Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2036(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0360/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0360/2016

Συζήτηση :

PV 13/12/2016 - 14
CRE 13/12/2016 - 14

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0503

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

14. Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 36 ΣΕΕ) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας [2016/2036(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Ο Elmar Brok παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mike Hookem, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Arnaud Danjean, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεώργιου Επιτήδειου, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Udo Voigt, Νότης Μαριάς, Eduard Kukan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica και Mariya Gabriel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo και Ilhan Kyuchyuk.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Elmar Brok.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου