Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. december 2016 - Strasbourg

3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens direktiv om ændring af tillæg C til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår phenol (D039805/04 - 2016/3023(RPS) - frist: 8 marts 2017)
henvist til kor. udv. : IMCO

- Kommissionens forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 692/2008 (D045884/02 - 2016/3033(RPS) - frist: 9 marts 2017)
henvist til kor. udv. : ENVI (associeret udvalg)
rådg.udv.: IMCO (associeret udvalg)

- Kommissionens forordning om prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af indholdet af dioxiner, dioxinlignende PCB'er og ikke-dioxinlignende PCB'er i visse fødevarer og om ophævelse af forordning (EU) nr. 589/2014 (D045998/04 - 2016/3034(RPS) - frist: 10 marts 2017)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (D047948/01 - 2016/3006(RPS) - frist: 25 februar 2017)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af tillæg C til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på vedtagelse af specifikke grænseværdier for kemikalier anvendt i legetøj for så vidt angår bisphenol A (D047976/02 - 2016/3005(RPS) - frist: 25 februar 2017)
henvist til kor. udv. : IMCO

- Kommissionens forordning (EU) Nr. …/.. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (D048284/02 - 2016/3015(RPS) - frist: 2 januar 2017)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationerne for basisk methacrylat-copolymer (E 1205) (D048352/02 - 2016/3035(RPS) - frist: 10 februar 2017)
henvist til kor. udv. : ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår hudsensibilisering og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) 2016/1688 (D048510/01 - 2016/3009(RPS) - frist: 28 februar 2017)
henvist til kor. udv. : ENVI (associeret udvalg)
rådg.udv.: ITRE (associeret udvalg) IMCO (associeret udvalg)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik