Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2114(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0344/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0344/2016

Συζήτηση :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0484

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

5.3. Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου [2016/2114(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για το κείμενο του Κανονισμού και απλή πλειοψηφία για τις ερμηνείες και την πρόταση απόφασης.)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

Εγκριθείσες τροπολογίες: Βλ. Παράρτημα "Αποτελέσματα Ψηφοφοριών" , σημείο 3

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0484)

Οι νέες διατάξεις θα τεθούν σε ισχύ την πρώτη ημέρα της περιόδου συνόδου μετά την ημέρα έγκρισής τους, με εξαίρεση το άρθρο 212 παράγραφος 1 και 2 και τα άρθρα 199 και 200 του Κανονισμού.

Παρεμβάσεις

João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, πριν από την ψηφοφορία, ο οποίος ζητεί να αναβληθεί η ψηφοφορία, και Max Andersson, σχετικά με την απόφαση του Προέδρου να κηρύξει μη παραδεκτή την τροπολογία 320 (ο Πρόεδρος εξηγεί το αιτιολογικό αυτής της απόφασης).

Με ΗΨ (197 υπέρ, 453 κατά, 39 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα αναβολής.

Ο György Schöpflin υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 181, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου