Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 13. joulukuuta 2016 - Strasbourg

2. Puhdasta energiaa kaikille -toimenpidepaketti (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Puhdasta energiaa kaikille -toimenpidepaketti (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Miguel Arias Cañete (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin ja Carlos Zorrinho.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Jeppe Kofod, Simona Bonafè ja Nicolas Bay.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Maroš Šefčovič.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö