Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 декември 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

12. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията ECON предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

- Поправка P7_TA(2013)0114(COR02) на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26юни2013г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2013г., с оглед на приемането на гореспоменатата директива P7_TA(2013)0114 (ОВ C 45, 5.2.2016 г., стр. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - комисия ECON

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.

Правна информация - Политика за поверителност