Zoznam 
Zápisnica
PDF 239kWORD 76k
Pondelok, 12. decembra 2016 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie politických skupín
 6.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 7.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Program práce
 10.Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov ***II – Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy ***II – Jednotný európsky železničný priestor***II (rozprava)
 11.Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov ***I (rozprava)
 12.Zloženie politických skupín
 13.Zloženie výborov
 14.Severovýchodný Atlantik: hlbokomorské populácie rýb a rybolov v medzinárodných vodách *** II (rozprava)
 15.Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 (rozprava)
 16.Súdržná politika EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (stručná prezentácia)
 17.Práva žien v štátoch Východného partnerstva (stručná prezentácia)
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.

V rozprave vystúpil Notis Marias.


2. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v korom odsúdil nedávne útoky na Istanbul, Mogadiscio a Káhiru, ktoré si vyžiadali veľký počet obetí. Zmienil sa aj o incidente, pri ktorom sa zrútila strecha kostola v Uyo (Nigéria) a o život prišlo najmenej 160 obetí. V mene Parlamentu vyjadril rodinám obetí úprimnú sústrasť.

Vyjadril sa aj o osude írskeho štátneho príslušníka Ibrahima Halawu, ktorého súdia egyptské súdy za účasť na manifestácii a ktorému za to hrozí trest smrti. Predseda oznámil, že požiadal prezidenta Egyptskej republiky, aby zvážil skutočnosť, že obžalovaný bol v čase, keď boli spáchané činy, z ktorých je obvinený, maloletý.

Nakoniec oznámil, že požiadal etiópskeho premiéra o okamžité prepustenie príslušníka opozície Mereru Gudinu, ktorý bol zatknutý 30. novembra 2016 pri návrate z cesty po Európe, počas ktorej sa stretol s poslancami Európskeho parlamentu.


3. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní 30. novembra 2016 a 1. decembra 2016 boli schválené.

°
° ° °

Ernest Urtasun oznámil, že bol prítomný na rokovaní 30. novembra 2016, ale jeho meno nie je na prezenčnej listine.


4. Zloženie Parlamentu

Pablo Zalba Bidegain bol vymenovaný za prezidenta inštitútu l’Instituto de Crédito Oficial v Španielsku.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 3 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu je táto funkcia nezlučiteľná s mandátom európskeho poslanca, potvrdil uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 18. novembra 2016 a informoval o tom príslušné národné orgány.


5. Zloženie politických skupín

Alessandra Mussolini vstúpila do skupiny PPE s účinnosťou od 12. decembra 2016.


6. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 14. decembra 2016 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania (00051/2016/LEX – C8-0513/2016 – 2016/0355(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky (00050/2016/LEX – C8-0512/2016 – 2016/0229(COD))

– Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu (00045/2016/LEX – C8-0511/2016 – 2016/0197(COD))

– Smernica Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (00034/2016/LEX – C8-0510/2016 – 2013/0443(COD))

– Smernica Európskeho parlamentu a Rady o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (prepracované znenie) (00035/2016/LEX – C8-0509/2016 – 2014/0091(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky lovu hlbokomorských populácií rýb v severovýchodnom Atlantiku a ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných vodách severovýchodného Atlantiku a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2347/2002 (00046/2016/LEX – C8-0507/2016 – 2012/0179(COD))

– Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry (00049/2016/LEX – C8-0505/2016 – 2013/0029(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy (00048/2016/LEX – C8-0504/2016 – 2013/0028(COD))

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov (00047/2016/LEX – C8-0503/2016 – 2013/0013(COD)).


7. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000135/2016) , ktorú položil Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck a Joëlle Mélin, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Lieky na pediatrické použitie, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) , ktorú položil Mady Delvaux, v mene výboru JURI, pre Komisiu: Uznávanie obsahu dokladov o osobnom stave (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) , ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Povinnosti v oblasti vízovej reciprocity, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).


8. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a Kosovom o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie (13391/2016 – C8-0491/2016 – 2013/0115(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

AFET

stanovisko:

JURI, INTA

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, prezentácii a označovaní liehovín, o používaní názvov liehovín pri prezentácií a označovaní iných potravín a o ochrane zemepisných označení liehovín (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda, ak to uzná za vhodné, tento návrh konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

AGRI, INTA, IMCO

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

ENVI

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

ENVI

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú nariadenie Rady (EHS) č. 1101/89, nariadenia (ES) č. 2888/2000 a (ES) č. 685/2001 (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor:

TRAN

stanovisko:

ITRE

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska, Nórska a Švédska (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE)) – výbor PECH – Spravodajca: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

– Správa obsahujúcej návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile (2016/2226(INI)) – výbor INTA – Spravodajkyňa: Maria Arena (A8-0330/2016)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile (16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)) – výbor INTA – Spravodajkyňa: Maria Arena (A8-0332/2016)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a o zrušení smernice Rady 96/50/ES a smernice Rady 91/672/EHS (COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)) – výbor TRAN – Spravodajkyňa: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

– Správa o nástrojoch SPP na obmedzenie cenových výkyvov na poľnohospodárskych trhoch (2016/2034(INI)) – výbor AGRI – Spravodajkyňa: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

– ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku kultúrneho dedičstva (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) – výbor CULT – Spravodajca: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

– Report on the general revision of Parliament's Rules of Procedure (2016/2114(REG)) – výbor AFCO – Spravodajca: Richard Corbett (A8-0344/2016)

– Správa k situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 (2016/2009(INI)) – výbor LIBE – Spravodajca: József Nagy (A8-0345/2016)

– Správa k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015 (2016/2219(INI)) – výbor AFET – Spravodajca: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

– Správa o súdržnej politike EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (2016/2072(INI)) – výbor ITRE – výbor CULT – Spravodajca: Christian Ehler – Spravodajca: Luigi Morgano (A8-0357/2016)

– * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/376/ES o prijatí výskumného programu Výskumného fondu pre uhlie a oceľ a o viacročných technických pokynoch pre tento program (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)) – výbor ITRE – Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

– Správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (2016/2036(INI)) – výbor AFET – Spravodajca: Elmar Brok (A8-0360/2016)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru (07620/2016 – C8-0463/2016 – 2016/0092(NLE)) – výbor INTA – Spravodajca: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

– Správa o právach žien v krajinách Východného partnerstva (2016/2060(INI)) – výbor FEMM – Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

– Správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2015 (2016/2146(INI)) – výbor PETI – Spravodajkyňa: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou o všeobecných zásadách účasti Alžírskej demokratickej ľudovej republiky na programoch Únie (16152/2014 – C8-0152/2015 – 2014/0195(NLE)) – výbor AFET – Spravodajca: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

– * Správa o návrhu na vymenovanie Juhana Partsa za člena Dvora audítorov (12886/2016 – C8-0445/2016 – 2016/0817(NLE)) – výbor CONT – Spravodajca: Bart Staes (A8-0375/2016)

– Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Spain – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive) (COM(2016)0708 – C8-0454/2016 – 2016/2298(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

2.2) odporúčania do druhého čítania

– ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD)) – výbor TRAN – Spravodajca: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

– ***II Návrh odporúčania do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky lovu hlbokomorských populácií rýb v severovýchodnom Atlantiku a ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných vodách severovýchodného Atlantiku a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2347/2002 (11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)) – výbor PECH – Spravodajkyňa: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy (11198/1/2016 – C8-0425/2016 – 2013/0028(COD)) – výbor TRAN – Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

– ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov (11197/1/2016 – C8-0424/2016 – 2013/0013(COD)) – výbor TRAN – Spravodajkyňa: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)


9. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnych schôdzí decembra 2016 (PE 595.324/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

– Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby do programu bola zaradená rozprava o správe Corbett s názvom Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (A8-0344/2016), hneď za rozpravu o vyhlásení Komisie o balíku opatrení „energetická únia“ (bod 86 konečného návrhu programu schôdze).

Vystúpili títo poslanci: Helmut Scholz, v mene skupiny GUE/NGL, ktorý odôvodnil žiadosť, a Philippe Lamberts, v prospech žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 207, proti: 158, zdržali sa hlasovania: 11).

– Žiadosť skupiny ENF, aby bolo do programu schôdze ako druhý bod popoludní zaradené vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci o situácii v Aleppe.

Vystúpili títo poslanci: Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, ktorý odôvodnil žiadosť, a Jean-Luc Schaffhauser, ktorý podporil žiadosť.

Parlament žiadosť zamietol.

– Žiadosť skupiny EFDD, aby bolo z programu schôdze stiahnuté vyhlásenie Komisie o situácii právneho štátu a demokracie v Poľsku (bod 103 konečného návrhu programu schôdze).

Vystúpili títo poslanci: James Carver v mene skupiny EFDD, ktorý odôvodnil žiadosť, Marek Jurek, ktorý podporil žiadosť, Janusz Lewandowski, s názorom, že rozprava nie je dobre načasovaná, pretože sa prekrýva s 35. výročím celoštátneho zavedenia stanného práva v Poľsku, a navrhol, aby sa o otázke rokovalo vo výbore LIBE (za prítomnosti podpredsedu Komisie Timmermansa) a až potom sa o nej znovu diskutovalo v pléne, Terry Reintke, proti žiadosti skupiny EFDD, a Bogusław Liberadzki, ktorý navrhol, aby sa rozprava konala v januári alebo v stredu 14. decembra 2016.

Elektronické hlasovanie (80 za, 200 proti, 103 sa zdržalo), Parlament zamietol návrh skupiny EFDD.

Elektronické hlasovanie (149 za, 200 proti, 31 sa zdržalo), Parlament zamietol návrh, ktorý predložil Janusz Lewandowski.

Elektronické hlasovanie (193 za, 171 proti, 21 sa zdržalo), Parlament zamietol návrh, ktorý predložil Bogusław Liberadzki.

Streda

– Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby bolo do programu schôdze ako druhý bod popoludní zaradené vyhlásenie Komisie o vykonávaní vyhlásenia EÚ – Turecko a obnovení odovzdaní podľa dublinského nariadenia.

Vystúpili títo poslanci: Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odôvodnila žiadosť, a Ska Keller, v prospech žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 204, proti: 149, zdržali sa hlasovania: 6).

– Žiadosť skupiny EFDD, aby bolo do programu schôdze zaradené vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci o útokoch na koptskú katedrálu v Káhire – sloboda náboženského vyznania a svedomia.

Vystúpili títo poslanci: James Carver v mene skupiny EFDD, ktorý odôvodnil žiadosť, Philippe Lamberts, ktorý žiadosť podporil, a Pier Antonio Panzeri, proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 173, proti: 150, zdržali sa hlasovania: 24).

Štvrtok

Neboli navrhnuté žiadne zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

V rozprave vystúpil Takis Hadjigeorgiou.


10. Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov ***II – Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy ***II – Jednotný európsky železničný priestor***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen uviedla odporúčanie A8-0368/2016.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Wim van de Camp a David-Maria Sassoli uviedli svoje odporúčania A8-0373/2016 a A8-0371/2016.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Bogusław Liberadzki v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Curzio Maltese v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi a Maria Grapini, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Ismail Ertug.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner a Eleftherios Synadinos.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp a David-Maria Sassoli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9, bod 9.10 a bod 9.11 zápisnice zo dňa 14.12.2016.


11. Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elissavet Vozemberg-Vrionidi v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki v mene skupiny S&D, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL a Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jill Seymour v mene skupiny EFDD, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García a Lucy Anderson.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Knut Fleckenstein.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.12 zápisnice zo dňa 14.12.2016.


12. Zloženie politických skupín

José Inácio Faria už nie je členom skupiny ALDE a vstúpil do skupiny PPE s účinnosťou od 12. decembra 2016.


13. Zloženie výborov

Predseda dostal od skupiny PPE túto žiadosť o menovanie:

výbor ENVI: Ivica Tolić namiesto Dubravky Šuicovej

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


14. Severovýchodný Atlantik: hlbokomorské populácie rýb a rybolov v medzinárodných vodách *** II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú osobitné podmienky lovu hlbokomorských populácií rýb v severovýchodnom Atlantiku a ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných vodách severovýchodného Atlantiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

Isabelle Thomas uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gabriel Mato v mene skupiny PPE, Ricardo Serrão Santos v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE, Marco Affronte v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF, Alain Cadec, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Jarosław Wałęsa a Renata Briano.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a Isabelle Thomas.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 13.12.2016.


15. Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 (rozprava)

Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 [2016/2009(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: József Nagy (A8-0345/2016)

József Nagy uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko) a Florent Marcellesi (spravodajca výboru FEMM požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Edouard Martin (spravodajca výboru PETI požiadaného o stanovisko), Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Péter Niedermüller v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, David Coburn v mene skupiny EFDD, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski a Juan Fernando López Aguilar.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios a Ramon Tremosa i Balcells.

V rozprave vystúpili: Věra Jourová a József Nagy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 13.12.2016.


16. Súdržná politika EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (stručná prezentácia)

Správa o súdržnej politike EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu [2016/2072(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajcovia: Christian Ehler a Luigi Morgano (A8-0357/2016)

Christian Ehler a Luigi Morgano uviedli správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Notis Marias, Constance Le Grip, José Blanco López, João Ferreira, Bogdan Brunon Wenta a Jasenko Selimovic.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 13.12.2016.


17. Práva žien v štátoch Východného partnerstva (stručná prezentácia)

Správa o právach žien v krajinách Východného partnerstva [2016/2060(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

Constance Le Grip (v zastúpení spravodajkyne) uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tibor Szanyi, Notis Marias, Jasenko Selimovic a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 13.12.2016.


18. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Ivan Štefanec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Lidia Senra Rodríguez, Emilian Pavel, Nicola Caputo, Deirdre Clune a Jasenko Selimovic.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 595.324/OJMA).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.25 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Bullmann, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Šoltes

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia