Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2219(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0355/2016

Внесени текстове :

A8-0355/2016

Разисквания :

PV 13/12/2016 - 13
CRE 13/12/2016 - 13

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0502

Протокол
Вторник, 13 декември 2016 г. - Страсбург

13. Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2015 г.) [2016/2219(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията DEVE), Beatriz Becerra Basterrechea (докладчик по становището на комисията FEMM), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Laurenţiu Rebega, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius и Miguel Urbán Crespo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Alexander Graf Lambsdorff, за да зададе въпрос „синя карта“ на Miguel Urbán Crespo, който отговори, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski и Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Мария Габриел, Francisco Assis, Branislav Škripek и György Hölvényi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Julie Ward, Илхан Кючюк, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar и Nicola Caputo.

Изказаха се: Federica Mogherini и Josef Weidenholzer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.15 от протокола от 14.12.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност