Indeks 
Protokół
PDF 240kWORD 75k
Poniedziałek, 12 grudnia 2016 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład grup politycznych
 6.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 8.Składanie dokumentów
 9.Porządek obrad
 10.Zasady normalizujące rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych ***II - Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***II - Jednolity europejski obszar kolejowy***II (debata)
 11.Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów ***I (debata)
 12.Skład grup politycznych
 13.Skład komisji
 14.Północno-wschodni Atlantyk: połowy stad głębinowych i połowy na wodach międzynarodowych *** II (debata)
 15.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. (debata)
 16.Spójna polityka UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego (krótka prezentacja)
 17.Prawa kobiet w państwach Partnerstwa Wschodniego (krótka prezentacja)
 18.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.00.

Głos zabrał Notis Marias.


2. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie potępiające zamachy, do których doszło ostatnio w Stambule, Mogadiszu i Kairze, które spowodowały wiele ofiar. Mówił też o zawaleniu się dachu kościoła w Uyo (Nigeria), w wyniku którego zginęło co najmniej 160 osób. Złożył kondolencje rodzinom ofiar.

Oprócz tego mówił o losie Ibrahima Halawy, irlandzkiego obywatela, który został postawiony przed sądem w Egipcie za udział w manifestacji, i któremu grozi kara śmierci, oraz poinformował, że zwrócił się do prezydenta Republiki Egiptu o uwzględnienie faktu, że kiedy miały miejsce zarzucane mu czyny, oskarżony był niepełnoletni.

Na koniec poinformował, że zwrócił się do premiera Etiopii o bezzwłoczne uwolnienie opozycjonisty Merery Gudiny, zatrzymanego w dniu 30 listopada 2016 r. po powrocie z podróży do Europy, w trakcie której spotkał się on mianowicie z posłami do Parlamentu Europejskiego.


3. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dnia 30 listopada 2016 r. i z dnia 1 grudnia 2016 r. zostały przyjęte.

°
° ° °

Ernest Urtasun poinformował, że był obecny na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 r., ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.


4. Skład Parlamentu

Pablo Zalba Bidegain został mianowany prezesem hiszpańskiego Instituto de Crédito Oficial.

Parlament przyjął do wiadomości, że, zgodnie z art. 7 ust. 3 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, stanowisko to jest niepołączalne ze stanowiskiem posła do Parlamentu Europejskiego, stwierdził, że zajmowane przez niego miejsce zostało zwolnione z dniem 18 listopada 2016 r. i poinformował o tym właściwe władze krajowe.


5. Skład grup politycznych

Alessandra Mussolini przystąpiła do grupy PPE ze skutkiem od dnia 12 grudnia 2016 r.


6. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 14 grudnia 2016 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania (00051/2016/LEX - C8-0513/2016 - 2016/0355(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny w odniesieniu do towarów, które czasowo opuściły obszar celny Unii drogą morską lub powietrzną (00050/2016/LEX - C8-0512/2016 - 2016/0229(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu (00045/2016/LEX - C8-0511/2016 - 2016/0197(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (00034/2016/LEX - C8-0510/2016 - 2013/0443(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) (wersja przekształcona) (00035/2016/LEX - C8-0509/2016 - 2014/0091(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębokowodnych w północno-wschodnim Atlantyku i przepisy dotyczące połowów w wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002 (00046/2016/LEX - C8-0507/2016 - 2012/0179(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową (00049/2016/LEX - C8-0505/2016 - 2013/0029(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego (00048/2016/LEX - C8-0504/2016 - 2013/0028(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (00047/2016/LEX - C8-0503/2016 - 2013/0013(COD))


7. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000135/2016) które skierował Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck i Joëlle Mélin, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Produkty lecznicze stosowane w pediatrii, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) które skierował Mady Delvaux, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Uznawanie treści dokumentów dotyczących stanu cywilnego (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).


8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy ramowej między Unią Europejską a Kosowem dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa Kosowa w programach unijnych (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

JURI, INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z art. 307 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI, INTA, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. (COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1101/89 oraz rozporządzenia (WE) nr 2888/2000 i (WE) nr 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ITRE

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu do łowisk w cieśninie Skagerrak dla statków pływających pod banderą Danii, Norwegii i Szwecji (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

- Sprawozdanie zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych (2016/2226(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0330/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych (16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0332/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej oraz uchylającej dyrektywę Rady 96/50/WE i dyrektywę Rady 91/672/EWG (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

- Sprawozdanie w sprawie instrumentów WPR służących ograniczeniu zmienności cen na rynkach rolnych (2016/2034(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

- Report on the general revision of Parliament's Rules of Procedure (2016/2114(REG)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Richard Corbett (A8-0344/2016)

- Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. (2016/2009(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: József Nagy (A8-0345/2016)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2015 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (2016/2219(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

- Sprawozdanie w sprawie spójnej polityki UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego (2016/2072(INI)) - komisja ITRE - komisja CULT - Sprawozdawca: Christian Ehler - Sprawozdawca: Luigi Morgano (A8-0357/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2008/376/WE w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

- Sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (2016/2036(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0360/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej umowy (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

- Sprawozdanie w sprawie praw kobiet w państwach Partnerstwa Wschodniego (2016/2060(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

- Sprawozdanie w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2015 (2016/2146(INI)) - komisja PETI - Sprawozdawczyni: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną w sprawie ogólnych zasad udziału Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w programach unijnych (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

- * Sprawozdanie w sprawie powołania Juhana Partsa na członka Trybunału Obrachunkowego (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0375/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Hiszpanii – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive) (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/34/UE w sprawie otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową (11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębokowodnych w północno-wschodnim Atlantyku i przepisy dotyczące połowów w wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002 (11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego (11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)


9. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w grudniu 2016 r. (PE 595.324/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 152 Regulaminu):

Poniedziałek

Bez zmian.

Wtorek

- Wniosek grupy GUE/NGL o wpisanie do porządku obrad debaty nad sprawozdaniem R. Corbetta w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu (A8-0344/2016) po debacie na temat oświadczenia Komisji w sprawie pakietu na rzecz czystej energii dla wszystkich (pkt 86 PDOJ).

Głos zabrali: Helmut Scholz, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, który umotywował wniosek, i Philippe Lamberts, który poparł wniosek.

W GE (przy 207 głosach za, 158 głosach przeciw i 11 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

- Wniosek grupy ENF o wpisanie do porządku obrad - jaki drugi punkt po południu oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Aleppo.

Głos zabrali: Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, który umotywował wniosek, i Jean-Luc Schaffhauser, który poparł wniosek.

Parlament odrzucił wniosek.

- Wniosek grupy EFDD o skreślenie z porządku obrad oświadczenia Komisji w sprawie stanu praworządności i demokracji w Polsce (pkt 103 PDOJ).

Głos zabrali: James Carver w imieniu grupy EFDD, który umotywował wniosek, Marek Jurek, który poparł wniosek, Janusz Lewandowski, który stwierdził, że data debaty jest niefortunna, gdyż zbiega się z 35. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, i zaproponował zajęcie się tą kwestią najpierw w komisji LIBE (w obecności pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Fransa Timmermansa), a dopiero później na posiedzeniu plenarnym, Terry Reintke, który wyraził sprzeciw wobec wniosku grupy EFDD, i Bogusław Liberadzki, który zaproponował, aby debata odbyła się w styczniu lub ewentualnie w środę 14 grudnia 2016 r.

W GE (przy 80 głosach za, 200 głosach przeciw i 103 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek grupy EFDD.

W GE (przy 149 głosach za, 200 głosach przeciw i 31 głosach wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek posła Janusza Lewandowskiego.

W GE (przy 193 głosach za, 171 głosach przeciw i 21 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek posła Bogusława Liberadzkiego.

Środa

- Wniosek grupy GUE/NGL o wpisanie do porządku obrad oświadczenia Komisji na temat zalecenia Komisji w sprawie wdrożenia oświadczenia UE-Turcja oraz przywrócenia przekazań na podstawie rozporządzenia dublińskiego jako drugi punkt popołudniowych obrad.

