Zoznam 
Zápisnica
PDF 244kWORD 75k
Utorok, 13. decembra 2016 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Balík „Čistá energia pre všetkých“ (rozprava)
 3.Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (rozprava)
 4.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Rámcová dohoda medzi EÚ a Alžírskom o všeobecných zásadách účasti Alžírska na programoch Únie *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Severovýchodný Atlantik: hlbokomorské populácie rýb a rybolov v medzinárodných vodách ***II (hlasovanie)
  
5.3.Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (hlasovanie)
  
5.4.Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 (hlasovanie)
  
5.5.Súdržná politika EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (hlasovanie)
  
5.6.Práva žien v štátoch Východného partnerstva (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Podpísanie spoločného vyhlásenia o legislatívnych prioritách EÚ na rok 2017 predsedami
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Zhodnotenie slovenského predsedníctva Rady (rozprava)
 12.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 13.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015 (rozprava)
 14.Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) (rozprava)
 15.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu *** – Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu (rozprava)
 16.Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru (pristúpenie Ekvádoru) *** (rozprava)
 17.Nástroje SPP na obmedzenie cenových výkyvov na poľnohospodárskych trhoch (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Balík „Čistá energia pre všetkých“ (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Balík „Čistá energia pre všetkých“ (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Fredrick Federley v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin a Carlos Zorrinho.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jeppe Kofod, Simona Bonafè a Nicolas Bay.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete a Maroš Šefčovič.

Rozprava sa skončila.


3. Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (rozprava)

Správa o celkovej revízii rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu [2016/2114(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett uviedol správu.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), Giovanni La Via (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Pavel Svoboda (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Rainer Wieland v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Max Andersson v mene skupiny Verts/ALE, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold a João Ferreira, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Max Andersson a Rainer Wieland.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Georgios Epitideios a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Maroš Šefčovič a Richard Corbett.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 13.12.2016.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

4. Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)

V čase od 12.05 až 12.35 hod. sa Parlament zišiel na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti udeľovania Sacharovovej ceny tohtoročným laureátkam, ktorými sú Nádja Murád a Lamjá´ Hadží Bašár.


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Rámcová dohoda medzi EÚ a Alžírskom o všeobecných zásadách účasti Alžírska na programoch Únie *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou o všeobecných zásadách účasti Alžírskej demokratickej ľudovej republiky na programoch Únie [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod )

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0482)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


5.2. Severovýchodný Atlantik: hlbokomorské populácie rýb a rybolov v medzinárodných vodách ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú osobitné podmienky lovu hlbokomorských populácií rýb v severovýchodnom Atlantiku a ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných vodách severovýchodného Atlantiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(potrebná kvalifikovaná väčšina na zamietnutie pozície Rady)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

POZÍCIA RADY

Vyhlásené za schválené (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (hlasovanie)

Správa o celkovej revízii rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu [2016/2114(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(kvalifikovaná väčšina potrebná v prípade textu rokovacieho poriadku, jednoduchá väčšina v prípade výkladov a návrhu rozhodnutia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

Prijaté pozmeňujúce návrhy: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3

NÁVRH ROZHODNUTIA

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0484)

Nové ustanovenia nadobudnú účinnosť v prvý deň schôdze, ktorá sa uskutoční po schôdzi, na ktorej boli prijaté, s výnimkou článku 212 ods. 1 a 2, článku 199 a článku 200 rokovacieho poriadku.

Vystúpenia:

João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, pred hlasovaním, so žiadosťou, aby hlasovanie bolo odložené, a Max Andersson k rozhodnutiu predsedu vyhlásiť pozmeňujúci návrh 320 za neprípustný (predseda objasnil dôvody tohto rozhodnutia).

Parlament v elektronickom hlasovaní (197 za, 453 proti, 39 sa zdržalo) zamietol žiadosť o odloženie hlasovania.

__[A212966]__ predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu __[A212967]__. Ústny pozmeňujúci návrh bol prijatý.


