Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 grudnia 2016 r. - Strasburg

PRÉSIDENCE: Antonio TAJANI
Vice-président

PRÉSIDENCE: Antonio TAJANI
Vice-président
5. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Umowa ramowa między UE a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną w sprawie ogólnych zasad udziału Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w programach unijnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną w sprawie ogólnych zasad udziału Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w programach unijnych [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0482)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


5.2. Północno-wschodni Atlantyk: połowy stad głębinowych i połowy na wodach międzynarodowych ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku oraz przepisy dotyczące połowów na wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(Do odrzucenia stanowiska Rady wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0483)


5.3. Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu [2016/2114(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(W odniesieniu do tekstu Regulaminu wymagana jest większość kwalifikowana, w odniesieniu do wykładni i wniosku dotyczącego decyzji większość zwykła)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

Poprawki przyjęte: zob. załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0484)

Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia sesji następującej po sesji, na której zostały przyjęte, z wyjątkiem art. 212 ust. 1 i 2, art. 199 i art. 200 Regulaminu.

Wystąpienia

João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, przed głosowaniem, z wnioskiem o odroczenie głosowania, i Max Andersson, w sprawie decyzji przewodniczącego o uznaniu poprawki 320 za niedopuszczalną (Przewodniczący wyjaśnił powody decyzji.).

W GE (przy 197 głosach za, 453 głosach przeciw, 39 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek o odroczenie głosowania.

__[A212966]__ zgłosił poprawkę ustną do poprawki __[A212967]__. Poprawkę ustną uwzględniono.


5.4. Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. [2016/2009(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: József Nagy (A8-0345/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0485)


5.5. Spójna polityka UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie spójnej polityki UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego [2016/2072(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii - Komisja Kultury i Edukacji. Współsprawozdawcy: Christian Ehler i Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0486)


5.6. Prawa kobiet w państwach Partnerstwa Wschodniego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie praw kobiet w państwach Partnerstwa Wschodniego [2016/2060(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0487)

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności