Index 
Protokoll
PDF 239kWORD 73k
Tisdagen den 13 december 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Paketet för ren energi för alla (debatt)
 3.Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (debatt)
 4.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 5.Omröstning
  
5.1.Ramavtal mellan EU och Algeriet om de allmänna principerna för Algeriets deltagande i unionens program *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten ***II (omröstning)
  
5.3.Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (omröstning)
  
5.4.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 (omröstning)
  
5.5.En konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar (omröstning)
  
5.6.Kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Talmannens och ordförandenas underskrift av den gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2017
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Utvärdering av det slovakiska rådsordförandeskapet (debatt)
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 13.Årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015 (debatt)
 14.Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) (debatt)
 15.Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter *** - Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (resolution) (debatt)
 16.Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (Ecuadors anslutning till avtalet) *** (debatt)
 17.GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Paketet för ren energi för alla (debatt)

Uttalande av kommissionen: Paketet för ren energi för alla (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Fredrick Federley för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin och Carlos Zorrinho.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Jeppe Kofod, Simona Bonafè och Nicolas Bay.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen och Notis Marias.

Talare: Miguel Arias Cañete och Maroš Šefčovič.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


3. Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (debatt)

Betänkande om den allmänna översynen av parlamentets arbetsordning [2016/2114(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ingeborg Gräßle (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Giovanni La Via (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Pavel Svoboda (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Rainer Wieland för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från João Ferreira, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Max Andersson för Verts/ALE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold och João Ferreira, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Max Andersson och Rainer Wieland.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Georgios Epitideios och Notis Marias.

Talare: Maroš Šefčovič och Richard Corbett.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 13.12.2016.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

4. Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)

Från kl. 12.05 till 12.35 samlades parlamentet till ett högtidligt möte för utdelning av Sacharovpriset till Nadia Murad och Lamiya Aji Bashar.


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Ramavtal mellan EU och Algeriet om de allmänna principerna för Algeriets deltagande i unionens program *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om de allmänna principerna för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i unionsprogram [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0482)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


5.2. Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av förordning (EG) nr 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för förkastande av rådets ståndpunkt.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (omröstning)

Betänkande om den allmänna översynen av parlamentets arbetsordning [2016/2114(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för arbetsordningens text, enkel majoritet erfordrades för tolkningarna och förslaget till beslut)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Antagna ändringsförslag: Se bilagan "Omröstningsresultat" , punkt 3

FÖRSLAG TILL BESLUT

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0484)

De nya bestämmelserna träder i kraft första dagen i den sammanträdesperiod som följer på den sammanträdesperiod då de antas, med undantag av artiklarna 212.1, 212.2, 199 och 200 i arbetsordningen.

Inlägg:

João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, före omröstningen, som begärde att omröstningen skulle skjutas upp och Max Andersson, om talmannens beslut att förklara ändringsförslag 320 för ej tillåtligt (talmannen förklarade orsaken till detta beslut).

Parlamentet förkastade via EO (197 för, 453 emot, 39 nedlagda röster), begäran om att skjuta upp omröstningen.

__[A212966]__ presenterade en muntlig ändring av ändringsförslag __[A212967]__. Den muntliga ändringen beaktades.


5.4. Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 (omröstning)

Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 [2016/2009(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: József Nagy (A8-0345/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0485)


5.5. En konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar (omröstning)

Betänkande om en konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar [2016/2072(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Christian Ehler och Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0486)


5.6. Kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet (omröstning)

Betänkande om kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet [2016/2060(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0487)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Isabelle Thomas - A8-0369/2016
Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan, Steven Woolfe och Seán Kelly

Betänkande Richard Corbett - A8-0344/2016
Frédérique Ries, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe, Diane James, Seán Kelly, Janusz Korwin-Mikke och Richard Corbett

Betänkande József Nagy - A8-0345/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Josu Juaristi Abaunz, Stanislav Polčák, Marek Jurek och Seán Kelly

Betänkande Christian Ehler och Luigi Morgano - A8-0357/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Steven Woolfe och Seán Kelly

Betänkande Mariya Gabriel - A8-0365/2016
Monica Macovei, Marek Jurek och Seán Kelly.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.15 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

8. Talmannens och ordförandenas underskrift av den gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2017

Talmannen, Robert Fico (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden innan de undertecknade den gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2017.


9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden i september 2016 finns tillgängligt på Europarl.


11. Utvärdering av det slovakiska rådsordförandeskapet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Utvärdering av det slovakiska rådsordförandeskapet (2016/2790(RSP))

Robert Fico (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Vladimír Maňka för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, och Zoltán Balczó, grupplös.

Talare: Robert Fico.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

12. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

ECON-utskottet hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

- Rättelse P7_TA(2013)0114(COR02) till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag samt om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338) (Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2013 inför antagandet av ovannämnda direktiv P7_TA(2013)0114 (EUT C 45, 5.2.2016, s. 118)) (COM(2011)0453 – C7-0210/2011 – 2011/0203(COD)) - ECON-utskottet

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar efter tllkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.


13. Årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015 (debatt)

Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015 [2016/2219(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

Josef Weidenholzer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Cristian Dan Preda (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Beatriz Becerra Basterrechea (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Godelieve Quisthoudt-Rowohl för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Laurenţiu Rebega för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Andrzej Grzyb, Elena Valenciano, Bas Belder, Petras Auštrevičius och Miguel Urbán Crespo.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Alexander Graf Lambsdorff, ställde en fråga ("blått kort") till Miguel Urbán Crespo, som besvarade frågan, Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Steeve Briois, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elena Valenciano, Eleftherios Synadinos, László Tőkés, Liliana Rodrigues, Anna Elżbieta Fotyga, Ivo Vajgl, Jaromír Kohlíček, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Monica Macovei, Alexander Graf Lambsdorff, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski och Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Ádám Kósa, Jussi Halla-aho, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Marek Jurek, Tunne Kelam, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton, Cécile Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Jaromír Štětina, Boris Zala, Kazimierz Michał Ujazdowski, Lars Adaktusson, Afzal Khan, Notis Marias, Mariya Gabriel, Francisco Assis, Branislav Škripek och György Hölvényi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Takis Hadjigeorgiou, Juan Fernando López Aguilar och Nicola Caputo.

Talare: Federica Mogherini och Josef Weidenholzer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.15 i protokollet av den 14.12.2016.


14. Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) (debatt)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken [2016/2036(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0360/2016)

Elmar Brok redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, och Victor Boştinaru för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Bas Belder för ECR-gruppen, Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Reinhard Bütikofer, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgios Epitideios, Afzal Khan, Bernd Lucke, Urmas Paet, Lynn Boylan, Bodil Valero, Beatrix von Storch, Francisco José Millán Mon, Liisa Jaakonsaari, Ruža Tomašić, James Carver, David McAllister, Andrejs Mamikins, Charles Tannock, Tunne Kelam, Jo Leinen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Udo Voigt, Notis Marias, Eduard Kukan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Francisco Assis, Kinga Gál, Pier Antonio Panzeri, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Dubravka Šuica och Mariya Gabriel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo och Ilhan Kyuchyuk.

Talare: Federica Mogherini och Elmar Brok.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.16 i protokollet av den 14.12.2016.


15. Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter *** - Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EG och Uzbekistan och bilateral handel med textilprodukter (resolution) (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut [16384/1/2010 - C7-0097/2011- 2010/0323(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Maria Arena (A8-0332/2016)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut [2016/2226(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Maria Arena (A8-0330/2016)

Maria Arena redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Elmar Brok (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Ulrike Lunacek (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Godelieve Quisthoudt-Rowohl för PPE-gruppen, Arne Lietz för S&D-gruppen, och Hannu Takkula för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Daniel Caspary, Brando Benifei, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan och Adam Szejnfeld.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Herbert Dorfmann och Ivan Jakovčić.

Talare: Cecilia Malmström och Maria Arena.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 och punkt 9.3 i protokollet av den 14.12.2016.


16. Handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru (Ecuadors anslutning till avtalet) *** (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet [07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

Helmut Scholz redogjorde för rekommendationen.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Elmar Brok (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Santiago Fisas Ayxelà för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Gabriel Mato, Karoline Graswander-Hainz, Jarosław Wałęsa, Louis-Joseph Manscour, Fernando Ruas och Michela Giuffrida.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić och Ignazio Corrao.

Talare: Cecilia Malmström och Helmut Scholz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 14.12.2016.


17. GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader (debatt)

Betänkande om GJP-verktyg för att minska prisvolatiliteten på jordbruksmarknader [2016/2034(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

Angélique Delahaye redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Nedzhmi Ali (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, Nicola Caputo för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Angelo Ciocca för ENF-gruppen, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Matt Carthy, Maria Heubuch, Michel Dantin, Marc Tarabella, Jean Arthuis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Jasenko Selimovic, Miguel Viegas, Norbert Lins, Tibor Szanyi och Ricardo Serrão Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir.

Talare: Phil Hogan och Angélique Delahaye.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.17 i protokollet av den 14.12.2016.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 595.324/OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.30.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy