Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 декември 2016 г. - Страсбург

3. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Директива на Комисията за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на химикала фенол (D039805/04 - 2016/3023(RPS) - срок: 8 март 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 (D045884/02 - 2016/3033(RPS) - срок: 9 март 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (асоциирана комисия)
подпомагаща: IMCO (асоциирана комисия)

- Регламент на Комисията за определяне на методи за вземане на проби и анализ за целите на контрола на съдържанието на диоксини, диоксиноподобни PCB и недиоксиноподобни PCB в определени храни и за отмяна на Регламент (ЕС) № 589/2014 (D045998/04 - 2016/3034(RPS) - срок: 10 март 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой (D047948/01 - 2016/3006(RPS) - срок: 25 февруари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Директива на Комисията за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за химикали, използвани в детски играчки, на допълнение В към приложение II към Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки, по отношение на веществото бисфенол А (D047976/02 - 2016/3005(RPS) - срок: 25 февруари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (D048284/02 - 2016/3015(RPS) - срок: 2 януари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на спецификациите на основен метакрилат кополимер (E 1205) (D048352/02 - 2016/3035(RPS) - срок: 10 февруари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на сенсибилизацията на кожата и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1688 на Комисията (D048510/01 - 2016/3009(RPS) - срок: 28 февруари 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (асоциирана комисия)
подпомагаща: ITRE (асоциирана комисия), IMCO (асоциирана комисия)

Правна информация - Политика за поверителност