Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. prosince 2016 - Štrasburk

3. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- směrnice Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o fenol (D039805/04 - 2016/3023(RPS) - lhůta: 8. března 2017)
předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 692/2008 (D045884/02 - 2016/3033(RPS) - lhůta: 9. března 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI (přidružený výbor)
stanovisko: IMCO (přidružený výbor)

- nařízení Komise, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se ruší nařízení (EU) č. 589/2014 (D045998/04 - 2016/3034(RPS) - lhůta: 10. března 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (D047948/01 - 2016/3006(RPS) - lhůta: 25. února 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- směrnice Komise, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A (D047976/02 - 2016/3005(RPS) - lhůta: 25. února 2017)
předáno příslušnému výboru: IMCO

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (D048284/02 - 2016/3015(RPS) - lhůta: 2. ledna 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace bazického kopolymeru methakrylátu (E 1205) (D048352/02 - 2016/3035(RPS) - lhůta: 10. února 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o senzibilizaci kůže, a kterým se ruší nařízení Komise (EU) 2016/1688 (D048510/01 - 2016/3009(RPS) - lhůta: 28. února 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI (přidružený výbor)
stanovisko: ITRE (přidružený výbor), IMCO (přidružený výbor)

Právní upozornění - Ochrana soukromí