5.4. Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 (hlasovanie)

Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 [2016/2009(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: József Nagy (A8-0345/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0485)


5.5. Súdržná politika EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (hlasovanie)

Správa o súdržnej politike EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu [2016/2072(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajcovia: Christian Ehler a Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0486)


5.6. Práva žien v štátoch Východného partnerstva (hlasovanie)

Správa o právach žien v krajinách Východného partnerstva [2016/2060(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0487)

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Isabelle Thomas - A8-0369/2016
Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan, Steven Woolfe a Seán Kelly

Správa: Richard Corbett - A8-0344/2016
Frédérique Ries, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe, Diane James, Seán Kelly, Janusz Korwin-Mikke a Richard Corbett

Správa: József Nagy - A8-0345/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Josu Juaristi Abaunz, Stanislav Polčák, Marek Jurek a Seán Kelly

Správa: Christian Ehler a Luigi Morgano - A8-0357/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Steven Woolfe a Seán Kelly

Správa: Mariya Gabriel - A8-0365/2016
Monica Macovei, Marek Jurek a Seán Kelly.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.15 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

8. Podpísanie spoločného vyhlásenia o legislatívnych prioritách EÚ na rok 2017 predsedami

Predseda, Robert Fico (predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami pred podpísaním spoločného vyhlásenia o legislatívnych prioritách Európskej únie na rok 2017.


9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na septembrovej schôdzi 2016 je k dispozícii na stránke Europarl.


11. Zhodnotenie slovenského predsedníctva Rady (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zhodnotenie slovenského predsedníctva Rady (2016/2790(RSP))

Robert Fico (úradujúci predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Vladimír Maňka v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF a Zoltán Balczó – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Robert Fico.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

12. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor ECON predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

– Korigendum P7_TA(2013)0114(COR02) k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338) (Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2013 na účely prijatia uvedenej smernice P7_TA(2013)0114 (Ú. v. EÚ C 45, 5.2.2016, s. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - výbor ECON

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.


13. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015 (rozprava)

Správa k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti za rok 2015 [2016/2219(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer uviedol správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Beatriz Becerra Basterrechea (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Godelieve Quisthoudt-Rowohl v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Laurenţiu Rebega v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius a Miguel Urbán Crespo.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Alexander Graf Lambsdorff, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Miguel Urbán Crespo, ktorý odpovedal na otázku, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski a Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek a György Hölvényi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Federica Mogherini a Josef Weidenholzer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.15 zápisnice zo dňa 14.12.2016.


14. Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 36 ZEÚ) (rozprava)

Správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky [2016/2036(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok uviedol správu.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE a Victor Boştinaru v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bas Belder v mene skupiny ECR, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica a Mariya Gabriel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo a Ilhan Kyuchyuk.

V rozprave vystúpili: Federica Mogherini a Elmar Brok.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.16 zápisnice zo dňa 14.12.2016.


15. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu *** – Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom a bilaterálny obchod v oblasti textilu (rozprava)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Maria Arena (A8-0332/2016)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na strane druhej, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom rozšíriť ustanovenia dohody na bilaterálny obchod v oblasti textilu s ohľadom na uplynutie platnosti bilaterálnej dohody o textile [2016/2226(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena uviedla odporúčanie a správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Ulrike Lunacek (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Godelieve Quisthoudt-Rowohl v mene skupiny PPE, Arne Lietz v mene skupiny S&D a Hannu Takkula v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan a Adam Szejnfeld.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Herbert Dorfmann a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Maria Arena.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.2 a bod 9.3 zápisnice zo dňa 14.12.2016.


16. Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru (pristúpenie Ekvádoru) *** (rozprava)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

Helmut Scholz uviedol odporúčanie.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Santiago Fisas Ayxelà v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Gabriel Mato, Karoline Graswander-Hainz, Jarosław Wałęsa, Louis-Joseph Manscour, Fernando Ruas a Michela Giuffrida.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivan Jakovčić a Ignazio Corrao.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Helmut Scholz.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.4 zápisnice zo dňa 14.12.2016.


17. Nástroje SPP na obmedzenie cenových výkyvov na poľnohospodárskych trhoch (rozprava)

Správa o nástrojoch SPP na obmedzenie cenových výkyvov na poľnohospodárskych trhoch [2016/2034(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Angélique Delahaye uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Nedzhmi Ali (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Herbert Dorfmann v mene skupiny PPE, Nicola Caputo v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Angelo Ciocca v mene skupiny ENF, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Matt Carthy, Maria Heubuch, Michel Dantin, Marc Tarabella, Jean Arthuis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Norbert Lins, Tibor Szanyi a Ricardo Serrão Santos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Marijana Petir.

V rozprave vystúpili: Phil Hogan a Angélique Delahaye.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.17 zápisnice zo dňa 14.12.2016.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 595.324/OJME).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.30 h.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia