Index 
Notulen
PDF 240kWORD 74k
Dinsdag 13 december 2016 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Pakket "Schone energie voor alle Europeanen" (debat)
 3.Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement (debat)
 4.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 5.Stemmingen
  5.1.Kaderovereenkomst EU-Algerije over de algemene beginselen voor de deelname van Algerije aan programma's van de Unie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan: diepzeebestanden en visserij in de internationale wateren ***II (stemming)
  5.3.Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement (stemming)
  5.4.De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 (stemming)
  5.5.Een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector (stemming)
  5.6.Rechten van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Ondertekening door de voorzitters van de gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de Europese Unie voor 2017
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Evaluatie van het Slovaakse voorzitterschap van de Raad (debat)
 12.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 13.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015 (debat)
 14.Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) (debat)
 15.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Oezbekistan en bilaterale handel in textiel *** - Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Oezbekistan en de bilaterale handel in textiel (resolutie) (debat)
 16.Handelsovereenkomst EU-Colombia/Peru (toetreding van Ecuador) *** (debat)
 17.Instrumenten van het GLB voor het verminderen van de prijsschommelingen op de landbouwmarkten (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Pakket "Schone energie voor alle Europeanen" (debat)

Verklaring van de Commissie: Pakket "Schone energie voor alle Europeanen" (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Krišjānis Kariņš, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin en Carlos Zorrinho.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jeppe Kofod, Simona Bonafè en Nicolas Bay.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Maroš Šefčovič.

Het debat wordt gesloten.


3. Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement (debat)

Verslag over de algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement [2016/2114(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Giovanni La Via (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Pavel Svoboda (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Rainer Wieland, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van João Ferreira, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, namens de ECR-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Max Andersson, namens de Verts/ALE-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold en João Ferreira, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Max Andersson en Rainer Wieland.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Georgios Epitideios en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič en Richard Corbett.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 13.12.2016.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

4. Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)

Van 12.05 uur tot 12.35 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de uitreiking van de Sacharov-prijs aan Nadia Murad en Lamiya Aji Bashar.


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Kaderovereenkomst EU-Algerije over de algemene beginselen voor de deelname van Algerije aan programma's van de Unie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van het protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Volksrepubliek Algerije over de algemene beginselen voor de deelname van de Democratische Volksrepubliek Algerije aan programma's van de Unie [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt )

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0482)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


5.2. Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan: diepzeebestanden en visserij in de internationale wateren ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de visserij op diepzeebestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, tot vaststelling van bepalingen voor de visserij in de internationale wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid voor verwerping van het standpunt van de Raad)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement (stemming)

Verslag over de algemene herziening van het Reglement van het Europees Parlement [2016/2114(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid voor de tekst van het Reglement, gewone meerderheid voor de interpretaties en het ontwerpbesluit)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

Aangenomen amendementen: zie bijlage "Stemmingsuitslagen" , punt 3

ONTWERPBESLUIT

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0484)

De nieuwe bepalingen treden in werking op de eerste dag van de vergaderperiode die volgt op de aanneming ervan, met uitzondering van artikel 212, leden 1 en 2, artikel 199 en artikel 200, van het Reglement.

Het woord werd gevoerd door:

João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, voor de stemming, om om uitstel van de stemming te verzoeken en Max Andersson, over het besluit van de Voorzitter om amendement 320 onontvankelijk te verklaren (De Voorzitter licht de grond van dit besluit toe).

Bij ES (197 voor, 453 tegen, 39 onthoudingen), verwerpt het Parlement het verzoek om uitstel.

