Indeks 
Zapisnik
PDF 236kWORD 73k
Utorak, 13. prosinca 2016. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Paket „Čista energija za sve” (rasprava)
 3.Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta (rasprava)
 4.Dodjela nagrade „Saharov” (svečana sjednica)
 5.Glasovanje
  
5.1.Okvirni sporazum između EU-a i Alžira o općim načelima sudjelovanja Alžira u programima Unije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Sjeveroistočni Atlantik: dubokomorski stokovi i ribolov u međunarodnim vodama ***II (glasovanje)
  
5.3.Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta (glasovanje)
  
5.4.Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji u 2015. godini (glasovanje)
  
5.5.Dosljedna politika EU-a za kulturne i kreativne industrije (glasovanje)
  
5.6.Prava žena u državama Istočnog partnerstva (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Potpisivanje Zajedničke izjave o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2017. od strane predsjednikâ
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 11.Pregled slovačkog predsjedanja Vijećem (rasprava)
 12.Ispravak (članak 231. Poslovnika)
 13.Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2015. godinu i politici Europske unije u tom području (rasprava)
 14.Provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike (članak 36. UEU-a) (rasprava)
 15.Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Uzbekistana i bilateralna trgovina tekstilom *** - Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Uzbekistana i bilateralna trgovina tekstilom (rezolucija) (rasprava)
 16.Sporazum o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua (pristupanje Ekvadora) *** (rasprava)
 17.Alati ZPP-a za smanjenje nestabilnosti cijena na poljoprivrednim tržištima (rasprava)
 18.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 19.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Paket „Čista energija za sve” (rasprava)

Izjava Komisije: Paket „Čista energija za sve” (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) i Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Krišjānis Kariņš, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zdzisław Krasnodębski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fredrick Federley, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Claude Turmes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin i Carlos Zorrinho.

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

Govorili su: Jeppe Kofod, Simona Bonafè i Nicolas Bay.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen i Notis Marias.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Maroš Šefčovič.

Rasprava je zaključena.


3. Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta (rasprava)

Izvješće o općoj reviziji Poslovnika Europskog parlamenta [2016/2114(REG)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett predstavio je izvješće.

Govorio je Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Ingeborg Gräßle (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CONT), Giovanni La Via (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Pavel Svoboda (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI), Rainer Wieland, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio João Ferreira, Mercedes Bresso, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kazimierz Michał Ujazdowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Charles Goerens, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Max Andersson, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gerolf Annemans, u ime Kluba zastupnika ENF-a, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold i João Ferreira, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Max Andersson i Rainer Wieland.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Georgios Epitideios i Notis Marias.

Govorili su: Maroš Šefčovič i Richard Corbett.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika od 13.12.2016..

(Sjednica je nakratko prekinuta)


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

4. Dodjela nagrade „Saharov” (svečana sjednica)

Od 12:05 h do 12:35 h u Parlamentu je održana svečana sjednica povodom dodjele nagrade Saharov Nadiji Murad i Lamiji Aji Bashar.


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

5. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


5.1. Okvirni sporazum između EU-a i Alžira o općim načelima sudjelovanja Alžira u programima Unije *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Alžirske Narodne Demokratske Republike, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike o općim načelima sudjelovanja Alžirske Narodne Demokratske Republike u programima Unije [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka )

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0482)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


5.2. Sjeveroistočni Atlantik: dubokomorski stokovi i ribolov u međunarodnim vodama ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih uvjeta za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku i odredaba za ribolov u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(za odbacivanje stajališta Vijeća potrebna je kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta (glasovanje)

Izvješće o općoj reviziji Poslovnika Europskog parlamenta [2016/2114(REG)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(kvalificirana većina potrebna za tekst Poslovnika, obična većina potrebna za tumačenja i prijedlog odluke)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

Usvojeni amandmani: Vidi Prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.

PRIJEDLOG ODLUKE

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0484)

Nove odredbe stupit će na snagu prvog dana sjednice nakon sjednice na kojoj se Prijedlog usvoji, uz iznimku članka 212. stavaka 1. i 2., članka 199. i članka 200. Poslovnika.

Govorili su:

João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, prije glasovanja, zatražio je da se glasovanje odgodi i Max Andersson, o odluci Predsjednika da amandman 320 proglasi nedopuštenim (Predsjednik je objasnio na čemu se temelji ta odluka).

Elektroničkim glasovanjem (197 za, 453 protiv, 39 uzdržanih) Parlement je odbio zahtjev za odgađanje.

__[A212966]__ podnio je usmeni amandman na amandman __[A212967]__. Amandman je usvojen.


5.4. Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji u 2015. godini (glasovanje)

Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji u 2015. godini [2016/2009(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: József Nagy (A8-0345/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0485)


5.5. Dosljedna politika EU-a za kulturne i kreativne industrije (glasovanje)

Izvješće o dosljednoj politici EU-a za kulturne i kreativne industrije [2016/2072(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelji: Christian Ehler i Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0486)


5.6. Prava žena u državama Istočnog partnerstva (glasovanje)

Izvješće o pravima žena u državama Istočnog partnerstva [2016/2060(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0487)

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik


6. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Isabelle Thomas - A8-0369/2016
Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan, Steven Woolfe i Seán Kelly

Izvješće: Richard Corbett - A8-0344/2016
Frédérique Ries, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe, Diane James, Seán Kelly, Janusz Korwin-Mikke i Richard Corbett

Izvješće: József Nagy - A8-0345/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Josu Juaristi Abaunz, Stanislav Polčák, Marek Jurek i Seán Kelly

Izvješće: Christian Ehler i Luigi Morgano - A8-0357/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Steven Woolfe i Seán Kelly

Izvješće: Mariya Gabriel - A8-0365/2016
Monica Macovei, Marek Jurek i Seán Kelly.


7. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:15 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

8. Potpisivanje Zajedničke izjave o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2017. od strane predsjednikâ

Predsjednik, Robert Fico (predsjedatelj Vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave prije potpisivanja Zajedničke izjave o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2017.


9. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


10. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacija Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom mjesečnog zasjedanja u rujnu 2016. dostupna je na internetskoj stranici Europarl.


11. Pregled slovačkog predsjedanja Vijećem (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Pregled slovačkog predsjedanja Vijećem (2016/2790(RSP))

Robert Fico (predsjedatelj Vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Vladimír Maňka, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Branislav Škripek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mara Bizzotto, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik.

Govorio je Robert Fico.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je nakratko prekinuta)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

12. Ispravak (članak 231. Poslovnika)

Odbor ECON dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

- Ispravak P7_TA(2013)0114(COR02) Direktive 2013/36/EU Eruropskog parlamenta i Vijeća o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2013. s ciljem donošenja gore navedene Direktive P7_TA(2013)0114 (SL C 45, 5.2.2016., str. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - Odbor ECON

U skladu s člankom 231 stavkom 4 Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika u roku od 24 sata ne zatraže glasovanje o ispravku.

Ispravak je dostupan na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.


13. Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2015. godinu i politici Europske unije u tom području (rasprava)

Izvješće o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2015. godinu i politici Europske unije u tom području [2016/2219(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer predstavio je izvješće.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Cristian Dan Preda (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Beatriz Becerra Basterrechea (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Laurenţiu Rebega, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius i Miguel Urbán Crespo.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Alexander Graf Lambsdorff, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Miguel Urbán Crespo, koji je na pitanje odgovorio, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Kazimierz Michał Ujazdowski i Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek i György Hölvényi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar i Nicola Caputo.

Govorili su: Federica Mogherini i Josef Weidenholzer.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.15 zapisnika od 14.12.2016..


14. Provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike (članak 36. UEU-a) (rasprava)

Izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike [2016/2036(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok predstavio je izvješće.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Victor Boştinaru, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Govorili su: Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Johannes Cornelis van Baalen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sabine Lösing, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tamás Meszerics, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mike Hookem, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica i Mariya Gabriel.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Nicola Caputo i Ilhan Kyuchyuk.

Govorili su: Federica Mogherini i Elmar Brok.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.16 zapisnika od 14.12.2016..


15. Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Uzbekistana i bilateralna trgovina tekstilom *** - Sporazum o partnerstvu i suradnji između EU-a i Uzbekistana i bilateralna trgovina tekstilom (rezolucija) (rasprava)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane i izmjeni Sporazuma kako bi se proširila primjena njegovih odredaba na bilateralnu trgovinu tekstilom, uzimajući u obzir istek bilateralnog sporazuma o tekstilu [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Maria Arena (A8-0332/2016)

Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Uzbekistana s druge strane i izmjeni Sporazuma kako bi se proširila primjena njegovih odredaba na bilateralnu trgovinu tekstilom, uzimajući u obzir istek bilateralnog sporazuma o tekstilu [2016/2226(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena predstavila je preporuku i izvješće.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su: Elmar Brok (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Ulrike Lunacek (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFET), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Arne Lietz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Hannu Takkula, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Klaus Buchner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan i Adam Szejnfeld.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Herbert Dorfmann i Ivan Jakovčić.

Govorile su: Cecilia Malmström i Maria Arena.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.2 i točka 9.3 zapisnika od 14.12.2016..


16. Sporazum o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua (pristupanje Ekvadora) *** (rasprava)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Protokola o pristupanju Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

Helmut Scholz predstavio je preporuku.

Govorila je Cecilia Malmström (povjerenica Komisije).

Govorili su: Elmar Brok (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Santiago Fisas Ayxelà, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bernd Lange, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Gabriel Mato, Karoline Graswander-Hainz, Jarosław Wałęsa, Louis-Joseph Manscour, Fernando Ruas i Michela Giuffrida.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivan Jakovčić i Ignazio Corrao.

Govorili su: Cecilia Malmström i Helmut Scholz.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika od 14.12.2016..


17. Alati ZPP-a za smanjenje nestabilnosti cijena na poljoprivrednim tržištima (rasprava)

Izvješće o alatima ZPP-a za smanjenje nestabilnosti cijena na poljoprivrednim tržištima [2016/2034(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Angélique Delahaye predstavila je izvješće.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorio je Phil Hogan (povjerenik Komisije).

Govorili su: Nedzhmi Ali (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Herbert Dorfmann, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nicola Caputo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, John Stuart Agnew, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Angelo Ciocca, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Matt Carthy, Maria Heubuch, Michel Dantin, Marc Tarabella, Jean Arthuis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Norbert Lins, Tibor Szanyi i Ricardo Serrão Santos.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Marijana Petir.

Govorili su: Phil Hogan i Angélique Delahaye.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.17 zapisnika od 14.12.2016..


18. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 595.324/OJME).


19. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:30 h.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti