Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 235kWORD 74k
Tiistai 13. joulukuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Puhdasta energiaa kaikille -toimenpidepaketti (keskustelu)
 3.Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (keskustelu)
 4.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 5.Äänestykset
  5.1.EU:n ja Algerian puitesopimus Algerian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.2.Koillis-Atlantti: syvänmeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus ***II (äänestys)
  5.3.Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (äänestys)
  5.4.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 (äänestys)
  5.5.Kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskeva EU:n johdonmukainen politiikka (äänestys)
  5.6.Naisten oikeudet itäisen kumppanuuden valtioissa (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Puhemies ja puheenjohtajat allekirjoittavat yhteisen julistuksen EU:n lainsäädännöllisistä prioriteeteista 2017
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Katsaus Slovakian puheenjohtajuuskauteen (keskustelu)
 12.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 13.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiassa maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (keskustelu)
 14.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano (SEU:n 36 artikla) (keskustelu)
 15.EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa *** - EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (päätöslauselma) (keskustelu)
 16.EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (Ecuadorin liittyminen) *** (keskustelu)
 17.YMP-välineet hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Puhdasta energiaa kaikille -toimenpidepaketti (keskustelu)

Komission julkilausuma: Puhdasta energiaa kaikille -toimenpidepaketti (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Miguel Arias Cañete (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin ja Carlos Zorrinho.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Jeppe Kofod, Simona Bonafè ja Nicolas Bay.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Maroš Šefčovič.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


3. Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (keskustelu)

Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleisestä tarkistamisesta [2016/2114(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett esitteli mietinnön.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ingeborg Gräßle (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giovanni La Via (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Svoboda (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rainer Wieland PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Max Andersson Verts/ALE-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold ja João Ferreira, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Max Andersson ja Rainer Wieland.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Georgios Epitideios ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič ja Richard Corbett.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2016, kohta 5.3.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

4. Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)

Parlamentti kokoontui klo 12.05–12.35 juhlaistuntoon Saharov-palkinnon luovuttamiseksi Nadia Muradille ja Lamiya Aji Basharille.


Puhetta johti Antonio TAJANI
varapuhemies

5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. EU:n ja Algerian puitesopimus Algerian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan puitesopimusta Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä [16152/2014 – C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta )

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0482)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


5.2. Koillis-Atlantti: syvänmeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Koillis-Atlantin syvänmeren kantojen kalastusta koskevista erityisedellytyksistä, Koillis-Atlantin kansainvälisillä vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöksistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2347/2002 kumoamisesta [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(neuvoston kannan hylkäämiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleisestä tarkistamisesta [2016/2114(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Työjärjestyksen tekstin hyväksymiseen vaaditaan määräenemmistö ja tulkintojen ja päätösehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

Hyväksytyt tarkistukset: ks. "Äänestysten tulokset"-liite, kohta 3

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0484)

Uudet määräykset tulevat voimaan niiden hyväksymistä seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä, lukuun ottamatta työjärjestyksen 212 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 199 artiklaa ja 200 artiklaa.

Puheenvuorot:

João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta ennen äänestystä pyytääkseen äänestyksen lykkäämistä ja Max Andersson puhemiehen päätöksestä olla ottamatta käsiteltäväksi tarkistusta 320 (puhemies perusteli päätöksensä).

Parlamentti hylkäsi lykkäyspyynnön KÄ:ssä (197 puolesta, 453 vastaan, 39 tyhjää).

György Schöpflin esitti tarkistukseen 181 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


5.4. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 (äänestys)

Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 2015 [2016/2009(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: József Nagy (A8-0345/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0485)


5.5. Kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskeva EU:n johdonmukainen politiikka (äänestys)

Mietintö kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskevasta EU:n johdonmukaisesta politiikasta [2016/2072(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijät: Christian Ehler ja Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0486)


5.6. Naisten oikeudet itäisen kumppanuuden valtioissa (äänestys)

Mietintö naisten oikeuksista itäisen kumppanuuden valtioissa [2016/2060(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0487)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Isabelle Thomas - A8-0369/2016
Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan, Steven Woolfe ja Seán Kelly

Mietintö Richard Corbett - A8-0344/2016
Frédérique Ries, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe, Diane James, Seán Kelly, Janusz Korwin-Mikke ja Richard Corbett

Mietintö József Nagy - A8-0345/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Josu Juaristi Abaunz, Stanislav Polčák, Marek Jurek ja Seán Kelly

Mietintö Christian Ehler ja Luigi Morgano - A8-0357/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Steven Woolfe ja Seán Kelly

Mietintö Mariya Gabriel - A8-0365/2016
Monica Macovei, Marek Jurek ja Seán Kelly.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.15 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

8. Puhemies ja puheenjohtajat allekirjoittavat yhteisen julistuksen EU:n lainsäädännöllisistä prioriteeteista 2017

Puhemies, Robert Fico (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat lausumat ennen EU:n lainsäädännöllisiä prioriteetteja 2017 koskevan yhteisen julistuksen allekirjoittamista.


9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin syyskuun 2016 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


11. Katsaus Slovakian puheenjohtajuuskauteen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Katsaus Slovakian puheenjohtajuuskauteen (2016/2790(RSP))

Robert Fico (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Vladimír Maňka S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Zoltán Balczó.

Robert Fico käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

12. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

ECON-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

- Oikaisu P7_TA(2013)0114(COR02) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2013/36/EU oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338) (ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2013 vahvistettu Euroopan parlamentin kanta edellä mainitun direktiivin antamiseksi P7_TA(2013)0114 (EUVL C 45, 5.2.2016, s. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - ECON-valiokunta

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.


13. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiassa maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (keskustelu)

Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla [2016/2219(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer esitteli mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Beatriz Becerra Basterrechea (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Laurenţiu Rebega ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius ja Miguel Urbán Crespo.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Alexander Graf Lambsdorff, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Miguel Urbán Crespo vastasi, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski ja Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek ja György Hölvényi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Josef Weidenholzer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2016, kohta 9.15.


14. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano (SEU:n 36 artikla) (keskustelu)

Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta (SEU:n 36 artikla) [2016/2036(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok esitteli mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tamás Meszerics Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mike Hookem EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica ja Mariya Gabriel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Nicola Caputo ja Ilhan Kyuchyuk.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Elmar Brok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2016, kohta 9.16.


15. EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa *** - EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (päätöslauselma) (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Maria Arena (A8-0332/2016)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä [2016/2226(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena esitteli suosituksen ja mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elmar Brok (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ulrike Lunacek (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-ryhmän puolesta, Arne Lietz S&D-ryhmän puolesta ja Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan ja Adam Szejnfeld.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Herbert Dorfmann ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Maria Arena.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 9.2 ja istunnon pöytäkirja 14.12.2016, kohta 9.3.


16. EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (Ecuadorin liittyminen) *** (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn liittymispöytäkirjan tekemisestä unionin puolesta [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

Helmut Scholz esitteli suosituksen.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elmar Brok (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Santiago Fisas Ayxelà PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Gabriel Mato, Karoline Graswander-Hainz, Jarosław Wałęsa, Louis-Joseph Manscour, Fernando Ruas ja Michela Giuffrida.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivan Jakovčić ja Ignazio Corrao.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Helmut Scholz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2016, kohta 9.4.


17. YMP-välineet hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla (keskustelu)

Mietintö YMP-välineistä hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla [2016/2034(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Angélique Delahaye esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Nedzhmi Ali (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta, Nicola Caputo S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Angelo Ciocca ENF-ryhmän puolesta, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Matt Carthy, Maria Heubuch, Michel Dantin, Marc Tarabella, Jean Arthuis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Norbert Lins, Tibor Szanyi ja Ricardo Serrão Santos.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Angélique Delahaye.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2016, kohta 9.17.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 595.324/OJME).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö