Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 december 2016 - Straatsburg

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

12. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie ECON heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

- Rectificatie P7_TA(2013)0114(COR02) op Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338). (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op16 april 2013 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn P7_TA(2013)0114 (PB C 45 van 5.2.2016, blz. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - Commissie ECON

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid