Indeks 
Protokół
PDF 244kWORD 75k
Wtorek, 13 grudnia 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Pakiet na rzecz czystej energii dla wszystkich (debata)
 3.Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu (debata)
 4.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 5.Głosowanie
  
5.1.Umowa ramowa między UE a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną w sprawie ogólnych zasad udziału Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w programach unijnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Północno-wschodni Atlantyk: połowy stad głębinowych i połowy na wodach międzynarodowych ***II (głosowanie)
  
5.3.Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu (głosowanie)
  
5.4.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. (głosowanie)
  
5.5.Spójna polityka UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego (głosowanie)
  
5.6.Prawa kobiet w państwach Partnerstwa Wschodniego (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Podpisanie przez przewodniczących wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na rok 2017
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 11.Podsumowanie słowackiej prezydencji Rady (debata)
 12.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 13.Sprawozdanie roczne na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie za rok 2015 (debata)
 14.Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) (debata)
 15.Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi *** - Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi (rezolucja) (debata)
 16.Przystąpienie do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej Umowy *** (debata)
 17.Instrumenty WPR służące ograniczeniu zmienności cen na rynkach rolnych (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Pakiet na rzecz czystej energii dla wszystkich (debata)

Oświadczenie Komisji: Pakiet na rzecz czystej energii dla wszystkich (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin i Carlos Zorrinho.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jeppe Kofod, Simona Bonafè i Nicolas Bay.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen i Notis Marias.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Maroš Šefčovič.

Debata została zamknięta.


3. Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu (debata)

Sprawozdanie w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu [2016/2114(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Ingeborg Gräßle (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Giovanni La Via (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Pavel Svoboda (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Rainer Wieland w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez João Ferreirę, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Max Andersson w imieniu grupy Verts/ALE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miapetrę Kumpulę-Natri, Sven Giegold i João Ferreira, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maxa Anderssona i Rainera Wielanda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Georgios Epitideios i Notis Marias.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič i Richard Corbett.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 13.12.2016.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

4. Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)

W godzinach od 12.05 do 12.35 Parlament zebrał się na uroczystym posiedzeniu z okazji wręczenia Nagrody im. Sacharowa Nadii Murad i Lamiyi Aji Bashar.


PRÉSIDENCE: Antonio TAJANI
Vice-président

PRÉSIDENCE: Antonio TAJANI
Vice-président
5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Umowa ramowa między UE a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną w sprawie ogólnych zasad udziału Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w programach unijnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną w sprawie ogólnych zasad udziału Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w programach unijnych [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0482)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


5.2. Północno-wschodni Atlantyk: połowy stad głębinowych i połowy na wodach międzynarodowych ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczegółowe warunki dotyczące połowów stad głębinowych na północno-wschodnim Atlantyku oraz przepisy dotyczące połowów na wodach międzynarodowych północno-wschodniego Atlantyku i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(Do odrzucenia stanowiska Rady wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2016)0483)


5.3. Ogólny przegląd Regulaminu Parlamentu (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ogólnego przeglądu Regulaminu Parlamentu [2016/2114(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(W odniesieniu do tekstu Regulaminu wymagana jest większość kwalifikowana, w odniesieniu do wykładni i wniosku dotyczącego decyzji większość zwykła)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

Poprawki przyjęte: zob. załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0484)

Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia sesji następującej po sesji, na której zostały przyjęte, z wyjątkiem art. 212 ust. 1 i 2, art. 199 i art. 200 Regulaminu.

Wystąpienia

João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, przed głosowaniem, z wnioskiem o odroczenie głosowania, i Max Andersson, w sprawie decyzji przewodniczącego o uznaniu poprawki 320 za niedopuszczalną (Przewodniczący wyjaśnił powody decyzji.).

W GE (przy 197 głosach za, 453 głosach przeciw, 39 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek o odroczenie głosowania.

__[A212966]__ zgłosił poprawkę ustną do poprawki __[A212967]__. Poprawkę ustną uwzględniono.


5.4. Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. [2016/2009(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: József Nagy (A8-0345/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0485)


5.5. Spójna polityka UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie spójnej polityki UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego [2016/2072(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii - Komisja Kultury i Edukacji. Współsprawozdawcy: Christian Ehler i Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0486)


5.6. Prawa kobiet w państwach Partnerstwa Wschodniego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie praw kobiet w państwach Partnerstwa Wschodniego [2016/2060(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0487)

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Isabelle Thomas - A8-0369/2016
Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan, Steven Woolfe i Seán Kelly

Sprawozdanie Richard Corbett - A8-0344/2016
Frédérique Ries, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe, Diane James, Seán Kelly, Janusz Korwin-Mikke i Richard Corbett

Sprawozdanie József Nagy - A8-0345/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Josu Juaristi Abaunz, Stanislav Polčák, Marek Jurek i Seán Kelly

Sprawozdanie Christian Ehler i Luigi Morgano - A8-0357/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Steven Woolfe i Seán Kelly

Sprawozdanie Mariya Gabriel - A8-0365/2016
Monica Macovei, Marek Jurek i Seán Kelly.


7. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.15 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Podpisanie przez przewodniczących wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na rok 2017

Przewodniczący, Robert Fico (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia, po czym przystąpili do podpisania wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na rok 2017.


9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku ze stanowiskami i rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas sesji we wrześniu 2016 r. jest dostępny na stronie internetowej Europarl.


11. Podsumowanie słowackiej prezydencji Rady (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Podsumowanie słowackiej prezydencji Rady (debata) (2016/2790(RSP))

Robert Fico (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Vladimír Maňka w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF i Zoltán Balczó, niezrzeszony.

Głos zabrał Robert Fico.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

12. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja ECON przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie P7_TA(2013)0114(COR02) do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w sprawie dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. w celu przyjęcia ww. dyrektywy P7_TA(2013)0114 (Dz.U. C 45 z 5.2.2016, s. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - komisja ECON

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.


13. Sprawozdanie roczne na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie za rok 2015 (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego na temat praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie za rok 2015 [2016/2219(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Beatriz Becerra Basterrechea (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Godelieve Quisthoudt-Rowohl w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Laurenţiu Rebega w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius i Miguel Urbán Crespo.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Alexander Graf Lambsdorff, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Miguelowi Urbánowi Crespo, który udzielił odpowiedzi, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elenę Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego i Marka Jurka, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gillesa Lebretona, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek i György Hölvényi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Josef Weidenholzer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.15 protokołu z dnia 14.12.2016.


14. Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (art. 36 TUE) (debata)

Sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa [2016/2036(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE i Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bas Belder w imieniu grupy ECR, Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Epitideiosa, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Udo Voigta, Notis Marias, Eduard Kukan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica i Mariya Gabriel.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Nicola Caputo i Ilhan Kyuchyuk.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Elmar Brok.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.16 protokołu z dnia 14.12.2016.


15. Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi *** - Umowa o partnerstwie i współpracy między WE a Uzbekistanem oraz dwustronny handel wyrobami włókienniczymi (rezolucja) (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Maria Arena (A8-0332/2016)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego umowę w celu rozszerzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych [2016/2226(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena przedstawiła zalecenie i sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Elmar Brok (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Ulrike Lunacek (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Godelieve Quisthoudt-Rowohl w imieniu grupy PPE, Arne Lietz w imieniu grupy S&D, i Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan i Adam Szejnfeld.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Herbert Dorfmann i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Maria Arena.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.2 i pkt 9.3 protokołu z dnia 14.12.2016.


16. Przystąpienie do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej Umowy *** (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru do tej Umowy [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

Helmut Scholz przedstawił zalecenie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Elmar Brok (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Santiago Fisas Ayxelà w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Gabriel Mato, Karoline Graswander-Hainz, Jarosław Wałęsa, Louis-Joseph Manscour, Fernando Ruas i Michela Giuffrida.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivan Jakovčić i Ignazio Corrao.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Helmut Scholz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 14.12.2016.


17. Instrumenty WPR służące ograniczeniu zmienności cen na rynkach rolnych (debata)

Sprawozdanie w sprawie instrumentów WPR służących ograniczeniu zmienności cen na rynkach rolnych [2016/2034(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Angélique Delahaye przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Nedzhmi Ali (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Herbert Dorfmann w imieniu grupy PPE, Nicola Caputo w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Angelo Ciocca w imieniu grupy ENF, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Matt Carthy, Maria Heubuch, Michel Dantin, Marc Tarabella, Jean Arthuis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Norbert Lins, Tibor Szanyi i Ricardo Serrão Santos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Marijana Petir.

Głos zabrali: Phil Hogan i Angélique Delahaye.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.17 protokołu z dnia 14.12.2016.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 595.324/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności