Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. decembra 2016 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

12. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor ECON predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

– Korigendum P7_TA(2013)0114(COR02) k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338) (Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2013 na účely prijatia uvedenej smernice P7_TA(2013)0114 (Ú. v. EÚ C 45, 5.2.2016, s. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - výbor ECON

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia