Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 234kWORD 73k
Teisipäev, 13. detsember 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.„Puhas energia kõigile“ pakett (arutelu)
 3.Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine (arutelu)
 4.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 5.Hääletused
  
5.1.ELi ja Alžeeria vaheline raamleping Alžeeria liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.2.Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ***II (hääletus)
  
5.3.Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine (hääletus)
  
5.4.Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2015. aastal (hääletus)
  
5.5.ELi sidus kultuuri- ja loomemajanduse poliitika (hääletus)
  
5.6.Naiste õigused idapartnerluse riikides (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.ELi 2017. aasta õigusloome prioriteete käsitleva ühisavalduse allkirjastamine parlamendi ja komisjoni presidendi ning nõukogu eesistuja poolt
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Nõukogu eesistujariigi Slovakkia ülevaade (arutelu)
 12.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 13.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2015. aasta aruanne (arutelu)
 14.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) (arutelu)
 15.EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiilitoodetega kauplemine *** - EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiiltoodetega kauplemine (resolutsioon) (arutelu)
 16.ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (Ecuadori ühinemine) *** (arutelu)
 17.ÜPP vahendid hinnavolatiilsuse vähendamiseks põllumajandusturgudel (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. „Puhas energia kõigile“ pakett (arutelu)

Komisjoni avaldus: „Puhas energia kõigile“ pakett (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) ja Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Krišjānis Kariņš fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin ja Carlos Zorrinho.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Jeppe Kofod, Simona Bonafè ja Nicolas Bay.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen ja Notis Marias.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Maroš Šefčovič.

Arutelu lõpetati.


3. Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamise kohta [2016/2114(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett tutvustas raportit.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Ingeborg Gräßle (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Giovanni La Via (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Pavel Svoboda (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Rainer Wieland fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski fraktsiooni ECR nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Max Andersson fraktsiooni Verts/ALE nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold ja João Ferreira, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Max Andersson ja Rainer Wieland.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Georgios Epitideios ja Notis Marias.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič ja Richard Corbett.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2016 protokollipunkt 5.3.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

4. Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)

Kell 12.05 kuni 12.35 toimus parlamendi ametlik istung Sahharovi auhinna üleandmiseks Nadia Muradile ja Lamiya Aji Basharile.


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. ELi ja Alžeeria vaheline raamleping Alžeeria liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel) protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahelist raamlepingut Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) sõlmimise kohta [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt )

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0482)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


5.2. Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse süvamere kalavarude püügi eritingimused Kirde-Atlandil ja kalapüügisätted Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(Nõukogu seisukoha tagasilükkamiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus.)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Euroopa Parlamendi kodukorra üldine läbivaatamine (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamise kohta [2016/2114(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Kodukorra teksti vastuvõtmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus ja tõlgenduste ning otsuse ettepaneku vastuvõtmiseks lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

Vastuvõetud muudatusettepanekud: vt lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0484)

Uued sätted jõustuvad nende vastuvõtmisele järgneva osaistungjärgu esimesel päeval, v.a kodukorra artikli 212 lõiked 1 ja 2 ning artiklid 199 ja 200.

Sõnavõtud

João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes nõudis enne hääletust selle edasilükkamist, ja Max Andersson presidendi otsuse kohta tunnistada muudatusettepanek 320 vastuvõetamatuks (president selgitas selle otsuse põhjust).

Parlament lükkas hääletuse edasilükkamise taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (197 poolt, 453 vastu, erapooletuid 39).

György Schöpflin esitas muudatusettepaneku 181 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


5.4. Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2015. aastal (hääletus)

Raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2015. aastal [2016/2009(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: József Nagy (A8-0345/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0485)


5.5. ELi sidus kultuuri- ja loomemajanduse poliitika (hääletus)

Raport ELi sidusa kultuuri- ja loomemajanduse poliitika kohta [2016/2072(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöörid: Christian Ehler ja Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0486)


5.6. Naiste õigused idapartnerluse riikides (hääletus)

Raport naiste õiguste kohta idapartnerluse riikides [2016/2060(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0487)

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Isabelle Thomas - A8-0369/2016
Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan, Steven Woolfe ja Seán Kelly

Raport: Richard Corbett - A8-0344/2016
Frédérique Ries, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe, Diane James, Seán Kelly, Janusz Korwin-Mikke ja Richard Corbett

Raport: József Nagy - A8-0345/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Josu Juaristi Abaunz, Stanislav Polčák, Marek Jurek ja Seán Kelly

Raport: Christian Ehler ja Luigi Morgano - A8-0357/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Steven Woolfe ja Seán Kelly

Raport: Mariya Gabriel - A8-0365/2016
Monica Macovei, Marek Jurek ja Seán Kelly.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.15 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

8. ELi 2017. aasta õigusloome prioriteete käsitleva ühisavalduse allkirjastamine parlamendi ja komisjoni presidendi ning nõukogu eesistuja poolt

Parlamendi president, Robert Fico (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega ja kirjutasid seejärel alla Euroopa Liidu 2017. aasta õigusloome prioriteete käsitlevale ühisavaldusele.


9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2016. aasta septembri osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


11. Nõukogu eesistujariigi Slovakkia ülevaade (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Nõukogu eesistujariigi Slovakkia ülevaade (2016/2790(RSP))

Robert Fico (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Vladimír Maňka fraktsiooni S&D nimel, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel ja Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Robert Fico.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

12. Parandus (kodukorra artikkel 231)

ECON-komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ, ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ) (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338.) parandus P7_TA(2013)0114(COR02) (16. aprillil 2013. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud direktiiv P7_TA(2013)0114 (ELT C 45, 5.2.2016, lk 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD) - ECON-komisjon

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandus on kättesaadav Europarli veebisaidil käesoleva istungjärgu ajal.


13. Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2015. aasta aruanne (arutelu)

Raport inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva 2015. aasta aruande kohta [2016/2219(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer tutvustas raportit.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Beatriz Becerra Basterrechea (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Godelieve Quisthoudt-Rowohl fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Laurenţiu Rebega fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius ja Miguel Urbán Crespo.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Alexander Graf Lambsdorff, kes esitas sinist kaarti tõstes küsimuse Miguel Urbán Crespole, kes vastas sellele, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, kes vastas ühtlasi kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Kazimierz Michał Ujazdowski ja Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek ja György Hölvényi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Josef Weidenholzer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2016 protokollipunkt 9.15.


14. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) (arutelu)

Raport ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise kohta [2016/2036(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok tutvustas raportit.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel ja Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Johannes Cornelis van Baalen fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mike Hookem fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica ja Mariya Gabriel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Nicola Caputo ja Ilhan Kyuchyuk.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Elmar Brok.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2016 protokollipunkt 9.16.


15. EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiilitoodetega kauplemine *** - EÜ ja Usbekistani partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne tekstiiltoodetega kauplemine (resolutsioon) (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu juurde kuuluva protokolli (millega muudetakse lepingut, et laiendada partnerlus- ja koostöölepingu sätteid kahepoolsele tekstiiltoodetega kauplemisele, kuna tekstiiltoodetega kauplemist käsitleva kahepoolse lepingu kehtivus lõpeb) sõlmimise kohta [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Maria Arena (A8-0332/2016)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu juurde kuuluva protokolli (millega muudetakse lepingut, et laiendada partnerlus- ja koostöölepingu sätteid kahepoolsele tekstiiltoodetega kauplemisele, kuna tekstiiltoodetega kauplemist käsitleva kahepoolse lepingu kehtivus lõpeb) sõlmimise kohta [2016/2226(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena tutvustas soovitust ja raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Elmar Brok (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Ulrike Lunacek (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Godelieve Quisthoudt-Rowohl fraktsiooni PPE nimel, Arne Lietz fraktsiooni S&D nimel ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan ja Adam Szejnfeld.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Herbert Dorfmann ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Maria Arena.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 9.2 ja 14.12.2016 protokollipunkt 9.3.


16. ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping (Ecuadori ühinemine) *** (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokolli liidu nimel sõlmimise kohta [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

Helmut Scholz tutvustas soovitust.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Elmar Brok (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Santiago Fisas Ayxelà fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Gabriel Mato, Karoline Graswander-Hainz, Jarosław Wałęsa, Louis-Joseph Manscour, Fernando Ruas ja Michela Giuffrida.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivan Jakovčić ja Ignazio Corrao.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Helmut Scholz.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2016 protokollipunkt 9.4.


17. ÜPP vahendid hinnavolatiilsuse vähendamiseks põllumajandusturgudel (arutelu)

Raport ÜPP vahendite kohta hinnavolatiilsuse vähendamiseks põllumajandusturgudel [2016/2034(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Angélique Delahaye tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võttis Phil Hogan (komisjoni liige).

Sõna võtsid Nedzhmi Ali (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel, Nicola Caputo fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFDD nimel, Angelo Ciocca fraktsiooni ENF nimel, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Matt Carthy, Maria Heubuch, Michel Dantin, Marc Tarabella, Jean Arthuis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Norbert Lins, Tibor Szanyi ja Ricardo Serrão Santos.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Marijana Petir.

Sõna võtsid Phil Hogan ja Angélique Delahaye.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.12.2016 protokollipunkt 9.17.


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 595.324/OJME).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort

Õigusteave - Privaatsuspoliitika