Index 
Proces-verbal
PDF 243kWORD 74k
Marţi, 13 decembrie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Pachetul privind energia curată pentru toți (dezbatere)
 3.Revizuire generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European (dezbatere)
 4.Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)
 5.Votare
  
5.1.Acordul-cadru UE-Algeria privind principiile generale de participare a Algeriei la programele Uniunii *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Atlanticul de Nord-Est: stocurile de specii de adâncime şi pescuitul în apele internaționale ***II (vot)
  
5.3.Revizuire generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European (vot)
  
5.4.Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 (vot)
  
5.5.O politică europeană coerentă pentru industriile culturale și creative (vot)
  
5.6.Drepturile femeilor în statele care fac parte din Parteneriatul estic (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Semnarea de către președinți a declarației comune privind prioritățile legislative ale Uniunii Europene pentru 2017
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 11.Bilanțul Președinției slovace a Consiliului (dezbatere)
 12.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 13.Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (dezbatere)
 14.Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate commune (articolul 36 din TUE) (dezbatere)
 15.Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerţul bilateral cu textile *** - Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerțul bilateral cu textile (rezoluţie) (dezbatere)
 16.Acordul comercial al UE cu Columbia și Peru (aderarea Ecuadorului) *** (dezbatere)
 17.Instrumentele PAC pentru reducerea volatilității prețurilor pe piețele agricole (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Pachetul privind energia curată pentru toți (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Pachetul privind energia curată pentru toți (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (vicepreședinte al Comisiei) și Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Krišjānis Kariņš, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin și Carlos Zorrinho.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Jeppe Kofod, Simona Bonafè și Nicolas Bay.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen și Notis Marias.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Maroš Šefčovič.

Dezbaterea s-a încheiat.


3. Revizuire generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European (dezbatere)

Raport referitor la revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European [2016/2114(REG)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett și-a prezentat raportul.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Ingeborg Gräßle (raportoarea pentru aviz a Comisiei CONT), Giovanni La Via (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Pavel Svoboda (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Rainer Wieland, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către João Ferreira, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Max Andersson, în numele Grupului Verts/ALE, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold și João Ferreira, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Max Andersson și Rainer Wieland.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Georgios Epitideios și Notis Marias.

Au intervenit: Maroš Šefčovič și Richard Corbett.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.3 al PV din 13.12.2016.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

4. Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)

De la 12.05 la 12.35, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia acordării Premiului Saharov Nadiei Murad și Lamiei Aji Bashar.


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Acordul-cadru UE-Algeria privind principiile generale de participare a Algeriei la programele Uniunii *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară privind principiile generale de participare a Republicii Algeriene Democratice și Populare la programele Uniunii [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul )

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0482)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


5.2. Atlanticul de Nord-Est: stocurile de specii de adâncime şi pescuitul în apele internaționale ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului Euripean și al Consiliului de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(Este necesară o majoritate calificată pentru respingerea poziției Consiliului)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Revizuire generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European (vot)

Raport referitor la revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European [2016/2114(REG)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Majoritate calificată pentru textul Regulamentului de procedură, majoritate simplă necesară pentru interpretări și propunerea de decizie)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

Amendamente adoptate: A se vedea anexa „Rezultatele voturilor”, punctul 3

PROPUNERE DE DECIZIE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0484)

Noile dispoziții intră în vigoare în prima zi a perioadei de sesiune ce urmează celei în care acestea au fost adoptate, cu excepția articolului 212 alineatele (1) și (2), articolului 199 și articolului 200, din Regulamentul de procedură.

Intervenții

João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, anterior votului, pentru a solicita amânarea acestuia și Max Andersson, referitor la decizia Președintelui de a declara drept inadmisibil amendamentul 320 (Președintele a explicat temeiul acestei decizii).

Cu VE (197 pentru, 453 împotrivă, 39 abțineri), Parlamentul a respins solicitarea de amânare.

György Schöpflin a prezentat un amendament oral la amendamentul 181. Amendamentul oral a fost reținut.


5.4. Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 (vot)

Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015 [2016/2009(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: József Nagy (A8-0345/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0485)


5.5. O politică europeană coerentă pentru industriile culturale și creative (vot)

Raport referitor la o politică europeană coerentă pentru industriile culturale și creative [2016/2072(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie - Comisia pentru cultură și educație. Raportori: Christian Ehler și Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0486)


5.6. Drepturile femeilor în statele care fac parte din Parteneriatul estic (vot)

Raport referitor la drepturile femeilor în statele care fac parte din Parteneriatul Estic [2016/2060(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0487)

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Isabelle Thomas - A8-0369/2016
Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan, Steven Woolfe și Seán Kelly

Raport Richard Corbett - A8-0344/2016
Frédérique Ries, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe, Diane James, Seán Kelly, Janusz Korwin-Mikke și Richard Corbett

Raport József Nagy - A8-0345/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Josu Juaristi Abaunz, Stanislav Polčák, Marek Jurek și Seán Kelly

Raport Christian Ehler și Luigi Morgano - A8-0357/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Steven Woolfe și Seán Kelly

Raport Mariya Gabriel - A8-0365/2016
Monica Macovei, Marek Jurek și Seán Kelly


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 14.15, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

8. Semnarea de către președinți a declarației comune privind prioritățile legislative ale Uniunii Europene pentru 2017

Președintele, Robert Fico (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarații înainte de a proceda la semnarea declarației comune privind prioritățile legislative ale Uniunii Europene pentru 2017.


9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


10. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune din septembrie 2016 este disponibilă pe site-ul Europarl.


11. Bilanțul Președinției slovace a Consiliului (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Bilanțul Președinției slovace a Consiliului (2016/2790(RSP))

Robert Fico (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei au făcut declarațiile.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Vladimír Maňka, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, și Zoltán Balczó, neafiliat.

A intervenit Robert Fico.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

12. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia ECON a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

- Rectificarea P7_TA(2013)0114(COR02) la Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338) (poziția Parlamenutlui European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2013 în vederea adoptării directivei menționate mai sus P7_TA(2013)0114 (JO C 45, 5.2.2016, p. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - ECON

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în următoarele douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.


13. Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință [2016/2219(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer și-a prezentat raportul.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Au intervenit: Cristian Dan Preda (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Beatriz Becerra Basterrechea (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Laurenţiu Rebega, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius și Miguel Urbán Crespo.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Alexander Graf Lambsdorff, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Miguel Urbán Crespo, care a răspuns, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski și Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek și György Hölvényi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar și Nicola Caputo.

Au intervenit: Federica Mogherini și Josef Weidenholzer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.15 al PV din 14.12.2016.


14. Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate commune (articolul 36 din TUE) (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune [2016/2036(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok și-a prezentat raportul.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, și Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Bas Belder, în numele Grupului ECR, Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE, Mike Hookem, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica și Mariya Gabriel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Nicola Caputo și Ilhan Kyuchyuk.

Au intervenit: Federica Mogherini și Elmar Brok.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.16 al PV din 14.12.2016.


15. Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerţul bilateral cu textile *** - Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerțul bilateral cu textile (rezoluţie) (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Maria Arena (A8-0332/2016)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, de modificare a acordului în scopul extinderii prevederilor acestuia la comerțul bilateral cu textile, având în vedere expirarea Acordului bilateral privind produsele textile [2016/2226(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena a prezentat recomandarea și raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Elmar Brok (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Ulrike Lunacek (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, în numele Grupului PPE, Arne Lietz, în numele Grupului S&D, și Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan și Adam Szejnfeld.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Herbert Dorfmann și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Maria Arena.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.2 și punctul 9.3 al PV din 14.12.2016.


16. Acordul comercial al UE cu Columbia și Peru (aderarea Ecuadorului) *** (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Protocolului de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

Helmut Scholz a prezentat recomandarea.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Elmar Brok (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Santiago Fisas Ayxelà, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Gabriel Mato, Karoline Graswander-Hainz, Jarosław Wałęsa, Louis-Joseph Manscour, Fernando Ruas și Michela Giuffrida.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivan Jakovčić și Ignazio Corrao.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Helmut Scholz.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.4 al PV din 14.12.2016.


17. Instrumentele PAC pentru reducerea volatilității prețurilor pe piețele agricole (dezbatere)

Raport referitor la instrumentele PAC pentru reducerea volatilității prețurilor pe piețele agricole [2016/2034(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Angélique Delahaye și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Au intervenit: Nedzhmi Ali (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Herbert Dorfmann, în numele Grupului PPE, Nicola Caputo, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Angelo Ciocca, în numele Grupului ENF, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Matt Carthy, Maria Heubuch, Michel Dantin, Marc Tarabella, Jean Arthuis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Norbert Lins, Tibor Szanyi și Ricardo Serrão Santos.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Marijana Petir.

Au intervenit: Phil Hogan și Angélique Delahaye.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.17 al PV din 14.12.2016.


18. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 595.324/OJME).


19. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort

Aviz juridic - Politica de confidențialitate