Index 
Proces-verbal
PDF 234kWORD 75k
Luni, 12 decembrie 2016 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președintelui
 3.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Componența grupurilor politice
 6.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 7.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 8.Depunere de documente
 9.Ordinea lucrărilor
 10.Standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare ***II - Serviciile de transport feroviar intern de călători ***II - Spațiul feroviar unic european***II (dezbatere)
 11.Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor ***I (dezbatere)
 12.Componența grupurilor politice
 13.Componența comisiilor
 14.Atlanticul de Nord-Est: stocurile de specii de adâncime şi pescuitul în apele internaționale *** II (dezbatere)
 15.Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 (dezbatere)
 16.O politică europeană coerentă pentru industriile culturale și creative (prezentare succintă)
 17.Drepturile femeilor în statele care fac parte din Parteneriatul estic (prezentare succintă)
 18.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 17.00.

A intervenit Notis Marias.


2. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație pentru a condamna recentele atentate ce au lovit Istanbul, Mogadiscio și Cairo, cu numeroase victime. Președintele a evocat totodată și prăbușirea acoperișului unei biserici la Uyo (Nigeria), cu cel puțin 160 de victime. Președintele a transmis condoleanțe familiilor victimelor din partea Parlamentului.

Președintele a evocat, de altfel, și situația cetățeanului irlandez Ibrahim Halawa, inculpat în Egipt de participarea la o manifestație și riscând pedeapsa capitală; președintele a făcut cunoscut că a solicitat președintelui Republicii Egipt să ia în considerare faptul că acuzatul era minor în momentul săvârșirii faptelor de care este acuzat.

Președintele a anunțat totodată că a solicitat prim-ministrului etiopian eliberarea imediată a oponentului său, Merera Gudina, arestat la 30 noiembrie 2016 la întoarcerea dintr-o călătorie în Europa, unde avusese întlniri mai ales cu deputați în Parlamentul European.


3. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente

Procesele-verbale ale ședințelor din 30 noiembrie 2016 și 1 decembrie 2016 au fost aprobate.

°
° ° °

Ernest Urtasun a precizat că a fost prezent la reuniunile din 30 noiembrie 2016, însă că numele său nu figurează pe lista de prezență .


4. Componența Parlamentului

Pablo Zalba Bidegain a fost desemnat președintele „Instituto de Crédito Oficial ” din Spania.

Parlamentul a luat act de faptul că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, această funcție este incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European și a constatat că mandatul este vacant cu efect din 18 noiembrie 2016 și a informat autoritățile naționale competente.


5. Componența grupurilor politice

Alessandra Mussolini s-a înscris în Grupul PPE de la 12 decembrie 2016.


6. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri, 14 decembrie 2016, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări în ceea ce privește data de aplicare (00051/2016/LEX - C8-0513/2016 - 2016/0355(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană (00050/2016/LEX - C8-0512/2016 - 2016/0229(COD))

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (00045/2016/LEX - C8-0511/2016 - 2016/0197(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE (00034/2016/LEX - C8-0510/2016 - 2013/0443(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (reformare) (00035/2016/LEX - C8-0509/2016 - 2014/0091(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului (00046/2016/LEX - C8-0507/2016 - 2012/0179(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare (00049/2016/LEX - C8-0505/2016 - 2013/0029(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători (00048/2016/LEX - C8-0504/2016 - 2013/0028(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare (00047/2016/LEX - C8-0503/2016 - 2013/0013(COD))


7. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000135/2016) adresată de Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck și Joëlle Mélin, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Medicamentele de uz pediatric, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) adresată de Mady Delvaux, în numele Comisiei JURI, Comisiei: Recunoașterea conținutului actelor de stare civilă (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Obligații în domeniul reciprocității vizelor, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).


8. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE))

retrimis

fond :

INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru între Uniunea Europeană și Kosovo privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

JURI, INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele altor produse alimentare și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu articolul 307 din Tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI, INTA, IMCO

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor (COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1101/89 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2888/2000 și a Regulamentului (CE) nr. 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ITRE

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei și al Suediei (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE)) - PECH - Raportor: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile (2016/2226(INI)) - INTA - Raportoare: Maria Arena (A8-0330/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile (16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)) - INTA - Raportoare: Maria Arena (A8-0332/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului și a Directivei 91/672/CEE a Consiliului (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)) - TRAN - Raportoare: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

- Raport referitor la instrumentele PAC pentru reducerea volatilității prețurilor pe piețele agricole (2016/2034(INI)) - AGRI - Raportoare: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al patrimoniului cultural (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD)) - CULT - Raportor: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

- Raport privind revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European (2016/2114(REG)) - AFCO - Raportor: Richard Corbett (A8-0344/2016)

- Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 (2016/2009(INI)) - LIBE - Raportor: József Nagy (A8-0345/2016)

- Raport referitor la Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (2016/2219(INI)) - AFET - Raportor: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

- Raport referitor la o politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative (2016/2072(INI)) - ITRE - CULT - Raportor: Christian Ehler - Raportor: Luigi Morgano (A8-0357/2016)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) - ITRE - Raportor: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

- Raport referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (2016/2036(INI)) - AFET - Raportor: Elmar Brok (A8-0360/2016)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Protocolului de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)) - INTA - Raportor: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

- Raport referitor la drepturile femeilor în statele care fac parte din Parteneriatul Estic (2016/2060(INI)) - FEMM - Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

- Raport referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2015 (2016/2146(INI)) - PETI - Raportoare: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară privind principiile generale de participare a Republicii Algeriene Democratice și Populare la programele Uniunii (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE)) - AFET - Raportor: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

- * Raport referitor la propunerea de numire a lui Juhan Parts ca membru al Curții de Conturi (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)) - CONT - Raportor: Bart Staes (A8-0375/2016)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)) - BUDG - Raportor: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare (11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)) - TRAN - Raportor: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului (11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)) - PECH - Raportoare: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători (11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)) - TRAN - Raportor: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare (11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)) - TRAN - Raportoare: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)


9. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din decembrie 2016 (PE 595.324/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 152 din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Cererea Grupului GUE/NGL de a înscrie pe ordinea de zi o dezbatere privind Raportul Corbett referitor la revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European (A8-0344/2016), după dezbaterea privind declarația Comisiei referitoare la pachetul privind energia curată pentru toți (punctul 86 din PDOJ).

Au intervenit: Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Philippe Lamberts, în sprijinul acesteia.

Cu VE (207 pentru, 158 împotrivă, 11 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Cererea grupului ENF de a înscrie pe ordinea de zi o declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la situația din Alep, ca al doilea punct pe ordinea de zi a după-amiezii.

Au intervenit: Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, care a motivat cererea, și Jean-Luc Schaffhauser, în sprijinul acesteia.

Parlamentul a respins cererea.

Cererea Grupului EFDD de a retrage de pe ordinea de zi declarația Comisiei referitoare la situația statului de drept și a democrației în Polonia (punctul 103 din PDOJ).

Au intervenit: James Carver, în numele Grupului EFDD, care a motivat cererea, Marek Jurek, în sprijinul acesteia, Janusz Lewandowski, care a considerat că data dezbaterii a fost nefericit aleasă, întrucât corespunde celei de-a treizecișicincea aniversări a impunerii stării de necesitate în Polonia și propune tratarea acestui subiect în comisia LIBE (în prezența primului vicepreședinte al Comisiei, Timmermans) înainte de a fi dezbătută în ședință plenară, Terry Reintke, împotriva cererii Grupului EFDD, și Bogusław Liberadzki, care a propus ca dezbaterea să aibă loc în ianuarie, sau, dacă acest lucru nu este oportun, miercuri 14 decembrie 2016.

Cu VE (80 pentru, 200 împotrivă, 103 abțineri), Parlamentul a respins cererea EFDD.

Cu VE (149 pentru, 200 împotrivă, 31 abțineri), Parlamentul a respins cererea lui Janusz Lewandowski.

Cu VE (193 pentru, 171 împotrivă, 21 abțineri), Parlamentul a aprobat propunerea lui Bogusław Liberadzki.

Miercuri

Cererea grupului GUE/NGL de a înscrie pe ordinea de zi o declarație a Comisiei referitoare la recomandarea Comisiei privind punerea în aplicare a declarației UE-Turcia și reluarea transferurilor de la Dublin, ca al doilea punct pe ordinea de zi a după-amiezii.

Au intervenit: Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Ska Keller, în favoarea cererii.

Cu VE (204 pentru, 149 împotrivă, 6 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Cererea Grupului EFDD de a înscrie pe ordinea de zi o declarație a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la atentatul împotriva catedralei copte din Cairo – libertatea religioasă și de conștiință.

Au intervenit: James Carver, în numele Grupului EFDD, care a motivat cererea, Philippe Lamberts, în sprijinul ei, și Pier Antonio Panzeri, împotriva acesteia.

Cu VE (173 pentru, 150 împotrivă, 24 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A intervenit Takis Hadjigeorgiou.


10. Standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare ***II - Serviciile de transport feroviar intern de călători ***II - Spațiul feroviar unic european***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen a prezentat recomandarea A8-0368/2016.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Wim van de Camp și David-Maria Sassoli își prezintă recomandările A8-0373/2016 și A8-0371/2016.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Bogusław Liberadzki, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Curzio Maltese, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi și Maria Grapini, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska și Ismail Ertug.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner și Eleftherios Synadinos.

Au intervenit: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp și David-Maria Sassoli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.9, punctul 9.10 și punctul 9.11 al PV din 14.12.2016.


11. Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru privind accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki, în numele Grupului S&D, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, și Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Jill Seymour, în numele Grupului EFDD, Diane Dodds, neafiliată, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke și Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García și Lucy Anderson.

Au intervenit: Violeta Bulc și Knut Fleckenstein.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.12 al PV din 14.12.2016.


12. Componența grupurilor politice

José Inácio Faria nu mai este membru al Grupului ALDE și aderă la Grupul PPE începând cu 12 decembrie 2016.


13. Componența comisiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE următoarea cerere de numire:

ENVI: Ivica Tolić care îl înlocuiește pe Dubravka Šuica

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


14. Atlanticul de Nord-Est: stocurile de specii de adâncime şi pescuitul în apele internaționale *** II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului Euripean și al Consiliului de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

Isabelle Thomas a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Gabriel Mato, în numele Grupului PPE, Ricardo Serrão Santos, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Linnéa Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Affronte, în numele Grupului EFDD, Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, Alain Cadec, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Jarosław Wałęsa și Renata Briano.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias și Nicola Caputo.

Au intervenit: Věra Jourová și Isabelle Thomas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.2 al PV din 13.12.2016.


15. Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 (dezbatere)

Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 [2016/2009(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: József Nagy (A8-0345/2016)

József Nagy și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Cristian Dan Preda (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO) și Florent Marcellesi (raportorul pentru aviz al Comisiei FEMM).

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

Au intervenit: Edouard Martin (raportorul pentru aviz al Comisiei PETI), Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Péter Niedermüller, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios și Ramon Tremosa i Balcells.

Au intervenit: Věra Jourová și József Nagy.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 13.12.2016.


16. O politică europeană coerentă pentru industriile culturale și creative (prezentare succintă)

Raport referitor la o politică europeană coerentă pentru industriile culturale și creative [2016/2072(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie - Comisia pentru cultură și educație. Raportori: Christian Ehler și Luigi Morgano (A8-0357/2016)

Christian Ehler și Luigi Morgano au susținut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Notis Marias, Constance Le Grip, José Blanco López, João Ferreira, Bogdan Brunon Wenta și Jasenko Selimovic.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.5 al PV din 13.12.2016.


17. Drepturile femeilor în statele care fac parte din Parteneriatul estic (prezentare succintă)

Raport referitor la drepturile femeilor în statele care fac parte din Parteneriatul Estic [2016/2060(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

Constance Le Grip (în calitate de supleant al raportoarei) a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tibor Szanyi, Notis Marias, Jasenko Selimovic și Nicola Caputo.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.6 al PV din 13.12.2016.


18. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Ivan Štefanec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Lidia Senra Rodríguez, Emilian Pavel, Nicola Caputo, Deirdre Clune și Jasenko Selimovic.


19. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 595.324/OJMA).


20. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Bullmann, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Šoltes

Aviz juridic - Politica de confidențialitate