__[A212966]__ om een mondeling amendement op amendement __[A212967]__ in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


5.4. De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 (stemming)

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 [2016/2009(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: József Nagy (A8-0345/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0485)


5.5. Een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector (stemming)

Verslag over een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector [2016/2072(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteurs: Christian Ehler en Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0486)


5.6. Rechten van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap (stemming)

Verslag over de rechten van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap [2016/2060(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0487)

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Isabelle Thomas - A8-0369/2016
Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan, Steven Woolfe en Seán Kelly

Verslag Richard Corbett - A8-0344/2016
Frédérique Ries, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe, Diane James, Seán Kelly, Janusz Korwin-Mikke en Richard Corbett

Verslag József Nagy - A8-0345/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Josu Juaristi Abaunz, Stanislav Polčák, Marek Jurek en Seán Kelly

Verslag Christian Ehler en Luigi Morgano - A8-0357/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Steven Woolfe en Seán Kelly

Verslag Mariya Gabriel - A8-0365/2016
Monica Macovei, Marek Jurek en Seán Kelly.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.15 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

8. Ondertekening door de voorzitters van de gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de Europese Unie voor 2017

De Voorzitter, Robert Fico (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen verklaringen af vooraleer over te gaan tot de ondertekening van de gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de Europese Unie voor 2017.


9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van september 2016 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staat op Europarl.


11. Evaluatie van het Slovaakse voorzitterschap van de Raad (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Evaluatie van het Slovaakse voorzitterschap van de Raad (2016/2790(RSP))

Robert Fico (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Vladimír Maňka, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, en Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Robert Fico.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

12. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie ECON heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

- Rectificatie P7_TA(2013)0114(COR02) op Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338). (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op16 april 2013 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn P7_TA(2013)0114 (PB C 45 van 5.2.2016, blz. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - Commissie ECON

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.


13. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015 (debat)

Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake 2015 [2016/2219(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Beatriz Becerra Basterrechea (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, namens de PPE-Fractie, Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Laurenţiu Rebega, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius en Miguel Urbán Crespo.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alexander Graf Lambsdorff, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Miguel Urbán Crespo, die hierop ingaat, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Kazimierz Michał Ujazdowski en Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek en György Hölvényi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Josef Weidenholzer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.15 van de notulen van 14.12.2016.


14. Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (artikel 36 VEU) (debat)

Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid [2016/2036(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, en Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica en Mariya Gabriel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Nicola Caputo en Ilhan Kyuchyuk.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Elmar Brok.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.16 van de notulen van 14.12.2016.


15. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Oezbekistan en bilaterale handel in textiel *** - Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Oezbekistan en de bilaterale handel in textiel (resolutie) (debat)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst ten einde de bepalingen van de overeenkomst uit te breiden tot de bilaterale handel in textiel, gelet op het vervallen van de bilaterale overeenkomst inzake textiel [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Maria Arena (A8-0332/2016)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst teneinde de bepalingen van de overeenkomst uit te breiden tot de bilaterale handel in textiel, gelet op het vervallen van de bilaterale overeenkomst inzake textiel [2016/2226(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena licht de aanbeveling en het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Ulrike Lunacek (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, namens de PPE-Fractie, Arne Lietz, namens de S&D-Fractie, en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan en Adam Szejnfeld.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Herbert Dorfmann en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Maria Arena.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.2 en punt 9.3 van de notulen van 14.12.2016.


16. Handelsovereenkomst EU-Colombia/Peru (toetreding van Ecuador) *** (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het Protocol van toetreding tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

Helmut Scholz licht de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Santiago Fisas Ayxelà, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Gabriel Mato, Karoline Graswander-Hainz, Jarosław Wałęsa, Louis-Joseph Manscour, Fernando Ruas en Michela Giuffrida.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivan Jakovčić en Ignazio Corrao.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Helmut Scholz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.4 van de notulen van 14.12.2016.


17. Instrumenten van het GLB voor het verminderen van de prijsschommelingen op de landbouwmarkten (debat)

Verslag over de instrumenten van het GLB voor het verminderen van de prijsschommelingen op de landbouwmarkten [2016/2034(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Angélique Delahaye leidt het verslag in.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Nedzhmi Ali (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Angelo Ciocca, namens de ENF-Fractie, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Matt Carthy, Maria Heubuch, Michel Dantin, Marc Tarabella, Jean Arthuis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Norbert Lins, Tibor Szanyi en Ricardo Serrão Santos.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Angélique Delahaye.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.17 van de notulen van 14.12.2016.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 595.324/OJME).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.30 uur gesloten.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort

Juridische mededeling - Privacybeleid