Index 
Jegyzőkönyv
PDF 241kWORD 73k
2016. december 13., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.„Tiszta energia mindenkinek”-csomag (vita)
 3.A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata (vita)
 4.A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)
 5.Szavazások órája
  
5.1.EU–Algéria-keretmegállapodás az Algéria uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.2.Az Atlanti-óceán északkeleti része: mélytengeri állományok és halászat a nemzetközi vizeken ***II (szavazás)
  
5.3.A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata (szavazás)
  
5.4.Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben (szavazás)
  
5.5.A kulturális és kreatív ágazatokra vonatkozó koherens uniós politika (szavazás)
  
5.6.A nők jogai a keleti partnerség államaiban (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az elnökök aláírják az Európai Unió 2017. évi jogalkotási prioritásairól szóló közös nyilatkozatot
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 11.A Tanács szlovák elnökségének áttekintése (vita)
 12.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 13.Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos 2015. évi politikájáról (vita)
 14.A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) (vita)
 15.Az EK–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztése *** – Az EK–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztése (vita)
 16.Az EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodás (Ecuador csatlakozása) *** (vita)
 17.A KAP eszközei a mezőgazdasági piacokon tapasztalt áringadozás csökkentésére (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. „Tiszta energia mindenkinek”-csomag (vita)

A Bizottság nyilatkozata: „Tiszta energia mindenkinek”-csomag (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) és Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Krišjānis Kariņš, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fredrick Federley, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin és Carlos Zorrinho.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Jeppe Kofod, Simona Bonafè és Nicolas Bay.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen és Notis Marias.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Maroš Šefčovič.

A vitát berekesztik.


3. A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata (vita)

Jelentés a Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálatáról [2016/2114(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Ingeborg Gräßle (a CONT bizottság véleményének előadója), Giovanni La Via (az ENVI bizottság véleményének előadója), Pavel Svoboda (a JURI bizottság véleményének előadója), Rainer Wieland, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: João Ferreira, Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Max Andersson, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold és João Ferreira, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Max Andersson és Rainer Wieland.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Georgios Epitideios és Notis Marias.

Felszólal: Maroš Šefčovič és Richard Corbett.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.12.13-i jegyzőkönyv, 5.3. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

4. A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)

A Parlament 12.05 és 12.35 között ünnepi ülést tart, hogy átadja a Szaharov-díjat Nádia Murád és Lámia Adzsi Bassár számára.


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI
alelnök

5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. EU–Algéria-keretmegállapodás az Algéria uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0482)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


5.2. Az Atlanti-óceán északkeleti része: mélytengeri állományok és halászat a nemzetközi vizeken ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a mélytengeri állományoknak az Atlanti-óceán északkeleti részén történő halászatára vonatkozó egyedi feltételek és az Atlanti-óceán északkeleti részének nemzetközi vizein folytatott halászatra vonatkozó rendelkezések megállapításáról, valamint a 2347/2002/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(A Tanács álláspontjának elutasításához minősített többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2016)0483?)


5.3. A Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálata (szavazás)

Jelentés a Parlament eljárási szabályzatának általános felülvizsgálatáról [2016/2114(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Minősített többség szükséges a rendelet szövegéhez, egyszerű többség a határozatra irányuló javaslathoz)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

Elfogadott módosítások: Lásd A szavazások eredménye” mellékletet, 3. pont

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0484)

A módosítások az elfogadásukat követő ülésszak első napján lépnek hatályba, az eljárási szabályzat 212. cikke (1) és (2) bekezdésének, 199. cikkének és 200. cikkének kivételével.

Felszólalások

João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki a szavazás előtt azt kéri, hogy a szavazást napolják el, és Max Andersson, az elnök azon határozatáról, hogy a 320. módosítást nyilvánítsák elfogadhatatlannak (az elnök kifejti e határozat alapját).

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja az elnapolásra vonatkozó kérelmet (197 mellette, 453 ellene, 39 tartózkodás).

__[A212966]__ szóbeli módosítást terjeszt elő a 181. módosításhoz. A módosítást elfogadják.


5.4. Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2015-ben (szavazás)

Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban 2015-ben [2016/2009(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: József Nagy (A8-0345/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0485)


5.5. A kulturális és kreatív ágazatokra vonatkozó koherens uniós politika (szavazás)

Jelentés a kulturális és kreatív ágazatokra vonatkozó koherens uniós politikáról [2016/2072(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadók: Christian Ehler és Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0486)


5.6. A nők jogai a keleti partnerség államaiban (szavazás)

Jelentés a nők jogairól a keleti partnerség államaiban [2016/2060(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0487)

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Isabelle Thomas-jelentés – A8-0369/2016
Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan, Steven Woolfe és Seán Kelly

Richard Corbett-jelentés – A8-0344/2016
Frédérique Ries, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe, Diane James, Seán Kelly, Janusz Korwin-Mikke és Richard Corbett

Nagy József-jelentés – A8-0345/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Josu Juaristi Abaunz, Stanislav Polčák, Marek Jurek és Seán Kelly

Christian Ehler és Luigi Morgano-jelentés – A8-0357/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Steven Woolfe és Seán Kelly

Mariya Gabriel-jelentés – A8-0365/2016
Monica Macovei, Marek Jurek és Seán Kelly.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.15-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

8. Az elnökök aláírják az Európai Unió 2017. évi jogalkotási prioritásairól szóló közös nyilatkozatot

Az elnök, Robert Fico (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesznek, mielőtt aláírják az Európai Unió 2017. évi jogalkotási prioritásairól szóló közös nyilatkozatot.


9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2016. szeptemberi ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll az Europarl internetoldalon.


11. A Tanács szlovák elnökségének áttekintése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Tanács szlovák elnökségének áttekintése (2016/2790(RSP))

Robert Fico (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Vladimír Maňka, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Zoltán Balczó, független.

Felszólal: Robert Fico.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

12. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az ECON bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

- Helyesbítés (P7_TA(2013)0114(COR02)) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.) (az Európai Parlament által 2013. április 16-án a fent említett irányelv elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont (P7_TA(2013)0114) ((HL C 45., 2016.2.5., 118. o.)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - ECON bizottság

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.


13. Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos 2015. évi politikájáról (vita)

Jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos 2015. évi politikájáról szóló éves jelentésről [2016/2219(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: Cristian Dan Preda (a DEVE bizottság véleményének előadója), Beatriz Becerra Basterrechea (a FEMM bizottság véleményének előadója), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Laurenţiu Rebega, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Udo Voigt, független, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius és Miguel Urbán Crespo.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Alexander Graf Lambsdorff, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Miguel Urbán Crespo, aki válaszol arra, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski és Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek és György Hölvényi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar és Nicola Caputo.

Felszólal: Federica Mogherini és Josef Weidenholzer.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.12.14-i jegyzőkönyv, 9.15. pont .


14. A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) (vita)

Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról [2016/2036(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tamás Meszerics, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mike Hookem, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica és Mariya Gabriel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Nicola Caputo és Ilhan Kyuchyuk.

Felszólal: Federica Mogherini és Elmar Brok.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.12.14-i jegyzőkönyv, 9.16. pont .


15. Az EK–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztése *** – Az EK–Üzbegisztán partnerségi és együttműködési megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztése (vita)

Ajánlás az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Maria Arena (A8-0332/2016)

Jelentés az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2016/2226(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena előterjeszti az ajánlást és a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Elmar Brok (az AFET bizottság véleményének előadója), Ulrike Lunacek (az AFET bizottság véleményének előadója), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Arne Lietz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan és Adam Szejnfeld.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Herbert Dorfmann és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Cecilia Malmström és Maria Arena.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 9.2. pont és 2016.12.14-i jegyzőkönyv, 9.3. pont .


16. Az EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodás (Ecuador csatlakozása) *** (vita)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuador csatlakozását figyelembe vevő jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

Helmut Scholz előterjeszti az ajánlást.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Elmar Brok (az AFET bizottság véleményének előadója), Santiago Fisas Ayxelà, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Gabriel Mato, Karoline Graswander-Hainz, Jarosław Wałęsa, Louis-Joseph Manscour, Fernando Ruas és Michela Giuffrida.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivan Jakovčić és Ignazio Corrao.

Felszólal: Cecilia Malmström és Helmut Scholz.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.12.14-i jegyzőkönyv, 9.4. pont .


17. A KAP eszközei a mezőgazdasági piacokon tapasztalt áringadozás csökkentésére (vita)

Jelentés a KAP-nak a mezőgazdasági piacokon tapasztalt áringadozás csökkentésére szolgáló eszközeiről [2016/2034(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Angélique Delahaye előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Felszólal: Nedzhmi Ali (a BUDG bizottság véleményének előadója), Herbert Dorfmann, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nicola Caputo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Angelo Ciocca, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Matt Carthy, Maria Heubuch, Michel Dantin, Marc Tarabella, Jean Arthuis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Norbert Lins, Tibor Szanyi és Ricardo Serrão Santos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir.

Felszólal: Phil Hogan és Angélique Delahaye.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.12.14-i jegyzőkönyv, 9.17. pont .


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 595.324/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.30-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat