Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2034(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0339/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0339/2016

Συζήτηση :

PV 13/12/2016 - 17
CRE 13/12/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.17
CRE 14/12/2016 - 9.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0504

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

17. Εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις αγορές γεωργικών προϊόντων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τα εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις γεωργικές αγορές [2016/2034(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Η Angélique Delahaye παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Nedzhmi Ali (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Angelo Ciocca, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Matt Carthy, Maria Heubuch, Michel Dantin, Marc Tarabella, Jean Arthuis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Norbert Lins, Tibor Szanyi και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Marijana Petir.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Angélique Delahaye.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου