Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. december 2016 - Strasbourg

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

12. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget ECON havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse P7_TA(2013)0114(COR02) til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2013 med henblik på vedtagelse af ovennævnte direktiv P7_TA(2013)0114 (EUT C 45 af 5.2.2016, s. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - ECON

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik