Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 13. decembris - Strasbūra

2. Pasākumu pakete "Tīra enerģija visiem" (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: Pasākumu pakete "Tīra enerģija visiem" (2016/3002(RSP)).

Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Krišjānis Kariņš PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Fredrick Federley ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin un Carlos Zorrinho.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jeppe Kofod, Simona Bonafè un Nicolas Bay.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen un Notis Marias.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Maroš Šefčovič.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika