Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 december 2016 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

12. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

ECON-utskottet hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P7_TA(2013)0114(COR02) till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag samt om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2013 inför antagandet av ovannämnda direktiv P7_TA(2013)0114 (EUT C 45, 5.2.2016, s. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - ECON-utskottet

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar efter tllkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy