Kazalo 
Zapisnik
PDF 234kWORD 74k
Torek, 13. december 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sveženj Čista energija za vse (razprava)
 3.Splošna revizija Poslovnika Parlamenta (razprava)
 4.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Okvirni sporazum med EU in Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Alžirije v programih Unije *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Severovzhodni Atlantik: globokomorski staleži in ribolov v mednarodnih vodah ***II (glasovanje)
  
5.3.Splošna revizija Poslovnika Parlamenta (glasovanje)
  
5.4.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 (glasovanje)
  
5.5.Skladna politika EU za kulturno in kreativno industrijo (glasovanje)
  
5.6.Pravice žensk v državah vzhodnega partnerstva (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Podpis skupne izjave o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za leto 2017 s strani predsednikov
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 11.Pregled slovaškega predsedovanja Svetu (razprava)
 12.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 13.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015 (razprava)
 14.Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) (razprava)
 15.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska trgovina s tekstilom *** - Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska trgovina s tekstilom (resolucija) (razprava)
 16.Trgovinski sporazum med EU ter Kolumbijo in Perujem (pristop Ekvadorja) *** (razprava)
 17.Instrumenti skupne kmetijske politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Sveženj Čista energija za vse (razprava)

Izjava Komisije: Sveženj Čista energija za vse (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Miguel Arias Cañete (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Krišjānis Kariņš v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, Fredrick Federley v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin in Carlos Zorrinho.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Govorili so Jeppe Kofod, Simona Bonafè in Nicolas Bay.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen in Notis Marias.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Maroš Šefčovič.

Razprava se je zaključila.


3. Splošna revizija Poslovnika Parlamenta (razprava)

Poročilo o splošni reviziji Poslovnika Parlamenta [2016/2114(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett je predstavil poročilo.

Govoril je Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Govorili so Ingeborg Gräßle (pripravljavka mnenja odbora CONT), Giovanni La Via (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Pavel Svoboda (pripravljavec mnenja odbora JURI), Rainer Wieland v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil João Ferreira, Mercedes Bresso v imenu skupine S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v imenu skupine ECR, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Max Andersson v imenu skupine Verts/ALE, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, Gerolf Annemans v imenu skupine ENF, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold in João Ferreira, ki sta odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Max Andersson in Rainer Wieland.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Georgios Epitideios in Notis Marias.

Govorila sta Maroš Šefčovič in Richard Corbett.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.3 zapisnika z dne 13.12.2016.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

4. Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)

Parlament se je od 12.05 do 12.35 sestal na slavnostni seji za podelitev nagrade Saharova Nadii Murad in Lamiji Adži Bašar.


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Okvirni sporazum med EU in Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Alžirije v programih Unije *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programih Unije [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka )

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0482)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


5.2. Severovzhodni Atlantik: globokomorski staleži in ribolov v mednarodnih vodah ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(potrebna kvalificirana večina za zavrnitev stališča Sveta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Splošna revizija Poslovnika Parlamenta (glasovanje)

Poročilo o splošni reviziji Poslovnika Parlamenta [2016/2114(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Za besedilo Poslovnika je potrebna kvalificirana večina, za interpretacije in predlog sklepa pa navadna večina.)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

Sprejeti predlogi sprememb: glej prilogo "Izid glasovanj" , točka 3

PREDLOG SKLEPA

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0484)

Nove določbe bodo stopile v veljavo prvi dan delnega zasedanja, ki bo sledilo delnemu zasedanju, na katerem so bile sprejete, razen člena 212(1) in (2), člena 199 in člena 200 Poslovnika.

Govori

João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, pred glasovanjem, ki je zahteval, da se glasovanje preloži, in Max Andersson, o sklepu predsednika, da se predlog spremembe 320 razglasi za nedopustnega (predsednik je razložil temelj tega sklepa).

Z elektronskim glasovanjem (197 za, 453 proti, 39 vzdržanih glasov) je Parlament zavrnil zahtevo za preložitev.

György Schöpflin je vložil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 181, ki je bil upoštevan.


5.4. Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 (glasovanje)

Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 [2016/2009(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: József Nagy (A8-0345/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0485)


5.5. Skladna politika EU za kulturno in kreativno industrijo (glasovanje)

Poročilo o skladni politiki EU za kulturno in kreativno industrijo [2016/2072(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko - Odbor za kulturo in izobraževanje. Soporočevalca: Christian Ehler in Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0486)


5.6. Pravice žensk v državah vzhodnega partnerstva (glasovanje)

Poročilo o pravicah žensk v državah vzhodnega partnerstva [2016/2060(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0487)

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Isabelle Thomas - A8-0369/2016
Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan, Steven Woolfe in Seán Kelly

Poročilo: Richard Corbett - A8-0344/2016
Frédérique Ries, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe, Diane James, Seán Kelly, Janusz Korwin-Mikke in Richard Corbett

Poročilo: József Nagy - A8-0345/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Josu Juaristi Abaunz, Stanislav Polčák, Marek Jurek in Seán Kelly

Poročilo: Christian Ehler in Luigi Morgano - A8-0357/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Steven Woolfe in Seán Kelly

Poročilo: Mariya Gabriel - A8-0365/2016
Monica Macovei, Marek Jurek in Seán Kelly.


7. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.15, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

8. Podpis skupne izjave o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za leto 2017 s strani predsednikov

Predsednik, Robert Fico (predsedujoči Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) so podali izjave pred podpisom skupne izjave o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za leto 2017.


9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnim zasedanjem septembra 2016, je na voljo na spletišču Europarl.


11. Pregled slovaškega predsedovanja Svetu (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Pregled slovaškega predsedovanja Svetu (2016/2790(RSP))

Robert Fico (predsedujoči Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Vladimír Maňka v imenu skupine S&D, Branislav Škripek v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD, Mara Bizzotto v imenu skupine ENF, in Zoltán Balczó samostojni poslanec.

Govoril je Robert Fico.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

12. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Odbor ECON je posredoval popravek besedila, ki ga je Evropski parlament sprejel.

- Popravek P7_TA(2013)0114(COR02) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176 z dne 27.6.2013, str. 338) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 16. aprila 2013 z namenom sprejetja Direktive P7_TA(2013)0114 (UL C 45 z dne 5.2.2016, str. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - odbor ECON

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v štiriindvajsetih urah o njem ne zahteva glasovanja.

Popravek je v času tega delnega zasedanja na razpolago na spletišču Europarl.


13. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015 (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015 [2016/2219(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer je predstavil poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Cristian Dan Preda (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Beatriz Becerra Basterrechea (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Godelieve Quisthoudt-Rowohl v imenu skupine PPE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Laurenţiu Rebega v imenu skupine ENF, Udo Voigt samostojni poslanec, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius in Miguel Urbán Crespo.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Alexander Graf Lambsdorff, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Miguelu Urbánu Crespu, ki je nanj odgovoril, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Kazimierz Michał Ujazdowski in Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek in György Hölvényi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar in Nicola Caputo.

Govorila sta Federica Mogherini in Josef Weidenholzer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.15 zapisnika z dne 14.12.2016.


14. Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) (razprava)

Poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike [2016/2036(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok je predstavil poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorila sta Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, in Victor Boştinaru v imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Bas Belder v imenu skupine ECR, Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, Mike Hookem v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica in Mariya Gabriel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Nicola Caputo in Ilhan Kyuchyuk.

Govorila sta Federica Mogherini in Elmar Brok.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.16 zapisnika z dne 14.12.2016.


15. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska trgovina s tekstilom *** - Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska trgovina s tekstilom (resolucija) (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani o spremembi Sporazuma z namenom razširitve določb Sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu Odbor za zunanje zadeve [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Maria Arena (A8-0332/2016)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani, o spremembi Sporazuma z namenom razširitve določb Sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu [2016/2226(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena je predstavila priporočilo in poročilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Elmar Brok (pripravljavec mnenja odbora AFET), Ulrike Lunacek (pripravljavka mnenja odbora AFET), Godelieve Quisthoudt-Rowohl v imenu skupine PPE, Arne Lietz v imenu skupine S&D, in Hannu Takkula v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan in Adam Szejnfeld.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Herbert Dorfmann in Ivan Jakovčić.

Govorili sta Cecilia Malmström in Maria Arena.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.2 in točka 9.3 zapisnika z dne 14.12.2016.


16. Trgovinski sporazum med EU ter Kolumbijo in Perujem (pristop Ekvadorja) *** (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, protokola o pristopu k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

Helmut Scholz je predstavil priporočilo.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Elmar Brok (pripravljavec mnenja odbora AFET), Santiago Fisas Ayxelà v imenu skupine PPE, Bernd Lange v imenu skupine S&D, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, Gabriel Mato, Karoline Graswander-Hainz, Jarosław Wałęsa, Louis-Joseph Manscour, Fernando Ruas in Michela Giuffrida.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Ivan Jakovčić in Ignazio Corrao.

Govorila sta Cecilia Malmström in Helmut Scholz.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika z dne 14.12.2016.


17. Instrumenti skupne kmetijske politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih (razprava)

Poročilo o instrumentih skupne kmetijske politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na kmetijskih trgih [2016/2034(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Angélique Delahaye je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Govorili so Nedzhmi Ali (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Herbert Dorfmann v imenu skupine PPE, Nicola Caputo v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, John Stuart Agnew v imenu skupine EFDD, Angelo Ciocca v imenu skupine ENF, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Matt Carthy, Maria Heubuch, Michel Dantin, Marc Tarabella, Jean Arthuis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Norbert Lins, Tibor Szanyi in Ricardo Serrão Santos.

Po postopku "catch the eye" je govorila Marijana Petir.

Govorila sta Phil Hogan in Angélique Delahaye.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.17 zapisnika z dne 14.12.2016.


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 595.324/OJME).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov