Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 13. decembris - Strasbūra

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. ES un Alžīrijas pamatnolīgums par vispārējiem principiem Alžīrijas līdzdalībai Savienības programmās *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses, par pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku par vispārējiem principiem Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas līdzdalībai Savienības programmās [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0482).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


5.2. Ziemeļaustrumu Atlantija: dziļūdens krājumi un zveja starptautiskajos ūdeņos ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko paredz īpašus nosacījumus zvejai dziļūdens krājumos Ziemeļaustrumu Atlantijā un noteikumus zvejai starptautiskajos ūdeņos Ziemeļaustrumu Atlantijā un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Isabelle Thomas (A8-0369/2016).

(Padomes nostājas noraidīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2016)0483?).


5.3. Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējā pārskatīšana (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējo pārskatīšanu [2016/2114(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Richard Corbett (A8-0344/2016).

(Attiecībā uz Reglamenta tekstu vajadzīgs kvalificēts vairākums, attiecībā uz komentāriem un lēmuma priekšlikumu vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

Pieņemtie grozījumi: sk. pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punktu.

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0484).

Jaunie noteikumi, izņemot Reglamenta 212. panta 1. un 2. punktu, 199. pantu un 200. pantu, stāsies spēkā tās sesijas pirmajā dienā, kas seko sesijai, kurā šie noteikumi pieņemti.

Uzstāšanās

João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā – pirms balsošanas, pieprasot to atlikt, un Max Andersson – par priekšsēdētāja lēmumu grozījumu Nr. 320 pasludināt par nepieņemamu (priekšsēdētājs paskaidroja šī lēmuma pamatojumu).

Elektroniski balsojot (197 par, 453 pret, 39 atturas), Parlaments noraidīja pieprasījumu atlikt balsošanu.

György Schöpflin ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 181. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.


5.4. Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2015. gadā (balsošana)

Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2015. gadā [2016/2009(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: József Nagy (A8-0345/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0485).


5.5. ES kultūras un radošo nozaru saskaņota politika (balsošana)

Ziņojums par ES kultūras un radošo nozaru saskaņotu politiku [2016/2072(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja - Kultūras un izglītības komiteja. Referenti: Christian Ehler un Luigi Morgano (A8-0357/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0486).


5.6. Sieviešu tiesības Austrumu partnerības valstīs (balsošana)

Ziņojums par sieviešu tiesībām Austrumu partnerības valstīs [2016/2060(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0365/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0487).

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Juridisks paziņojums - Privātuma politika