Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 december 2016 - Strasbourg

2. Paketet för ren energi för alla (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Paketet för ren energi för alla (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Fredrick Federley för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin och Carlos Zorrinho.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Jeppe Kofod, Simona Bonafè och Nicolas Bay.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen och Notis Marias.

Talare: Miguel Arias Cañete och Maroš Šefčovič.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy