Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. decembra 2016 - Štrasburg

3. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

– Smernica Komisie, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o fenol (D039805/04 – 2016/3023(RPS) – lehota: 8. marec 2017)
predložené gestorskému výboru: IMCO

– Nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (D045884/02 – 2016/3033(RPS) – lehota: 9. marec 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI (pridružený výbor)
stanovisko: IMCO (pridružený výbor)

– Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na kontrolu hodnôt dioxínov, dioxínom podobných PCB a dioxínom nepodobných PCB v určitých potravinách a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 589/2014 (D045998/04 – 2016/3034(RPS) – lehota: 10. marec 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (D047948/01 – 2016/3006(RPS) – lehota: 25. február 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Smernica Komisie, ktorou sa s cieľom prijať osobitné limitné hodnoty pre chemické látky používané v hračkách mení doplnok C k prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o bisfenol A (D047976/02 – 2016/3005(RPS) – lehota: 25. február 2017)
predložené gestorskému výboru: IMCO

– Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/…, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (D048284/02 – 2016/3015(RPS) – lehota: 2. január 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o špecifikácie kopolyméru základného metakrylátu (E 1205) (D048352/02 – 2016/3035(RPS) – lehota: 10. február 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o kožnú senzibilizáciu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1688 (D048510/01 – 2016/3009(RPS) – lehota: 28. február 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI (pridružený výbor)
stanovisko: ITRE (pridružený výbor), IMCO (pridružený výbor)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia