Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2219(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0355/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0355/2016

Συζήτηση :

PV 13/12/2016 - 13
CRE 13/12/2016 - 13

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0502

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

13. Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν το 2015 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος [2016/2219(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Ο Josef Weidenholzer παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν ο Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Beatriz Becerra Basterrechea (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius και Miguel Urbán Crespo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Alexander Graf Lambsdorff, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Miguel Urbán Crespo, ο οποίος απαντά, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Elena Valenciano, Ελευθέριος Συναδινός, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski και Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Νότης Μαριάς, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek και György Hölvényi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Τάκης Χατζηγεωργίου, Juan Fernando López Aguilar και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Josef Weidenholzer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου