Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2226(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0330/2016

Συζήτηση :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0490

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

15. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν και διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων *** - Επέκταση των διατάξεων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Ουζμπεκιστάν στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ψήφισμα) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεδομένης της λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Maria Arena (A8-0332/2016)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα [2016/2226(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Maria Arena (A8-0330/2016)

Η Maria Arena παρουσιάζει τη σύσταση και την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Ulrike Lunacek (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Arne Lietz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan και Adam Szejnfeld.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Herbert Dorfmann και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Maria Arena.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 και σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου