Seznam 
Zápis
PDF 238kWORD 75k
Úterý, 13. prosince 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Balíček opatření „čistá energetika pro všechny“ (rozprava)
 3.Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu (rozprava)
 4.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 5.Hlasování
  5.1.Rámcová dohoda mezi EU a Alžírskem o obecných zásadách účasti Alžírska na programech Unie *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2.Severovýchodní Atlantik: hlubinné populace a rybolov v mezinárodních vodách ***II (hlasování)
  5.3.Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu (hlasování)
  5.4.Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015 (hlasování)
  5.5.Soudržná politika EU pro kulturní a kreativní odvětví (hlasování)
  5.6.Práva žen ve státech Východního partnerství (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Podepsání Společného prohlášení o legislativních prioritách EU na rok 2017 předsedou EP, Komise a Rady
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 11.Bilance slovenského předsednictví Rady (rozprava)
 12.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 13.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a politika Evropské unie v této oblasti (rozprava)
 14.Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) (rozprava)
 15.Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem a dvoustranný obchod s textilními výrobky *** – Rozšíření působnosti Dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem na dvoustranný obchod s textilními výrobky (rozprava)
 16.Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Ekvádoru) *** (rozprava)
 17.Nástroje SZP určené ke snížení kolísavosti cen na zemědělských trzích (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Balíček opatření „čistá energetika pro všechny“ (rozprava)

Prohlášení Komise: Balíček opatření „čistá energetika pro všechny“ (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Krišjānis Kariņš za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Fredrick Federley za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin a Carlos Zorrinho.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupili: Jeppe Kofod, Simona Bonafè a Nicolas Bay.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen a Notis Marias.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Maroš Šefčovič.

Rozprava skončila.


3. Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu (rozprava)

Zpráva o celkové revizi jednacího řádu Evropského parlamentu [2016/2114(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett uvedl zprávu.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Vystoupili: Ingeborg Gräßle (navrhovatelka výboru CONT), Giovanni La Via (navrhovatel výboru ENVI), Pavel Svoboda (navrhovatel výboru JURI), Rainer Wieland za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil João Ferreira, Mercedes Bresso za skupinu S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski za skupinu ECR, Charles Goerens za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Max Andersson za skupinu Verts/ALE, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Gerolf Annemans za skupinu ENF, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold a João Ferreira, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Max Andersson a Rainer Wieland.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Georgios Epitideios a Notis Marias.

Vystoupili: Maroš Šefčovič a Richard Corbett.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 13.12.2016.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

4. Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)

Od 12:05 do 12:35 se Parlament sešel na slavnostním zasedání u příležitosti předání Sacharovovy ceny Nadiji Murádové a Lamje Hadží Bašárové.


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Rámcová dohoda mezi EU a Alžírskem o obecných zásadách účasti Alžírska na programech Unie *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o obecných zásadách účasti Alžírské demokratické a lidové republiky na programech Unie [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod )

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0482)

Parlament schválil uzavření protokolu.


5.2. Severovýchodní Atlantik: hlubinné populace a rybolov v mezinárodních vodách ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní podmínky rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku a ustanovení pro rybolov v mezinárodních vodách severovýchodního Atlantiku a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(k zamítnutí postoje Rady požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Celková revize jednacího řádu Evropského parlamentu (hlasování)

Zpráva o celkové revizi jednacího řádu Evropského parlamentu [2016/2114(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(pro znění jednacího řádu požadovaná kvalifikovaná většina, pro výklady a návrh rozhodnutí požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

přijaté pozměňovací návrhy: viz příloha „Výsledky hlasování“ bod 3

NÁVRH ROZHODNUTÍ

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0484)

Nová ustanovení vstoupí v platnost prvním dnem dílčího zasedání, které následuje po jejich přijetí, s výjimkou čl. 212 odst. 1 a 2 a článků 199 a 200 jednacího řádu.

Vystoupení

João Ferreira za skupinu GUE/NGL před hlasováním s žádostí, aby bylo hlasování odloženo, a Max Andersson k rozhodnutí předsedy prohlásit pozměňovací návrh 320 za nepřípustný (předseda vysvětlil důvody tohoto rozhodnutí).

Parlament zamítl žádost o odložení hlasování EH (197 pro, 453 proti, 39 zdržení se).

__[A212966]__ předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu __[A212967]__. Pozměňovací návrh byl vzat v potaz.


5.4. Stav základních práv v Evropské unii v roce 2015 (hlasování)

Zpráva o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2015 [2016/2009(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: József Nagy (A8-0345/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0485)


5.5. Soudržná politika EU pro kulturní a kreativní odvětví (hlasování)

Zpráva o soudržné politice EU pro kulturní a kreativní odvětví [2016/2072(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajové: Christian Ehler a Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0486)


5.6. Práva žen ve státech Východního partnerství (hlasování)

Zpráva o právech žen ve státech Východního partnerství [2016/2060(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0487)

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Isabelle Thomas - A8-0369/2016
Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan, Steven Woolfe a Seán Kelly

zpráva Richard Corbett - A8-0344/2016
Frédérique Ries, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe, Diane James, Seán Kelly, Janusz Korwin-Mikke a Richard Corbett

zpráva József Nagy - A8-0345/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Josu Juaristi Abaunz, Stanislav Polčák, Marek Jurek a Seán Kelly

zpráva Christian Ehler a Luigi Morgano - A8-0357/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Steven Woolfe a Seán Kelly

zpráva Mariya Gabriel - A8-0365/2016
Monica Macovei, Marek Jurek a Seán Kelly.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:15, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

8. Podepsání Společného prohlášení o legislativních prioritách EU na rok 2017 předsedou EP, Komise a Rady

Předseda, Robert Fico (úřadující předseda Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení a poté podepsali Společné prohlášení o legislativních prioritách EU na rok 2017.


9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním zářijovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


11. Bilance slovenského předsednictví Rady (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Bilance slovenského předsednictví Rady (2016/2790(RSP))

Robert Fico (úřadující předseda Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Vladimír Maňka za skupinu S&D, Branislav Škripek za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Beatrix von Storch za skupinu EFDD, Mara Bizzotto za skupinu ENF, a Zoltán Balczó – nezařazený poslanec.

Vystoupil Robert Fico.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

12. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor ECON předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- oprava P7_TA(2013)0114(COR02) ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 (ES) o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2013 k přijetí výše uvedené směrnice P7_TA(2013)0114 (Úř. věst. C 45, 5.2.2016, s. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - výbor ECON

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.


13. Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a politika Evropské unie v této oblasti (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2015 a o politice Evropské unie v této oblasti [2016/2219(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer uvedl zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Cristian Dan Preda (navrhovatel výboru DEVE), Beatriz Becerra Basterrechea (navrhovatelka výboru FEMM), Godelieve Quisthoudt-Rowohl za skupinu PPE, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Laurenţiu Rebega za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius a Miguel Urbán Crespo.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Miguel Urbán Crespo, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Kazimierz Michał Ujazdowski a Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek a György Hölvényi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar a Nicola Caputo.

Vystoupili: Federica Mogherini a Josef Weidenholzer.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.15 zápisu ze dne 14.12.2016.


14. Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (článek 36 SEU) (rozprava)

Zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky [2016/2036(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok uvedl zprávu.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, a Victor Boştinaru za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Bas Belder za skupinu ECR, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, Mike Hookem za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica a Mariya Gabriel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Nicola Caputo a Ilhan Kyuchyuk.

Vystoupili: Federica Mogherini a Elmar Brok.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.16 zápisu ze dne 14.12.2016.


15. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem a dvoustranný obchod s textilními výrobky *** – Rozšíření působnosti Dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem na dvoustranný obchod s textilními výrobky (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Maria Arena (A8-0332/2016)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Republikou Uzbekistán na straně druhé, kterým se mění dohoda s cílem rozšířit její působnost na dvoustranný obchod s textilními výrobky, s přihlédnutím k pozbytí platnosti dvoustranné dohody o textilních výrobcích [2016/2226(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena uvedla doporučení a zprávu.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Elmar Brok (navrhovatel výboru AFET), Ulrike Lunacek (navrhovatelka výboru AFET), Godelieve Quisthoudt-Rowohl za skupinu PPE, Arne Lietz za skupinu S&D, a Hannu Takkula za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan a Adam Szejnfeld.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Herbert Dorfmann a Ivan Jakovčić.

Vystoupily: Cecilia Malmström a Maria Arena.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.2 a bod 9.3 zápisu ze dne 14.12.2016.


16. Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Ekvádoru) *** (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru jménem Unie [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

Helmut Scholz uvedl doporučení.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Elmar Brok (navrhovatel výboru AFET), Santiago Fisas Ayxelà za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Gabriel Mato, Karoline Graswander-Hainz, Jarosław Wałęsa, Louis-Joseph Manscour, Fernando Ruas a Michela Giuffrida.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivan Jakovčić a Ignazio Corrao.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Helmut Scholz.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.4 zápisu ze dne 14.12.2016.


17. Nástroje SZP určené ke snížení kolísavosti cen na zemědělských trzích (rozprava)

Zpráva o nástrojích SZP určených ke snížení kolísavosti cen na zemědělských trzích [2016/2034(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Angélique Delahaye uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Vystoupili: Nedzhmi Ali (navrhovatel výboru BUDG), Herbert Dorfmann za skupinu PPE, Nicola Caputo za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Angelo Ciocca za skupinu ENF, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Matt Carthy, Maria Heubuch, Michel Dantin, Marc Tarabella, Jean Arthuis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Norbert Lins, Tibor Szanyi a Ricardo Serrão Santos.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Marijana Petir.

Vystoupili: Phil Hogan a Angélique Delahaye.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.17 zápisu ze dne 14.12.2016.


18. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 595.324/OJME).


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort

Právní upozornění - Ochrana soukromí