Index 
Protokoll
PDF 232kWORD 73k
Måndagen den 12 december 2016 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Parlamentets sammansättning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 8.Inkomna dokument
 9.Arbetsplan
 10.Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***II - Inrikes persontrafik på järnväg ***II - Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde***II (debatt)
 11.Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I (debatt)
 12.De politiska gruppernas sammansättning
 13.Utskottens sammansättning
 14.Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten ***II (debatt)
 15.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 (debatt)
 16.En konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar (kortfattad redogörelse)
 17.Kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet (kortfattad redogörelse)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 17.00.

Talare: Notis Marias.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande där han fördömde attentaten nyligen i Istanbul, Mogadishu och Kairo, som krävt många dödsoffer. Han påminde också om olyckan i Uyo (Nigeria) där taket på en kyrka störtat in och minst 160 människor mist livet. Han framförde parlamentets kondoleanser till offrens familjer.

Han påminde vidare om den irländske medborgaren Ibrahim Halawa, som ställts inför rätta i Egypten för att ha deltagit i en manifestation och som där riskerar dödsstraff, och meddelade att han hade bett Egyptens president att ta hänsyn till det faktum att den anklagade varit minderårig vid tidpunkten för de handlingar som han aklagas för.

Han tillkännagav slutligen att han hade bett Etiopiens premiärminister att omedelbart frisläppa oppositionsledaren Merera Gudina som greps den 30 november 2016 vid återkomsten från en resa i Europa under vilken han hade sammanträffat med ledamöter av Europaparlamentet.


3. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 30 november 2016 och 1 december 2016 justerades.

°
° ° °

Ernest Urtasun meddelade att han hade varit närvarande vid plenarsammanträdet den 30 november 2016, men att hans namn inte fanns med på närvarolistan.


4. Parlamentets sammansättning

Pablo Zalba Bidegain hade utnämnts till ordförande för l’Instituto de Crédito Oficial i Spanien.

Parlamentet konstaterade att enligt artikel 7.3 i lagen om val av ledamöter till Europaparlamentet genom allmänna och direkta val är denna post oförenlig med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet och fastställde att hans plats var vakant från och med den 18 november 2016, och skulle underrätta de behöriga nationella myndigheterna om detta.


5. De politiska gruppernas sammansättning

Alessandra Mussolini hade anslutit sig till PPE-gruppen från och med den 12 december 2016.


6. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han onsdagen den 14 december 2016 tillsammans med rådets ordförande skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare vad gäller förordningens tillämpningsdag (00051/2016/LEX - C8-0513/2016 - 2016/0355(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen, vad gäller varor som tillfälligt lämnar unionens tullområde sjövägen eller med flyg (00050/2016/LEX - C8-0512/2016 - 2016/0229(COD))

- Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien (00045/2016/LEX - C8-0511/2016 - 2016/0197(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG (00034/2016/LEX - C8-0510/2016 - 2013/0443(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (omarbetning) (00035/2016/LEX - C8-0509/2016 - 2014/0091(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2347/2002 (00046/2016/LEX - C8-0507/2016 - 2012/0179(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen (00049/2016/LEX - C8-0505/2016 - 2013/0029(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg (00048/2016/LEX - C8-0504/2016 - 2013/0028(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning (00047/2016/LEX - C8-0503/2016 - 2013/0013(COD))


7. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000135/2016) från Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck och Joëlle Mélin, för utskottet ENVI, till kommissionen: Läkemedel för barn, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) från Mady Delvaux, för utskottet JURI, till kommissionen: Erkännande av innehållet i civilståndshandlingar (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Förslag till rådets beslut om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och Kosovo om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

JURI, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag. Talmannen skulle, i enlighet med artikel 307 i EUF-fördraget, höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI, INTA, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott:

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda (COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott:

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1101/89 och förordningarna (EG) nr 2888/2000 och (EG) nr 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

ITRE

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut (2016/2226(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Maria Arena (A8-0330/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut (16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Maria Arena (A8-0332/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 96/50/EG och rådets direktiv 91/672/EEG (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

- Betänkande om GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader (2016/2034(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD)) - utskottet CULT - Föredragande: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

- Betänkande om den allmänna översynen av parlamentets arbetsordning (2016/2114(REG)) - utskottet AFCO - Föredragande: Richard Corbett (A8-0344/2016)

- Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 (2016/2009(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: József Nagy (A8-0345/2016)

- Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015 (2016/2219(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

- Betänkande om en enhetlig EU-politik för den kulturella och kreativa sektorn (2016/2072(INI)) - utskottet ITRE - utskottet CULT - Föredragande: Christian Ehler - Föredragande: Luigi Morgano (A8-0357/2016)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) - utskottet ITRE - Föredragande: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

- Betänkande om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (2016/2036(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Elmar Brok (A8-0360/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

- Betänkande om kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet (2016/2060(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

- Betänkande om verksamheten i utskottet för framställningar under 2015 (2016/2146(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om de allmänna principerna för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i unionsprogram (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

- * Betänkande om nomineringen av Juhan Parts till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)) - utskottet CONT - Föredragande: Bart Staes (A8-0375/2016)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Spaniens ansökan – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive) (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen (11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2347/2002 (11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg (11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning (11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)


9. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden december 2016 (PE 595.324/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

- Begäran från GUE/NGL-gruppen att på föredragningslistan föra in en debatt om Corbetts betänkande ”Allmän översyn av parlamentets arbetsordning” (A8-0344/2016), efter debatten om kommissionens uttalande om åtgärdspaketet för en energiunion (punkt 86 i PDOJ).

Talare: Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen, som motiverade begäran, och Philippe Lamberts, som stödde den.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (207 röster för, 158 röster emot, 11 nedlagda röster).

- Begäran från ENF-gruppen att på föredragningslistan föra in ett uttalande från vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Alep, som andra punkt under eftermiddagen.

Talare: Edouard Ferrand för ENF-gruppen, som motiverade begäran, och Jean-Luc Schaffhauser, som stödde den.

Parlamentet förkastade begäran.

- Begäran från EFDD-gruppen att på föredragningslistan föra in ett uttalande från kommissionen om situationen för rättsstatsprincipen och demokratin i Polen (punkt 103 i PDOJ).

Talare: James Carver för EFDD-gruppen, som motiverade begäran, Marek Jurek, som stödde den, Janusz Lewandowski, som ansåg att datumet för debatten var illa valt, då det sammanfaller med trettiofemårsdagen för införandet av undantagstillståndet i Polen, och föreslog att frågan ska behandlas i LIBE-utskottet (i närvaro av kommissionens förste vice ordförande Timmermans) innan den åter behandlas i plenum, Terry Reintke, som motsatte sig EFDD-gruppens begäran, och Bogusław Liberadzki, som föreslog att debatten skulle äga rum i januari eller, om detta inte var möjligt, onsdagen den 14 december 2016.

Parlamentet förkastade EFDD-gruppens förslag via EO (80 för, 200 emot, 103 nedlagda röster).

Parlamentet förkastade Janusz Lewandowskis förslag via EO (149 för, 200 emot, 31 nedlagda röster).

Parlamentet godkände Bogusław Liberadzkis förslag via EO (193 för, 171 emot, 21 nedlagda röster).

Onsdag

- Begäran från GUE/NGL-gruppen att på föredragningslistan som andra punkt under eftermiddagen föra in ett uttalande från kommissionen om kommissionens rekommendation om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet och återupptagande av Dublinöverföringarna.

Talare: Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, som motiverade begäran, och Ska Keller, som stödde den.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (204 röster för, 149 röster emot, 6 nedlagda röster).

- Begäran från EFDD-gruppen att på föredragningslistan föra in ett uttalande från vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om attentatet mot den koptiska katedralen i Kairo – religions- och trosfrihet.

Talare: James Carver för EFDD-gruppen, som motiverade begäran, Philippe Lamberts, som stödde den, och Pier Antonio Panzeri, som motsatte sig den.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (173 röster för, 150 röster emot, 24 nedlagda röster).

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

°
° ° °

Talare: Takis Hadjigeorgiou.


10. Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***II - Inrikes persontrafik på järnväg ***II - Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen av inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg och styrningen av järnvägsinfrastrukturen [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen redogjorde för rekommendationen A8-0368/2016.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Wim van de Camp och David-Maria Sassoli redogjorde för sina rekommendationer A8-0373/2016 och A8-0371/2016.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Bogusław Liberadzki för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tibor Szanyi och Maria Grapini, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, som även besvarade en fråga ("blått kort") från José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Ismail Ertug.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner och Eleftherios Synadinos.

Talare: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp och David-Maria Sassoli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9, punkt 9.10 och punkt 9.11 i protokollet av den 14.12.2016.


11. Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, och Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Jill Seymour för EFDD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García och Lucy Anderson.

Talare: Violeta Bulc och Knut Fleckenstein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.12 i protokollet av den 14.12.2016.


12. De politiska gruppernas sammansättning

José Inácio Faria är inte längre ledamot av ALDE-gruppen, utan har anslutit sig till PPE-gruppen från och med den 12 december 2016.


13. Utskottens sammansättning

PPE-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

ENVI-utskottet: Ivica Tolić i stället för Dubravka Šuica

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


14. Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av förordning (EG) nr 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

Isabelle Thomas redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Gabriel Mato för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Alain Cadec, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Jarosław Wałęsa och Renata Briano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias och Nicola Caputo.

Talare: Věra Jourová och Isabelle Thomas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 13.12.2016.


15. Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 (debatt)

Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 [2016/2009(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: József Nagy (A8-0345/2016)

József Nagy redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian Dan Preda (föredragande av yttrande från utskottet AFCO) och Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet FEMM).

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Edouard Martin (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Péter Niedermüller för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski och Juan Fernando López Aguilar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios och Ramon Tremosa i Balcells.

Talare: Věra Jourová och József Nagy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 13.12.2016.


16. En konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar [2016/2072(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Christian Ehler och Luigi Morgano (A8-0357/2016)

Christian Ehler och Luigi Morgano redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Notis Marias, Constance Le Grip, José Blanco López, João Ferreira, Bogdan Brunon Wenta och Jasenko Selimovic.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 13.12.2016.


17. Kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet (kortfattad redogörelse)

Betänkande om kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet [2016/2060(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

Constance Le Grip (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tibor Szanyi, Notis Marias, Jasenko Selimovic och Nicola Caputo.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 13.12.2016.


18. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Ivan Štefanec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Lidia Senra Rodríguez, Emilian Pavel, Nicola Caputo, Deirdre Clune och Jasenko Selimovic.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 595.324/OJMA).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Bullmann, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Šoltes

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy