Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 december 2016 - Straatsburg

3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de vaststelling van specifieke grenswaarden voor chemische stoffen die worden gebruikt in speelgoed, van aanhangsel C van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft fenol (D039805/04 - 2016/3023(RPS) - termijn: 8 maart 2017)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 (D045884/02 - 2016/3033(RPS) - termijn: 9 maart 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI (medeverantwoordelijke commissie)
advies: IMCO (medeverantwoordelijke commissie)

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van bemonsterings- en analysemethoden voor de controle op het gehalte aan dioxinen en dioxineachtige en niet-dioxineachtige pcb's in bepaalde levensmiddelen en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 589/2014 (D045998/04 - 2016/3034(RPS) - termijn: 10 maart 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (D047948/01 - 2016/3006(RPS) - termijn: 25 februari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de vaststelling van specifieke grenswaarden voor chemische stoffen die worden gebruikt in speelgoed, van aanhangsel C van bijlage II bij Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed, wat bisfenol A betreft (D047976/02 - 2016/3005(RPS) - termijn: 25 februari 2017)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Verordening (EU) Nr. …/.. van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (D048284/02 - 2016/3015(RPS) - termijn: 2 januari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de specificaties van basisch methacrylaatcopolymeer (E 1205) (D048352/02 - 2016/3035(RPS) - termijn: 10 februari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft huidsensibilisering en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1688 van de Commissie (D048510/01 - 2016/3009(RPS) - termijn: 28 februari 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI (medeverantwoordelijke commissie)
advies: ITRE (medeverantwoordelijke commissie), IMCO (medeverantwoordelijke commissie)

Juridische mededeling - Privacybeleid