en David-Maria Sassoli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9, punt 9.10 en punt 9.11 van de notulen van 14.12.2016.


11. Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elissavet Vozemberg-Vrionidi, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki, namens de S&D-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, en Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jill Seymour, namens de EFDD-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke en Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García en Lucy Anderson.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Knut Fleckenstein.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.12 van de notulen van 14.12.2016.


12. Samenstelling fracties

José Inácio Faria is niet langer lid van de ALDE-Fractie en maakt met ingang van 12 december 2016 deel uit van de PPE-Fractie.


13. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Commissie ENVI: Ivica Tolić in plaats van Dubravka Šuica

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


14. Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan: diepzeebestanden en visserij in de internationale wateren ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de visserij op diepzeebestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, tot vaststelling van bepalingen voor de visserij in de internationale wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

Isabelle Thomas licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Alain Cadec, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Jarosław Wałęsa en Renata Briano.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Isabelle Thomas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 13.12.2016.


15. De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 (debat)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 [2016/2009(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: József Nagy (A8-0345/2016)

József Nagy leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO) en Florent Marcellesi (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM).

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Edouard Martin (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Péter Niedermüller, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski en Juan Fernando López Aguilar.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios en Ramon Tremosa i Balcells.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en József Nagy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 13.12.2016.


16. Een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector (korte presentatie)

Verslag over een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector [2016/2072(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteurs: Christian Ehler en Luigi Morgano (A8-0357/2016)

Christian Ehler en Luigi Morgano presenteren het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Notis Marias, Constance Le Grip, José Blanco López, João Ferreira, Bogdan Brunon Wenta en Jasenko Selimovic.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 13.12.2016.


17. Rechten van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap (korte presentatie)

Verslag over de rechten van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap [2016/2060(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

Constance Le Grip (ter vervanging van de rapporteur) presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tibor Szanyi, Notis Marias, Jasenko Selimovic en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 5.6 van de notulen van 13.12.2016.


18. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Ivan Štefanec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Lidia Senra Rodríguez, Emilian Pavel, Nicola Caputo, Deirdre Clune en Jasenko Selimovic.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 595.324/OJMA).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.25 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Bullmann, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Šoltes

Juridische mededeling - Privacybeleid