Głos zabrały: Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, i Ska Keller, która poparła wniosek.

W GE (przy 204 głosach za, 149 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

- Wniosek grupy EFDD o wpisanie do porządku obrad oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie ataku na katedrę koptyjską w Kairze – wolność religii i przekonań.

Głos zabrali: James Carver w imieniu grupy EFDD, który uzasadnił wniosek, Philippe Lamberts, który poparł wniosek, i Pier Antonio Panzeri, który się mu sprzeciwił.

W GE (przy 173 głosach za, 150 głosach przeciw i 24 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Czwartek

Nie zaproponowano żadnych zmian.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

°
° ° °

Głos zabrał Takis Hadjigeorgiou.


10. Zasady normalizujące rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych ***II - Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***II - Jednolity europejski obszar kolejowy***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Zalecenie do drugiego czytania stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Zalecenie do drugiego czytania stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/34/EU w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen przedstawiła zalecenie A8-0368/2016.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Wim van de Camp i David-Maria Sassoli przedstawili zalecenia A8-0373/2016 i A8-0371/2016.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Bogusław Liberadzki w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Curzio Maltese w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego i Marię Grapini, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez José Blanco Lópeza, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Ismail Ertug.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp i David-Maria Sassoli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9, pkt 9.10 i pkt 9.11 protokołu z dnia 14.12.2016.


11. Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Elissavet Vozemberg-Vrionidi w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Bogusław Liberadzki w imieniu grupy S&D, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, i Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jill Seymour w imieniu grupy EFDD, Diane Dodds niezrzeszona, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García i Lucy Anderson.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Knut Fleckenstein.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.12 protokołu z dnia 14.12.2016.


12. Skład grup politycznych

José Inácio Faria nie jest już członkiem grupy ALDE i wstąpił do grupy PPE z dniem 12 grudnia 2016 r.


13. Skład komisji

Do przewodniczącego wpłynął od grupy PPE następujący wniosek o mianowanie:

komisja ENVI: Ivica Tolić w miejsce Dubravki Šuicy

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


14. Północno-wschodni Atlantyk: połowy stad głębinowych i połowy na wodach międzynarodowych *** II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku oraz przepisy dotyczące połowów na wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

Isabelle Thomas przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Gabriel Mato w imieniu grupy PPE, Ricardo Serrão Santos w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Alain Cadec, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Jarosław Wałęsa i Renata Briano.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Věra Jourová i Isabelle Thomas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 13.12.2016.


15. Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. [2016/2009(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: József Nagy (A8-0345/2016)

József Nagy przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO) i Florent Marcellesi (sprawozdawca komisji opiniodawczej FEMM).

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Edouard Martin (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Péter Niedermüller w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski i Juan Fernando López Aguilar.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios i Ramon Tremosa i Balcells.

Głos zabrali: Věra Jourová i József Nagy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 13.12.2016.


16. Spójna polityka UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie spójnej polityki UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego [2016/2072(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii - Komisja Kultury i Edukacji. Współsprawozdawcy: Christian Ehler i Luigi Morgano (A8-0357/2016)

Christian Ehler i Luigi Morgano przedstawili sprawozdanie.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Notis Marias, Constance Le Grip, José Blanco López, João Ferreira, Bogdan Brunon Wenta i Jasenko Selimovic.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 13.12.2016.


17. Prawa kobiet w państwach Partnerstwa Wschodniego (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie praw kobiet w państwach Partnerstwa Wschodniego [2016/2060(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

Constance Le Grip (w zastępstwie sprawozdawczyni) dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tibor Szanyi, Notis Marias, Jasenko Selimovic i Nicola Caputo.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.6 protokołu z dnia 13.12.2016.


18. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Ivan Štefanec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Lidia Senra Rodríguez, Emilian Pavel, Nicola Caputo, Deirdre Clune i Jasenko Selimovic.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 595.324/OJMA).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Bullmann, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Šoltes

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności